485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický pokyn MŽP k nakládání s odpady vzniklými v důsledku živelné pohromy - tornáda

8.7.2021
Odbor odpadů MŽP vydává tento Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti správného nakládání s odpady vzniklými v důsledku mimořádné události - živelné pohromy (tornáda).

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 7. července 2021

Č.j.: MZP/2021/720/3403

 

 

M E T O D I C K Ý     P O K Y N 

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k odstraňování

odpadů jako následku živelné pohromy (tornáda)

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech

a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Odstraňování odpadů vzniklých v důsledku mimořádné události - živelné pohromy (tornáda)

 

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti správného nakládání s odpady vzniklými v důsledku mimořádné události - živelné pohromy (krizová situace).

Při odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti s krizovou situací se postupuje podle krizového zákona (zákon č. 240/200 Sb.). Zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) se používá podpůrně, je nutno zajistit ochranu životního prostředí a zdraví lidí.

Nakládání s odpady v území zasaženém živelnou pohromou (soustřeďování a odvoz odpadů) organizují orgány krizového řízení příslušného území. Určují a informují o místech, kam je možno odpady odkládat (velkoobjemové kontejnery, deponie).

Odpady z obcí

Odpovědnost za odstranění odpadů od občanů v důsledku živelné pohromy má místně příslušná obec, která postupuje v souladu s pokyny orgánů krizového řízení. V průběžné odpadové evidenci obce bude uveden odpad vhodného katalogového čísla, kód nakládání AN60 a poznámka „vznik odpadů v důsledku živelné pohromy“.

Netříděný odpad vzniklý při živelné pohromě pocházející ze zdemolovaných budov bude zařazován pod druh odpadu katalogového čísla 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady kategorie ostatní (O).

V ojedinělých případech může nastat potřeba zařadit tento odpad jako nebezpečný, potom se zařadí pod druh odpadu katalogového čísla 17 09 03* (N) Jiné stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů obsahující nebezpečné látky.

Pokud bude v případech, které to umožní docházet k selektivní demolici, zařazuje se odpad podle materiálu k příslušnému katalogovému číslu ze skupiny 17 Katalogu odpadů.

Netříděný odpad vzniklý při živelné pohromě bude zařazován pod druh odpadu katalogového čísla 20 03 99 kategorie ostatní (O).

Z důvodů předběžné opatrnosti musí být s tímto odpadem kategorizovaným jako ostatní manipulováno s ohledem na to, že může mít některé nebezpečné vlastnosti.

V ojedinělých případech může nastat potřeba zařadit tento odpad jako nebezpečný, potom se použije kategorie (O/N).

Odpad je předáván k odstranění do zařízení určeného pro nakládání s odpady tj. oprávněné osobě podle zákona o odpadech („odpadářské firmě“) a je ukládán na skládku ostatních odpadů nebo spalován ve spalovně komunálních odpadů.

Odpad z živelné pohromy může být kontaminován ropnými nebo jinými nebezpečnými látkami, které se vyznačují škodlivostí na zdraví lidí a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí, také může být kontaminován patogenními mikroorganismy v důsledku přítomnosti zkažených potravin, potom je zařazen jako odpad kategorie nebezpečný.

V případě podezření na kontaminaci v důsledku blízkosti možných zdrojů kontaminace jsou učiněna opatření ke zjištění rozsahu a závažnosti kontaminace, toto provádí stejně jako následné odstranění osoba oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech („odpadářské firmy“). Nebezpečný odpad je spalován ve spalovně nebezpečných odpadů nebo je ukládán na skládky nebezpečných odpadů.

Oddělené soustřeďování odpadů (třídění)

Pokud je to možné, je vhodné zajistit přiměřené třídění odpadů z živelné pohromy, alespoň částečnou separaci základních složek (kovy, dřevo, nebezpečný odpad např. chemikálie, barvy, oleje, elektroodpady, lednice atd.). Vytříděné odpady mohou být zařazeny pod příslušné druhy odpadů podle Katalogu odpadů a do kategorie podle jejich vlastností. Poté jsou odpady předávány k odstranění, případně i k využití do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Stavební a demoliční odpady vzniklé selektivní demolicí je vhodné s ohledem na hierarchii odpadového hospodářství předávat do zařízení na recyklaci stavebních a demoličních odpadů.

Při manipulaci s odpadem je doporučeno používat vhodné ochranné pomůcky, nejíst, nepít a nekouřit.

Uhynulá zvířata

Uhynulá zvířata a znehodnocené potraviny živočišného původu je nutno odstranit v asanačním ústavu. Manipulaci s kadávery musí provádět odborné firmy, popřípadě armáda nebo hasiči. Svoz provádí sanační podniky. Nakládání s těmito odpady je v působnosti veterinární správy.

Sudy, kontejnery s neznámým obsahem

V případě nálezu sudů, kontejnerů s podezřelým, neznámým obsahem je nutno kontaktovat Integrovaný záchranný systém (IZS).

Odpady od fyzických osob podnikajících a právnických osob

V případě odpadu, pocházejícího z věcí ve vlastnictví fyzických osob podnikajících a právnických osob, vzniklého v důsledku živelné pohromy jsou v postavení původce odpadu tyto osoby. Odpad vzniklý při živelné pohromě budou zařazovat obdobně a nakládají s ním stejným způsobem, jako je uvedeno výše.

V případě uložení odpadů na skládku předají právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozovateli skládky jako součást základního popisu odpadu údaje o parcelním čísle pozemku, na kterém odpad vnikl. V případě stavebních a demoličních odpadů dále rovněž číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, ze které odpad vznikl. Tyto údaje umožní případnou následnou kontrolu, zda mohlo předané množství odpadů vzniknout v daném místě v rámci řešení následků tornáda.

Poplatky za uložení odpadů z živelné pohromy na skládky

Podle § 105 zákona o odpadech jsou odpady uložené na skládku v rámci řešení následků krizové situace podle krizového zákona osvobozeny od poplatku za ukládání odpadů na skládku.

 


Platnost a účinnost sdělení: Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem 7. července 2021.

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/metodicky_pokyn_tornado

Originál sdělení: OODP-Metodicky_pokyn_MZP_Tornado_final-07072021.pdf