485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický pokyn k zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností

2.7.2021
Odbor odpadů MŽP vydal metodický pokyn k zajištění jednotného zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 29. června 2021

Č.j.: MZP/2021/720/904

 

 

M E T O D I C K Ý     P O K Y N 

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazování odpadů
a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností podle zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb.,
o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

Zařazování odpadů

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický pokyn k zajištění jednotného zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností.

Účelem metodického pokynu je dosáhnout správného zařazení odpadů a evidence odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále jen „Katalog odpadů“).

Zařazování odpadů

Odpady z obcí

Obec je dle zákona povinna zajistit místa, kam mohou fyzické osoby nepodnikající (dále jen „občané“) odkládat veškerý komunální odpad, který produkují na jejím katastrálním území.

Obec zařadí své komunální odpady pod katalogová čísla skupiny 20 Katalogu odpadů.

Odděleně soustřeďované využitelné složky (tzv. „tříděný sběr“) obec zařadí pod katalogová čísla podskupiny 20 01 Katalogu odpadů:

  • papír (20 01 01), nápojové kartony (20 01 01), plasty (20 01 39), sklo (20 01 02), kovy (20 01 40), biologický rostlinný odpad ze zahrad (20 02 01), biologický odpad z kuchyní (20 01 08), biologický odpad rostlinného původu z kuchyní lze zařadit i pod (20 02 01), odpad jedlých olejů a tuků (20 01 25), dřevo (20 01 38), oděvy (20 01 10) a textilní materiály (20 01 11).

Odděleně soustřeďované nebezpečné složky komunálního odpadu obec zařazuje pod katalogová čísla skupiny 20 Katalogu odpadů.

Obaly od barev a to i s minimálním obsahem barvy se prioritně zařadí jako 20 01 27* barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky nebo 20 01 28 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice.

Směs zbytkového odpadu sbíraného od občanů, tj. odpad po vytřídění nebezpečných a využitelných složek odpadu, obec zařazuje pod druh odpadu katalogového čísla 20 03 01 směsný komunální odpad, kategorie ostatní.

Při soustřeďování objemného odpadu je vhodné zajistit oddělené soustřeďování využitelných složek velkých rozměrů a jejich přednostní zařazení pod jednotlivé druhy a katalogová čísla odpadu dle materiálu zejm. dřevo (20 01 38), kovy (20 01 40) a plasty (20 01 39).

Zbytkový nevytříděný objemný odpad se zařazuje jako 20 03 07. Pokud nebude obec od roku 2023 zajišťovat oddělené soustřeďování využitelných složek velkých rozměrů, bude muset být tento odpad před uložením na skládku dotříděn.

Stavební odpady obec zařazuje pod katalogová čísla skupiny 17 Katalogu odpadů.

 

Společné soustřeďování některých využitelných odpadů v obci

Obec může vyhodnotit vhodnost a účelnost z hlediska logistiky a recyklace a rozhodnout se, že bude soustřeďovat společně odpad plastů (lze i nápojové kartony, přestože se zařazují pod 20 01 01), skla a kovů, ovšem nesmí tímto dojít s ohledem na další způsob nakládání k jakémukoli ohrožení nebo snížení možnosti jejich recyklace. Evidenci v tomto případě vede obec pro každou složku odpadu zvlášť např. pro nápojové kartony (20 01 01) a kov (20 01 40) nebo plasty (20 01 39) a sklo (20 01 02) nebo plasty (20 01 39) a kov (20 01 40). Přesné údaje obdrží obec od následného zpracovatele (odběratele), kterému tento odpad předává, což bývá zpravidla dotřiďovací linka.

Příjemce (dotřiďovací linka) eviduje přijímané odpady zvlášť pod jednotlivými katalogovými čísly dle Katalogu odpadů např. příjem odpadu 20 01 39 a 20 01 40 (evidenční kód B00). Zařízení pro nakládání s odpady (dotřiďovací linka) provede mechanickou úpravu odpadu (dotřídění – evidenční kód BR12) a vzniklé odpady z úpravy zařadí do skupiny 19 Katalogu odpadů např. 19 12 04 a 19 12 05 (prozatím evidenční kód produkce A00, později až vejde v účinnost nové legislativa, půjde o nový evidenční kód BN41 - vznik odpadu po úpravě přijatého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady).

Kal ze septiků a žump

V případě potřeby může být kal ze septiků a žump zařazen jako odpad 20 03 04.

Odpady z čištění kanalizace se zařazují jako odpad 20 03 06.

 

Odpady právnických nebo podnikajících fyzických osob zapojených do obecního systému

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která se zapojí do obecního systému na základě písemné smlouvy s obcí se svým komunálním a obalovým odpadem z papíru, plastů, skla a kovů a předává ho do obecního systému, pak zařadí veškeré takto předávané odpady jako odpovídající druh komunálního odpadu pod katalogová čísla ze skupiny 20 Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba předá do obecního systému veškerý komunální odpad, jehož je původcem, nevede průběžnou evidenci odpadů ani neplní ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona pro odpad, se kterým se do obecního systému zapojila. Pokud jí vznikne např. stavební odpad, tak vede jeho evidenci a plní ve vztahu k němu ohlašovací povinnost.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba předá do obecního systému jen část svého komunálního odpadu, jehož je původcem, pak vede průběžnou evidenci odpadů včetně odpadů, s nimiž je zapojena do systému a plní ohlašovací povinnost pro své veškeré odpady.

 

Odpady právnických a podnikajících fyzických osob

Pokud odpady naplní definici komunálního odpadu podle zákona, zařazují se pod katalogová čísla ze skupiny 20 Katalogu odpadů. Jedná se o směsný komunální odpad a odděleně soustřeďovaný (tříděný) odpad, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Jde o odpad z nevýrobní činnosti, od zaměstnanců, z administrativní činnosti a dále také odpad od dalších nepodnikajících fyzických osob, v případě, že osoba umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám (návštěvníkům, klientům apod.) odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny. V těchto případech bude docházet k produkci papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu a zbytkového směsného komunálního odpadu.

Odpady se zařazují pod katalogová čísla ze skupiny 20 Katalogu odpadů:

  • papír (20 01 01), plasty (20 01 39), sklo (20 01 02), kovy (20 01 40).

Obalové odpady z činnosti právnické a podnikající fyzické osoby se zařazují pod katalogová čísla ze skupiny 15 Katalogu odpadů.

Obalové odpady odložené zaměstnanci nebo návštěvníky provozovny naplňují definici komunálního odpadu a jsou zařazeny pod katalogová čísla ze skupiny 20 Katalogu odpadů.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba na základě smlouvy zapojená do obecního systému, která produkuje odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, předává tyto odpady do obecního systému. V takovém případě se odpady z obalůzařazují jako odpovídající druh komunálního odpadu skupiny 20 Katalogu odpadů.

Biologický odpad jako jsou zbytky potravin, jídla, pečivo, masné výrobky, uzeniny, zelenina, ovoce, slupky apod. od zaměstnanců nebo klientů se zařazuje do příslušného druhu odpadu pod katalogové číslo skupiny 20 Katalogu odpadů:

  • veškerý biologický odpad živočišného i rostlinného původu (20 01 08),
  • biologický odpad rostlinného původu (20 02 01).

Je předpoklad, že určitý objem tohoto odpadu zaměstnanci za směnu / za týden vyprodukují.

S ohledem na metodický pokyn (č.j. MZP/2021/720/3027) je dostačující, pokud je zajištěno oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba může s rostlinnými zbytky nakládat v režimu předcházení vzniku odpadů, tedy zpracovat je ve svém kompostéru a vzniklý materiál využít pro úpravu svých zelených ploch, nebo rovněž může rostlinné zbytky předávat do komunitní kompostárny. V těchto případech se nejedná o odpad, materiál se nezařazuje do druhu odpadu a nevede se evidence.

 

Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů u původce

Pokud původce odděleně soustřeďuje (třídí) svůj komunální odpad např. papír, plasty od zaměstnanců a zároveň při své činnosti produkuje obalové odpady, tak tyto materiálově stejné odpady kategorie ostatní může shromažďovat společně na základě povolení k „upuštění od odděleného soustřeďování“ místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP).

Vždy je třeba dodržovat hierarchii nakládání s odpady a k neoddělenému soustřeďování odpadů přistoupit pouze tehdy, kdy odpady jsou následně zpracovány stejným způsobem např. recyklovány a jejich společné soustřeďování nijak neohrozí kvalitu a recyklaci.

Veškerý odpad soustřeďovaný neodděleně na základě povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se zařazuje jako jeden druh odpadu podle Katalogu odpadů. ORP v povolení určí druh odpadu a katalogové číslo, do kterého má být u původce zařazen neodděleně soustřeďovaný odpad, a to ve většině případů podle druhu odpadu, který tvoří největší část hmotnosti soustředěného odpadu, např. v případě převažujících papírových obalů do skupiny 15 (15 01 01), v případě převažujícího komunálního odpadu do skupiny 20 (20 01 01) Katalogu odpadů. Původce zařadí odpad pod druh a katalogové číslo odpadu stanovené v povolení ORP.

 

Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů v zařízení

V zařízení určeném pro nakládání s odpady je možné upustit od odděleného soustřeďování odpadů na základě povolení k upuštění od oddělenéhosoustřeďování odpadů, které vydává příslušný krajský úřad (s výjimkou malého zařízení – zde je příslušným úřadem ORP), a které je součástí povolení provozuzařízení, pokud je pro dané zařízení povolení provozu vyžadováno. Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů v zařízení se z hlediska zařazení odpadu považuje za úpravu odpadů. Odpad soustřeďovaný neodděleně na základěpovolení se zařazuje jako jeden druh odpadu podle Katalogu odpadů. Krajský úřad v povolení určí vhodný druh a katalogové číslo odpadu odpovídající skutečnosti, že z hlediska zařazování odpadu se jedná o úpravu odpadu, tedy při upuštěníod odděleného soustřeďování v zařízení určeném pro nakládání s odpady se odpady zařazují přednostně pod katalogová čísla skupiny 19 Katalogu odpadů (vyjma odpadů podskupin 19 08 a 19 09).

 

Odpady z obalů znečištěné nebezpečnými látkami

Původcům mohou vznikat odpady z obalů různých materiálů znečištěné nebezpečnými látkami nebo obsahující zbytky nebezpečných látek (např. papírové, plastové, kovové, kompozitní obaly).

Odpady z obalů znečištěných nebezpečnými látkami nebo obsahujících zbytky nebezpečných látek se zařazují pod katalogové číslo 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Preferenci tohoto doporučeného správného postupu lze dovodit již ze samotné existence speciálního katalogového čísla pro tyto nebezpečné odpady v Evropské seznamu odpadů.

Při zařazení odpadu pod katalogové číslo 15 01 10* obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné se odpady soustřeďují neodděleně.

V odůvodněných případech zejména při předávání odpadu k přípravě k opětovnému použití původce může nebezpečné odpady zařadit do druhu odpadu pod katalogová čísla dle materiálu (zejm. 15 01 02 O/N plastové obaly, 15 01 04 O/N kovové obaly) a v návaznosti na to, zajistí oddělené soustřeďování každého druhu odpadu.

 

Zákaz mísení nebezpečných odpadů

Podle nového zákona o odpadech není možné u původce upustit od odděleného soustřeďování nebezpečných odpadů. Dokonce platí, že mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály je zakázáno.

Nebezpečné odpady nemusí být soustřeďovány odděleně, pokud jsou splněny podmínky zákona, tj. mísení nebezpečných odpadů je povoleno pouze, pokud k němu dochází v rámci úpravy odpadů v zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu, a to pokud to umožňuje povolení provozu takového zařízení.

Krajský úřad povolí mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady v zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu pouze, pokud je mísení nebezpečných odpadů v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) stanovenými podle zákona o integrované prevenci a nezvýší se nepříznivé dopady na životní prostředí nebo zdraví lidí.

Vzhledem ke specifickým zákonným povinnostem pro nakládání s odpadními oleji může krajský úřad povolit mísení nebezpečných odpadních olejů v zařízení pouze v případě, pokud je jejich mísení vhodné pro následnou regeneraci nebo jinou recyklaci olejů, nebo provozovatel zařízení prokáže, že regenerace olejů není z technických důvodů možná. Pokud toto provozovatel neprokáže, nelze neoddělené soustřeďování nebezpečných olejů povolit.

 

Platnost a účinnost sdělení: Tento metodický pokyn ruší metodické návody č. MZP/2018/720/2102 a MZP/2019/720/1519 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 29. června 2021.

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/zarazovani_odpadu_metodicky_pokyn

Originál sdělení: OODP-Metodicky_pokyn_NZ_Zarazovani_FINAL-29062021.pdf