485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu

21.6.2021
MŽP vydalo dne 16.6.2021 nový Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu u právnických a podnikajících fyzických osob

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 16. června 2021

Č.j.: MZP/2021/720/3027

 

 

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH – METODICKÉ PODKLADY

M E T O D I C K Ý     P O K Y N 

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění povinnosti

podle § 62 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
u právnických a podnikajících fyzických osob

 

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento Metodický pokyn k zajištění plnění povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob stanovené v § 62 odst. 1 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“): „Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která umožňuje ve své provozovněnepodnikajícím fyzickým osobám odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad.

1. Povinnost zajištění odděleného soustřeďování ve vztahu k odpadům vznikajícím zaměstnancům na pracovišti

Již podle předchozí právní úpravy měla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinnost zajistit oddělené shromažďování odpadů, které jí vznikají podle druhu a kategorie, a zajistit předání těchto odpadů v odpovídajícím množství do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Stejná povinnost vyplývá i z § 13 odst. 1 písm. c) (tj. soustřeďovat odpady odděleně) a písm. e) (tj. předat odpady) zákona o odpadech. To znamená, že kromě odpadu, který vzniká přímo při předmětu činnosti dané osoby, má rovněž povinnost zajistit oddělené soustřeďování pro veškeré odpady, které vyprodukují zaměstnanci dané osoby během svého pobytu v její provozovně při uspokojování svých základních potřeb, zejména při konzumaci potravin a své odpočinkové činnosti v rámci pracovní pauzy. Prakticky to znamená, že právnická nebo podnikající fyzická osoba musí ve vztahu ke svým zaměstnancům zajišťovat místa pro oddělené soustřeďování odpadů, které běžně zaměstnancům při konzumaci potravin a odpočinku vznikají.

V praxi mohou existovat provozovny, které jsou určené pouze pro výrobní a pracovní činnost a pracovníci se mohou pro účel oddechu v rámci pracovní pauzy přesunout i na jinou provozovnu, pak až v této druhé provozovně bude zajištěno oddělené soustřeďování odpadů z konzumace potravin a odpočinkové činnosti zaměstnanců.

Lze připustit, že zaměstnancům nemusí nutně vznikat veškeré složky odpadů, ale je zde silný předpoklad, že se bude v každém případě jednat o plasty (v současné době je plast dominantním obalovým prostředkem u potravin), papír, sklo, biologický odpad rostlinného původu (slupky z ovoce a zeleniny nutně vznikají při konzumaci jídla vždy). V případě dalších materiálů už nemusí být výskyt zcela ve všech případech. V některých případech nemusí vznikat biologický odpad živočišného původu a rovněž odpady kovů. Pokud v provozovně zaměstnancům tyto složky nevznikají, musí to právnická nebo podnikající fyzická osoba v případě kontroly prokázat. Biologický odpad živočišného původu není rovněž nezbytné sbírat, pokud je jeho množství zanedbatelné a při společném soustřeďování s biologickým odpadem rostlinného původu by původce pro tyto odpady neměl dostupnou zpracovatelskou kapacitu.

Dalším případem, kdy některá složka odpadů nemusí vznikat, je situace, kdy právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťuje kompostování biologických materiálů v režimu předcházení vzniku odpadu podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech nebo využívá možnosti předávat rostlinné zbytky do komunitní kompostárny. V takovém případě, ale musí mít zajištěno místo, kam mohou poučení zaměstnanci odkládat biologické rostlinné zbytky.

Vyprodukované odpady mají charakter odpadu z domácností a jsou zařazeny jako komunální pod katalogová čísla odpadů skupiny 20 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se může s tímto komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do obecního systému, pokud to obec umožňuje.

2. Povinnost zajištění odděleného soustřeďování ve vztahu k odpadům návštěvníků a zákazníků

Pokud při činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby vznikají návštěvníkům nebo zákazníkům odpady, měla již podle předchozí právní úpravy právnická nebo podnikající fyzická osoba povinnost zajistit oddělené soustřeďování těchto odpadů podle druhu a kategorie. Například v případě stravovacích provozů nebo rychlého občerstvení to znamená zajištění místa pro odkládání biologických odpadů, a pokud poskytuje jednorázové obaly, rovněž místo pro odkládání těchto odpadů. Jelikož ovšem návštěvník takové provozovny do sběrné nádoby v rámci komoditního odděleného soustřeďování dle materiálu může odložit i další předměty daného materiálu, mají tyto odpady charakter odpadu zdomácností a jsouzařazeny jakokomunální pod katalogová čísla odpadů skupiny 20 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.

Kromě této povinnosti zavedl zákon o odpadech s účinností od 1. ledna 2021 povinnost právnické nebo podnikající fyzické osoby, která umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad. Tato povinnost se vztahuje na všechny osoby, které umožňují návštěvníkům nebo zákazníkům odkládání odpadů. Návštěvníci a zákazníci mohou v takovém případě odložit v podstatě odpad jakýchkoliv vlastností, je proto nezbytné, aby bylo zajištěno již primární třídění, aby mohl zákazník odložit odpad s ohledem na jeho materiálové složení. Zákon vyžaduje jednoznačnou povinnosti zajistit místa pro nejběžnější typy odpadů (papír, plasty, sklo, kovy a také biologický odpad), které mohou nepodnikající fyzické osoby (návštěvníci, zákazníci, klienti) v provozovně odkládat.

V případě malého množství biologických odpadů živočišného původu a chybějícího vhodného koncového zařízení pro využití biologického odpadu, je s ohledem na následný způsob zpracování dostačující, pokud je odděleně soustřeďován jen biologický odpad rostlinného původu (slupky z ovoce a zbytky zeleniny). To se netýká provozoven, v nichž vznikají návštěvníkům nebo zákazníkům odpady (zbytky jídla) z činnosti samotné provozovny (stravovací provozy, rychlá občerstvení atd.).

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se může s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do obecního systému, pokud to obec umožňuje.

 

Platnost a účinnost sdělení: tento pokyn  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem 16. června 2021.

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/komunalni_odpad_metodicky_pokyn

Originál sdělení: OODP-Metodicky_pokyn_trideni_NZ_final-16062021.pdf