485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický pokyn k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu k odpadu léčiv z domácností

13.1.2022
Odbor odpadů MŽP vydává metodický pokyn ke stanovení postupu ohlašování údajů o množství odpadu léčiv z domácností a postupu ohlášení souhrnných údajů z průběžné evidence odpadů lékáren

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 11. ledna 2022

Č.j.: MZP/2022/720/151

 

 

M E T O D I C K Ý     P O K Y N 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k ohlašovacím povinnostem

lékáren ve vztahu k odpadu léčiv z domácností převzatému v souladu

se zákonem o léčivech podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Lékárny

Ohlašování údajů krajskému úřadu

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický pokyn k zajištění jednotného ohlašování údajů o množství odpadu léčiv a odpadu léčiv z domácností.

Účelem metodického pokynu je provozovatelům lékáren a krajským úřadům sdělit postup ohlašování údajů o množství odpadu léčiv z domácností, dále postup ohlášení souhrnných údajů z průběžné evidence odpadů lékáren.

Od   1.   ledna   2021 mají provozovatelé   lékáren   povinnost   soustřeďovat   odpad   léčiv z domácností převzatý od fyzických nepodnikajících osob (občanů) odděleně od odpadů, u kterých je lékárna původcem, a vést pro tyto odpady odděleně samostatnou průběžnou evidenci.

Po dobu platnosti přechodných ustanovení právních předpisů se evidence odpadů vede dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jsou používány příslušné kódy nakládání dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. (A00, BN30).

Od 1. ledna 2021 jsou provozovatelé lékáren povinni předávat příslušnému krajskémuúřadu údaje o množství odpadu léčiv z domácností, který předali do zařízení pro nakládání s odpady v průběhu uplynulého kalendářní čtvrtletí, a to písemně na formuláři stanoveném vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady do 30 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady stanovuje rozsah předávaných údajů ve formuláři v příloze č. 51:

  • identifikace lékárny (IČO, IČP, adresa),
  • odpady katalogových čísel 20 01 31*, 20 01 32* a množství odpadu v tunách pro každé katalogové číslo jednotlivě,

identifikace zařízení pro nakládání s odpady, kterému byl odpad předán (IČO a IČZ).

Zákon o odpadech stanovuje, že provozovatel lékárny plní ve vztahu k odpadu léčiv z domácností převzatému v souladu se zákonem o léčivech povinnost zaslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Vyhláška o podrobnostech nakládání stanovuje, že lékárna splní svoji povinnost zaslání ročního hlášení o odpadech pro odpady léčiv z domácností, pokud krajskému úřadu předala údaje o množství odpadu léčiv z domácností za čtyři čtvrtletí kalendářního roku (tj. celý kalendářní rok).

Z výše uvedeného vyplývá, že lékárna, která předala krajskému úřadu informace o odpadu léčiv z domácností převzatém od fyzických nepodnikajících osob (občanů) za rok 2021 jakoukoliv formou, pak v roce 2022 (za ohlašovací rok 2021) zasílá MŽP roční hlášení o odpadech pouze, pokud jí taková povinnost vyplývá ze zákona o odpadech, tedy pokud překročila ohlašovacího limit (více než 600 kg nebezpečných odpadů, více než 100 tun ostatních odpadů, případně produkce jakéhokoliv množství odpadu perzistentních organických znečišťujících látek) produkcí (A00) svých vlastních odpadů. V tomto případě odpady léčiv přijaté pod kódem BN30 (odpad převzatý od fyzických osob - občanů) nejsou na ročním hlášení uváděny.

Zákonný termín ohlášení souhrnných údajů z průběžné evidence odpadů za uplynulý kalendářní rok (roční hlášení) je do 28. února.

Platnost a účinnost: tento metodický pokyn zrušuje č.j. MZP/2021/720/2614 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 11. ledna 2022.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/metodicky_navod_lekarny

Originál sdělení: OODP-Metodicky_pokyn_NZ_Lekarny_Final-20220111.pdf