485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický pokyn k možné době provozu zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností

21.6.2021
Aneb do kdy platí povolení k provozu těchto zařízení vydaných podle zákona 185/2001 Sb. § 14 odst. 1

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 17. června 2021

Č.j.: MZP/2021/720/3122

 

 

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH – METODICKÉ PODKLADY

M E T O D I C K Ý     P O K Y N 

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k možné době
provozu zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou
životností na základě souhlasu k provozování zařízení k využívání,
odstraňování, sběru odpadů, vydaného podle zákona 

č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Možná doba provozu zařízení ke sběru

a zpracování vozidel s ukončenou životností

(autovrakovišť)

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický pokyn k zajištění jednotné aplikace přechodných ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Pro zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností, povolená podle zákona č. 185/2001 Sb., se použijí přechodná ustanovení § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech pro zařízení k využití nebo odstranění odpadů, tedy zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností lze provozovat na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. do konce platnosti tohoto souhlasu, nejdéle však do 31. 12. 2023.

Pokud provozovatel zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností požádá o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby platnosti souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však 6 měsíců (30. 6. 2023) před uplynutím lhůty (31. 12. 2023), smí být zařízení provozováno na základě tohoto souhlasu do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto. Ustanovení § 143 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. se nepoužije.

 

Platnost a účinnost sdělení: tento pokyn  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem 17. června 2021.

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/sber_vozidla_metodicky_pokyn

Originál sdělení: OODP-Metodicky_pokyn_Autovrakoviste_NZ_final-17062021.pdf