485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický návod pro nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod (odpad 20 03 04 - Kal ze septiků a žump)

22.4.2021
Odbor odpadů ve spolupráci s odborem ochrany vod MŽP vydává metodický návod k zajištění jednotného postupu při nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod.

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 22. března 2021

Č.j.: MZP/2021/720/1240

 

 

M E T O D I C K Ý     N Á V O D

 

Odboru odpadů a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech
Nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod

Odbor odpadů ve spolupráci s odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický návod k zajištění jednotného postupu při nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod.

 

1)Nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
S obsahy bezodtokých jímek odpadních vod je nutno primárně nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). V režimu vodního zákona je na obsah jímky pohlíženo jako na odpadní vodu ve smyslu § 38 vodního zákona. Odpadní vody z bezodtoké jímky je možno odstraňovat pouze na čistírně odpadních vod. Zákon nicméně nespecifikuje konkrétní technologie, které mají být v rámci ČOV k odstranění odpadních vod z bezodtoké jímky použity. S ohledem na ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, lze dovozovat, že proběhne-li odstranění odpadních vod z bezodtoké jímky v areálu ČOV a zároveň v souladu s účelem vodního zákona (§ 1 odst. 1) nedojde k ohrožení povrchových ani podzemních vod, je z hlediska vodního zákona přípustné, aby k odstranění těchto odpadních vod bylo využito bioplynové stanice, jež je součástí technologické linky ČOV.
 
Majitel jímky odpovídá za to, že odpadní vody z bezodtoké jímky budou odstraňovány výhradně a v plném rozsahu produkce vývozem oprávněnou osobou dle vodního zákona, je tedy povinen tento vývoz zajistit a jeho provedení dokladovat (§ 38 odst. 8 vodního zákona). Majitel jímky neodpovídá za to za to, jak vývozce s odpadní vodou následně naloží. Pokud bude doklad o vývozu jímky obsahovat všechny náležitosti dle vodního zákona, je takový doklad jako podklad pro kontrolu plnění povinností majitele jímky plynoucích z vodního zákona dostatečný.
 
2)Nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
 
V případě, že s obsahem bezodtokých jímek není nakládáno v souladu se zákonem o vodách (viz bod 1), pak se nakládání řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech). V tomto případě je tedy obsah bezodtokých jímek odpadních vod zařazen jako odpad pod katalogové číslo 20 03 04 Kal ze septiků a žump. Původce je povinen tento odpad v souladu se zákonem o odpadech předat pouze do zařízení pro nakládání s odpady (k využití nebo odstranění). Nakládání s kalem ze septiků a žump bude probíhat zejména v bioplynové stanici (mimo čistírnu odpadních vod) nebo v kompostárně.
 
Platnost a účinnost sdělení: tento metodický nabývá platnosti a účinnosti dnem 22. března 2021.

 

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů, Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/zumpa_septik_metodika

Originál sdělení: OODP-Metodicky_navod_MZP_bezodtoke_jimky_final-19042021.pdf