485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

8.3.2021
Odbor odpadů MŽP vydává metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP).

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 3. března 2021

Č.j.: MZP/2021/720/903

 

 

M E T O D I C K Ý     N Á V O D

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a příslušných prováděcích předpisů

Identifikační číslo provozovny (IČP)

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven.

Účelem metodického návodu k používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.

Identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP“) slouží k identifikaci provozovny subjektu - původce odpadu.

Identifikační číslo provozovny přiděluje provozovně příslušný živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“).

Pokud  provozovna  nemá   přidělené  IČP,   může   si   subjekt   pro  účely  evidence   a ohlašování zvolit číslo provozovny sám. V tomto případě se jedná o tzv. „interní IČP“.

IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu.

 

Vyhledání IČP

Příslušné existující IČP  je  možno  nalézt  na  webových  stránkách  Ministerstva  průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání (dále jen „RŽP“; www.rzp.cz), který umožňuje vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu a vybraných informací o jeho provozovnách z veřejné části Živnostenského rejstříku v souladu s platným živnostenským zákonem.

 

Pravidla pro vytvoření interního IČP stanovuje nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady:

 1. číslo může mít maximálně 12 znaků, nesmí obsahovat mezeru a mezerou nesmí začínat ani končit,

 2. může obsahovat číslice i písmena,

 3. nesmí začínat písmeny CZ nebo CS nebo CO,

 4. nesmí být rovno nule nebo několika nulám,

 5. nesmí obsahovat diakritická znaménka,

 6. za základ čísla lze vzít i IČO subjektu a za ním doplnit číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5…až na maximální počet 12 znaků IČP.

Zvolené číslo provozovny zůstává stejné, ve výjimečných případech ho lze změnit. Změnu lze provést od nového kalendářního roku.

 

Návod pro používání IČP:

 • Pro účely zákona  o  odpadech  je  IČP  nositelem  informace  o  adrese  provozovny  (ne o činnosti).
 • Pokud má subjekt na jedné adrese více provozoven podle RŽP (dvě a více činností na stejné adrese) může použít libovolné z přidělených IČP k dané adrese provozovny.
 • Převzaté číslo z RŽP nebo jednou interně zvolené IČP nemůže být měněno v průběhu daného kalendářního roku.
 • Jednou již zvolené interní IČP lze používat i nadále, i když bylo mezitím přiděleno IČP    v RŽP.
 • IČP lze případně změnit od nového kalendářního roku.
 • IČP (z RŽP nebo interní číslo) se používá pro identifikaci adresy provozovny při vystavování  dokladů,  v  průběžné  evidenci  odpadů  a  ročním  hlášení  o  produkci a nakládání s odpady, a to jak v roli ohlašovatele, tak v roli partnerského subjektu.
 • Pro identifikaci zařízení pro nakládání s odpady se používá pouze identifikační číslo zařízení (IČZ). Pokud původci na stejné adrese vzniká odpad a tento vznik odpadu nesouvisí s provozem zařízení, ke kterému je přiděleno IČZ, pak se v hlášení o produkci a nakládání s odpady původce identifikujte pomocí IČP.
 • V případě obce platí stejná pravidla jako u jiných subjektů. Pokud obec nedisponuje přiděleným IČP z RŽP, pak si zvolí interní číslo provozovny podle výše uvedených pravidel.
 • Pokud je původce (právnická nebo podnikající fyzická osoba) s částí svého komunálního odpadu zapojen do obecního systému obce, pak v rámci evidence odpadů uvede jako partnera danou obec a její IČP z RŽP nebo její interní IČP (toto IČP sdělí ohlašovateli přímo obec). Pokud původce tyto odpady předává přímo do zařízení pro nakládání s odpady, které provozuje obec a toto zařízení má přiděleno IČZ, pak v rámci evidence uvede jako partnera IČZ tohoto zařízení.

 

1. Dodávka odpadu

Dodavatel odpadu (nebo osoba předávající) je povinen poskytnout provozovateli zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek písemnou informaci, ve které musí uvést mimo jiné identifikační číslo provozovny.

V případě vzniku odpadu mimo provozovnu (např. při stavební činnosti) se identifikační číslo provozovny neuvádí, ale uvede se kód SO ORP nebo SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu (čtyřmístný údaj).

 

2. Evidence a ohlašování

Evident a ohlašovatel jsou povinni v evidenci a hlášení o produkci a nakládání s odpady uvádět požadovaná identifikační čísla provozoven

IČP identifikuje provozovnu, ve které odpad vzniká.

IČP se vyplňuje v případě hlášení za původce, kdy se uvede identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem.

Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost (kde vzniká odpad mimo provozovnu), vyplňuje se na místě identifikačního čísla provozovny interní číslo provozovny zvolené ohlašovatelem.

V případě vzniku odpadu mimo provozovnu, pokud se nejedná o výjimku podle § 11 odst. 3. písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se vyplňuje v údajích místo identifikačního čísla provozovny kód SO ORP nebo SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.

V případě převzetí odpadu se uvádí požadované údaje o provozovně partnera, tedy identifikační číslo provozovny (IČP) a v případě převzetí odpadu ze zařízení pro nakládání s odpady, pak identifikační číslo zařízení (IČZ).

V případě převzetí odpadu, který vznikl mimo provozovnu, se v údajích o provozovně uvádí místo identifikačního čísla provozovny kód příslušného SO ORP nebo SOP podle místa vzniku odpadu.

V případě převzetí odpadu nebo zpětně odebraného výrobku s ukončenou životností od nepodnikající fyzické osoby (občana) se IČP neuvádí, ale uvede název a IČZÚJ obce, ve které odpad občanovi vznikl, nebo ve které byl zpětně odebraný výrobek občanem předán.

 

3. Přeprava nebezpečných odpadů

Odesílatel odpadu (ohlašovatel) je povinen při plnění ohlašovacích povinností při přepravě nebezpečných odpadů po území ČR v ohlašovacím listě uvádět identifikační číslo provozovny. Jedná se o IČP přidělené živnostenským úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno IČP, uvádí se interní číslo provozovny zvolené ohlašovatelem.

V případě nakládky mimo provozovnu (např. stavba) se místo identifikačního čísla provozovny uvede kód SO ORP nebo SOP z číselníku správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.

 

Platnost a účinnost sdělení: tento metodický návod ruší sdělení a návod MŽP k dané věci z 29. června 2016 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 4. března 2021.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven

Originál sdělení: OODP-Metodicky_navod_MZP_ICP_final-20210303.pdf