485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodický návod k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu k odpadu léčiv z domácností

3.6.2021
Odbor odpadů MŽP vydává metodický návod pro provozovatele lékáren, jak mají krajským úřadům sdělit údaje o množství odpadu léčiv z domácností do doby vydání prováděcího předpisu.

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 1. června 2021

Č.j.: MZP/2021/720/2614

 

 

M E T O D I C K Ý     N Á V O D

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k ohlašovacím povinnostem
lékáren ve vztahu k odpadu léčiv z domácností převzatému v souladu
se zákonem o léčivech podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
Lékárny
Ohlašování údajů krajskému úřadu

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický návod k zajištění jednotného ohlašování údajů o množství odpadu léčiv z domácností.

Účelem metodického návodu je provozovatelům lékáren a krajským úřadům sdělit postup ohlašování údajů o množství odpadu léčiv z domácností do doby vydání prováděcího
předpisu.

Od 1. ledna 2021 mají provozovatelé lékáren povinnost soustřeďovat odpad léčiv z domácností převzatý od fyzických osob odděleně od odpadů, kterých jsou původcem, a vést pro něj samostatnou průběžnou evidenci. Do doby nabytí účinnosti nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a po dobu platnosti přechodných ustanovení se evidence odpadů vede dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Od 1. ledna 2021 jsou provozovatelé lékáren povinni předat příslušnému krajskému úřadu údaje o množství odpadu léčiv z domácností, který předali do zařízení pro nakládání s odpady v průběhu uplynulého kalendářní čtvrtletí, a to písemně na formuláři stanoveném novou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady do 30 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Nový předpis bude požadovat údaje v rozsahu:

  •  identifikace lékárny (IČO, IČP, adresa),
  • odpady dvou katalogových čísel 20 01 31*, 20 01 32* a množství odpadu v tunách pro každé katalogové číslo jednotlivě,
  • identifikace zařízení pro nakládání s odpady, kterému byl odpad předán, pomocí IČO a IČZ.

V době, kdy vyjde ve Sbírce zákonů nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, pak provozovatel lékárny předá krajskému úřadu údaje o množství odpadu léčiv z domácností předaného do zařízení pro nakládání s odpady na formuláři stanoveném v příloze č. 51 (tento formulář je přílohou metodického návodu).

V současnosti, do doby vydání nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, je provozovatel lékárny povinen údaje předávat krajskému úřadu, ale informace mohou mít
rozsah a formu jakou používal vůči krajskému úřadu doposud. Přesto MŽP doporučuje lékárnám používat pro ohlašování údajů vůči krajskému úřadu formulář pro předání údajů o množství odpadu léčiv z domácností podle zde uvedené přílohy, která odpovídá příloze č. 51 nové vyhlášky.

Dle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady lékárna splní svoji povinnost zaslání ročního hlášení o odpadech pro odpady léčiv z domácností, pokud krajskému úřadu předala údaje o množství odpadu léčiv z domácností za čtyři čtvrtletí kalendářního roku, což je pro lékárnu snížení zátěže.

 

Platnost a účinnost sdělení: tento metodický návod nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. června 2021.

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/metodicky_navod_pro_lekarny

Originál sdělení: OODP-Metodicky_navod_NZ_Lekarny_final-20210601.pdf