485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

1.3.2021
Pokyny MŽP pro správnou manipulaci s odpadem vzniklým z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, které jsou určeny výhradně k samotestování osob.

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 25. února 2021 

Č.j.: MZP/2021/720/874

 

 

M E T O D I C K É     S D Ě L E N Í

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

Zařazení odpadu

V případě výrobků (testovacích sad) určených pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, občanů, žáků atd.), kdy testy lze provádět bez asistence zdravotního personálu, Ministerstvo životního prostředí doporučuje v  souladu  s  vyhláškou č.  8/2021 Sb.,  o  Katalogu  odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) odpad, vzniklý ze sebetestování pomocí těchto testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01.Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení za účelem správného  zařazení  odpadu.   MŽP   sděluje   postup   k   zařazení   odpadu   vzniklého z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, které jsou určeny výhradně k samotestování osob.

Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

Platí pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

  • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
  • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
  • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
  • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
  • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
  • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

 

Platnost a účinnost sdělení: toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 26. února 2021.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika

Originál sdělení: OODP-Sdeleni_MZP_Zarazeni_odpadu_samotesty-25022021.pdf