485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodické sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji

12.8.2022
Odbor odpadů MŽP vydal nové metodické sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji, zejména s použitými dřevěnými železničními pražci, mostnicemi nebo sloupy (ošetřenými před 31. 12. 2002) pro jiný než původní účel, ke kterému byly vyrobeny, ve smyslu platných právních předpisů

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 11. července 2022

Č.j.: MZP/2022/720/3946

 

 

M E T O D I C K É     S D Ě L E N Í 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí

k nakládání s opětovně

použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji

Nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými
kreosotovými oleji, zejména s použitými dřevěnými železničními
pražci, mostnicemi nebo sloupy (ošetřenými před 31. 12. 2002) pro
jiný než původní účel, ke kterému byly vyrobeny, ve smyslu
platných právních předpisů

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení pro upřesnění postupu nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji před 31. 12. 2002 pro jiný než původní účel, ke kterému byly vyrobeny, ve smyslu platných právních předpisů.

 

Nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji

Chemicky ošetřené dřevo (např. použité dřevěné pražce a mostnice (dále jen pražce), u kterého neskončila jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ale v případě další materiálové upotřebitelnosti jsou použitým výrobkem – ošetřeným předmětem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích a zároveň předmětem s možným obsahem dalších látek, jejichž používání je omezeno nebo zakázáno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), v platném znění.

Pokud byly dřevěné železniční pražce a mostnice z důvodu prodloužení životnosti výrobku napuštěny impregnačními látkami (dehtové oleje a destiláty – kreosotový olej) před 31. 12. 2002, pak pro jejich následný prodej a využití platí výjimka uvedená v příloze XVII, položce 31, odst. 2c nařízení REACH, v platném znění. Vzhledem k použití impregnační látky kreosotový olej, který obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky a fenoly (klasifikované jako karcinogenní látky), je však po skončení upotřebitelnosti prodávaného zboží (impregnovaného dřeva) nutno předpokládat existenci přetrvávajícího potenciálního rizika a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem. V pochybnostech, zda je movitá věc odpadem, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo osoby, která prokáže právní zájem, nebo z moci úřední (§ 4 odst. 4 zákona o odpadech).

Použité dřevěné impregnované pražce a mostnice (použité výrobky z rostlého dřeva) je třeba přednostně použít jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů tzn. k upevnění kolejí při dodržení požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

V případě využití pro jiné účely na území České republiky musí splňovat technické a jiné požadavky stanovené pro tento výrobek, rostlé dřevo, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podmínky pro použití a uvádění na trh stanovené nařízením REACH, v platném znění. Podle odst. 2 písm. c) položky 31 přílohy XVII nařízení REACH, v platném znění, se zákaz uvádění na trh nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno kreosotovým olejem před 31. 12. 2002 a které se uvádí na trh pro opětovné použití, pokud takové použití není zakázáno v odst. 3 položky 31 přílohy XVII.

Dřevo ošetřené kreosotovým olejem se nesmí používat:

 • uvnitř budov určených pro jakékoliv účely,
 • v hračkách,
 • na hřištích,
 • v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,
 • při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,
 • pro výrobu, použití a každé opakované ošetření:
 • nádob určených pro pěstitelské účely,
 • obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo k výživě zvířat,
 • jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty.

 

Některá možná použití impregnovaných dřevěných pražců:

 • pro stavební účely v souladu s projektem stavby jako stanovený stavební výrobek (např. schodnice u venkovního použití),
 • jako mostnice v souladu s projektem stavby na jiných liniových stavbách, než na železničních tratích (jako stanovený stavební výrobek),
 • pro zpevnění pojezdových ploch a nádvoří – parkovací a odstavné plochy pro automobily a speciální stroje (v souladu s projektem stavby).

Uskladnění použitých impregnovaných dřevěných pražců a mostnic po jejich odstranění ze staveb a před jejich dalším použitím, jestliže je skladování prováděno v blízkosti lidských obydlí nebo veřejných prostranství, musí být provedeno tak, aby bylo omezeno kolísání teploty jejich povrchu (způsobené především přímým slunečním zářením) např. jejich vhodným překrytím nebo vhodným umístěním.

Použité impregnované dřevěné pražce a mostnice jsou ve smyslu nařízení (EU) č. 528/2012 ošetřenými předměty, které mohou být dodávány na trh při dodržení podmínek uvedených v příloze XVII položce 31 nařízení REACH, v platném znění, a dalších předpisů upravujících případnou další využitelnost těchto předmětů.

 

Nakládání s odpady z chemicky ošetřených dřevěných výrobků

Po skončení využití dřeva ošetřeného kreosotovým olejem se jedná o nebezpečný odpad zařazený dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), pod katalogové číslo 17 02 04* – Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. Tento odpad nesmí být spalován na volném prostranství ani v kamnech nebo kotlích určených pro spalování dřeva. Nepřípustná je výroba paliv z tohoto nebezpečného odpadu. Nebezpečné odpady lze spalovat v režimu zákona o odpadech pouze v zařízeních, která jsou provozována v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Další možné nakládání s odpadem kat. č. 17 02 04* podle schváleného provozního řádu zařízení:

 • uložení na skládkách S-NO,
 • biodegradační a bioremediační procesy.

V případě, že dojde k úpravě odpadních impregnovaných dřevěných pražců například drcením, zařazuje se takto upravený odpad pod katalogové číslo 19 12 06* - Dřevo obsahující nebezpečné látky. Odpad katalogového čísla 19 12 06* je možné spalovat ve spalovnách nebezpečného odpadu (v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o ochraně ovzduší) nebo do konce roku 2022 uložit na skládkách odpadů (S-NO). Od roku 2023 je zakázáno tento odpad ukládat na skládky. Povoleny jsou také biodegradační a bioremediační procesy.

 

Platnost a účinnost: toto metodické sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 11. července 2022 a jeho vydáním končí platnost Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky, ošetřenými kreosotovými oleji ze dne 30. 5. 2016.

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_prazci_metodika

Originál sdělení: OODP-Metodicke_sdeleni_Prazce-20220711.pdf