485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodické sdělení obcím ke způsobu použití údajů o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob

19.1.2022
Odbor odpadů MŽP vydává metodické sdělení k informování obcí o možnosti použití údajů o komunálních odpadech převzatých zařízením k nakládání s odpady od fyzických osob (občanů), které jim byly oznámeny za uplynulý kalendářní rok

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 17. ledna 2022

Č.j.: MZP/2022/720/278

 

 

M E T O D I C K É     S D Ě L E N Í 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí obcím

ke způsobu použití údajů o komunálních odpadech převzatých

zařízením k nakládání s odpady od fyzických osob

Použití údajů o komunálních odpadech převzatých zařízením

od občanů a oznámených obci, na jejímž území odpad vznikl

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení k informování obcí o možnosti použití údajů o komunálních odpadech převzatých zařízením k nakládání s odpady od fyzických osob (občanů), které jim byly oznámeny za uplynulý kalendářní rok ke dni 15. ledna daného roku.

Oznámené údaje o komunálním odpadu

Provozovatel zařízení určeného k nakládání s odpady (zařízení) v případě, že přebírá komunální odpady od občanů (tj. komunální odpad mimo obecní systém), oznámí obci, na jejímž území odpad vznikl (což je místo, které občan uvedl provozovateli zařízení jako místo vzniku odpadu, pokud toto není možné zjistit, tak místo kde se nachází dané zařízení), do 15. ledna druh a množství převzatého odpadu za předchozí kalendářní rok.

Provozovatel zařízení použije pro oznámení obci formulář uvedený v příloze č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Ve formuláři jsou uvedeny všechny převzaté komunální odpady od občanů mimo obecní systém. Uvede se druh a souhrnné množství převzatého komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok. Uvede se   katalogové   číslo   a název   komunálního   odpadu   v souladu s Katalogem odpadů a hmotnost v tunách pro každý druh (případně poddruh) odpadu na samostatný řádek.

Oznamován je jakýkoliv převzatý komunální odpad, tedy např. papír, kovy, plasty, sklo, ale i směsný komunální odpad nebo objemný odpad.

Použití údajů

Účelem těchto poskytnutých údajů je možnost zahrnout je do výpočtu plnění cílestanoveného pro obecpro oddělené soustředění recyklovatelných složek komunálního odpadu (příloha č. 18 vyhlášky č. 273/2021 Sb.). Tyto odpady se nezahrnují do produkceodpadů dané obce (ročního hlášení o odpadech list 1 a 2).

Plnění cíle (podíl odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu v %) se bude ohlašovat poprvé od roku 2024 za rok 2023 jako údaj o obecním systému nakládání   s komunálními odpady.  V roce 2022, 2023 obec údaje obdržené od provozovatelů zařízení nezahrne do ročního hlášení o odpadech. Od roku 2024 za rok 2023 a v následujících letech bude obec uvádět na listu 5 ročního hlášení o odpadech výši plnění cíle v % a údaje o některých komunálních odpadech obdržených od provozovatelů zařízení.

Obec ovšem nemusí využít možnosti zahrnovat do výpočtu cíle tyto odpady (např. papír, kovy, plasty, sklo, směsný komunální odpad, objemný odpad), které nejsou předávány do obecního systému. Jde o její úvahu, zda tyto údaje použije.

Příloha č. 18 vyhlášky č. 273/2021 Sb. stanovuje přesný způsob výpočtu plnění cíle pro obec. Příloha č. 18 nastavuje výpočet množství odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu v rámci obecního systému a těchto recyklovatelných složek komunálního odpadu odděleně soustředěných občany obce mimo systém obce. Dále je stanoven výpočet množství celkového komunálního odpadu, který je dán jako součet celkového množství komunálního odpadu vyprodukovaného obcí a převzatého od občanů obce mimo systém obce.

Z výše uvedeného vyplývá, že je možno do výpočtu plnění cíle zahrnout oznámený komunální odpad (např. papír, kovy, plasty, sklo, směsný komunální odpad, objemný odpad a další) odevzdaný občany mimo systém obce přímo do zařízení.

Údaj představuje položku výpočtu:

  1. (msložka KO1-n) mimo obecní systém - hmotnost odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, která není předána do obecního systému a je nepodnikající fyzickou osobou předána mimo tento obecní systém. (možné odpady z tabulky č. 1, přílohy č. 18, vyhlášky č. 273/2021 Sb.)
  2. m KO mimo obecní systém – hmotnost komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, který není předán do obecního systému a je nepodnikajícími fyzickými osobami předán mimo tento obecní systém. (možné odpady z tabulky č. 2, přílohy č. 18, vyhlášky č. 273/2021 Sb.).

 

Platnost a účinnost: toto metodické sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 18. ledna 2022.


Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/udaje_komunalni_odpady

Originál sdělení: OODP-Sdeleni_MZP_Priloha_19_vyhlaska_NZ_Final-20220119.pdf