485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Metodické sdělení MŽP k platbě poplatků za komunální odpad dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

8.3.2021
Odbor odpadů MŽP informuje prostřednictvím sdělení o možnostech placení poplatků za komunální odpad.

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 16. února 2021 

Č.j.: MZP/2021/720/970

 

 

M E T O D I C K É     S D Ě L E N Í

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí sděluje možnosti platby poplatků za komunální odpad dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Poplatky za komunální odpad

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení k informování obcí o možnostech placení poplatků za komunální odpad.

Poplatky za komunální odpad

Poplatky za komunální odpad jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 10d odst. 1 zákona o místních poplatcích jsou poplatky za komunální odpad:

 1. poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a
 2. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Obec může pro poplatkové období zavést pouze jeden z těchto poplatků a každá obec rozhoduje samostatně o tom, jaký z poplatků si zvolí.

I. V případě poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je poplatníkem:

 1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
 2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána:

 1. přihlášením v této obci,
 2. vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.

Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
 5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

     Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1200 Kč.

II. V případě   poplatku   za   odkládání   komunálního   odpadu   z   nemovité   věci   je poplatníkem:

 1. fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo
 2. vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Základem dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za dílčí období je:

 1. hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka,
 2. objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího na poplatníka, nebo
 3. kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na poplatníka.

Obec zvolí pro poplatkové období jeden ze základů uvedených výše.

Hmotností nebo objemem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období nebo objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na dílčí období připadající na poplatníka je:

 1. podíl:
  1. hmotnosti nebo objemu odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období a
  2. počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci dílčího období, nebo
 1. hmotnost nebo objem odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na  dílčí období v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 

Obec může určit minimální základ dílčího poplatku, který činí nejvýše:

 1. 10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
 2. 60 l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

 

Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci činí nejvýše:

 1. 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
 2. 1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

 

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), která se nachází na území obce.

Zpoplatnit lze tedy jen odkládání směsného komunálního odpadu a nikoli odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu. Obec ovšem může poplatek za směsný komunální odpad nastavit tak, aby konečná částka pokryla i náklady za odděleně soustřeďovaný odpad. Do poplatku je možné zahrnovat i další doprovodné náklady spojené s odpadovým hospodářstvím v obci např. náklady spojené s osvětovou činností zahrnující náklady na informování o předcházení vzniku odpadů, o organizaci obecního systému, o výsledcích odpadového hospodářství obce. Dále je možné do poplatku promítnout i další výdaje spojené s nakládáním s komunálním odpadem, úklid odpadkových košů na veřejném prostranství a odpadu odloženého mimo místa určená.

Oproti předchozí právní úpravě nově není odvozeno nastavení maximální výše poplatku od skutečných nákladů obce na obecní systém.

Hlavním omezením vyplývajícím pro tento typ poplatku za komunální odpad je tak určení jeho maximální výše, která je stanovena v § 10l zákona o místních poplatcích, případně maximální výše minimálního základu tohoto poplatku stanovená v § 10k odst. 4 zákona o místních poplatcích.

 

V roce 2021 může obec ještě vybírat poplatek za komunální odpad podle § 10b zákona o místních poplatcích, ve znění platném před 1. lednem 2021, nebo podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb.,  o  odpadech,  nebo  na  základě  smlouvy  dle  §  17  odst.  6  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech., ve znění účinném před 1. lednem 2021, pokud je zavedla před 1. lednem 2021.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/poplatky_komunalni_odpad

Originál sdělení: OODP-Sdeleni_MZP_Poplatky_KO_final-20210216.pdf