485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Další nový metodický pokyn MŽP – Požadavky na provozní řád a provozní deník

24.6.2021
Pro žadatele o povolení provozu zařízení k nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb.

Odbor odpadů

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

www.mzp.cz

V Praze dne 21. června 2021

Č.j.: MZP/2021/720/3204

 

 

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH – METODICKÉ PODKLADY

M E T O D I C K Ý     P O K Y N 

 

Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění níže uvedených
povinností podle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Pro žadatele o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady

Požadavky na provozní řád a provozní deník

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento Metodický pokyn k zajištění plnění povinností žadatelů o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady za účelem splnění jejich povinnosti předložit návrh provozního řádu a provozního deníku jako součást žádosti o povolení provozu zařízení.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, odkazuje v případě obsahu těchto dokumentů na prováděcí právní předpis.

Požadavky na provozní řád a provozní deník jsou vymezeny ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady, která je v současné době v legislativním procesu a její předpokládaná účinnost je v červenci 2021.

S ohledem na formulaci přechodného ustanovení § 153 odst. 2 zákona o odpadech lze předpokládat, že velká část provozovatelů mobilních zařízení ke sběru odpadů bude chtít požádat o povolení do konce června 2021.

Metodický pokyn slouží ke sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů a k posílení právní jistoty povinných subjektů, neboť poskytuje návod, jaká dokumentace a v jakém rozsahu má být použita pro to, aby správní orgán žádosti vyhověl.

Do okamžiku vydání vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady splní žadatel požadavek na předložení návrhu provozního řádu a provozního deníku, pokud návrh bude zpracován podle příloh tohoto metodického pokynu.

Požadavky na provozní řád a provozní deník

Obecné požadavky na obsah provozního řádu zařízení jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto pokynu (příloze č. 1 nové vyhlášky) a náležitosti provozního deníku jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto pokynu (příloze č. 2 nové vyhlášky).

 

Platnost a účinnost sdělení: tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem 21. června 2021 a jeho platnost končí dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

 

Přílohy pokynu:

Příloha č. 1

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2021 Sb.

 

Obsah provozního řádu zařízení

1. Základní údaje o zařízení:

​a) název zařízení,

b) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo vlastníka zařízení, je-li právnickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li vlastník zařízení podnikající fyzickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo je-li vlastník nepodnikající fyzická osoba,

c) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo provozovatele zařízení je-li právnickou osobou, včetně jmen a příjmení zástupců, kteří za právnickou osobu jednají, a jejich telefonního čísla, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu, sídlo a telefonní číslo je-li provozovatel zařízení podnikající fyzickou osobou,

d) jména vedoucích pracovníků zařízení,

e) významná telefonní čísla, alespoň jednotka požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky,

f) adresy sídel příslušných kontrolních orgánů, alespoň příslušného územního pracoviště České inspekce životního prostředí, příslušného krajského úřadu, příslušného obecního úřadu, příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajské hygienické stanice,

g) adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno,

h) údaje o posledním rozhodnutí podle stavebního zákona vztahujícím se k zařízení vydaném před předložením provozního řádu krajskému úřadu, alespoň označení stavebního úřadu, č.j., datum vydání,

i) odpovídající základní kapacitní údaje zařízení podle přílohy č. 3 k zákonu,

j) údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu.

 

2. Charakter a účel zařízení:

a) typ zařízení - název technologie/ činnosti a činnost podle přílohy č. 2 k zákonu,

b) způsob nakládání s odpady v zařízení podle příloh č. 5 a 6 k zákonu přiřazených k jednotlivým činnostem podle přílohy č. 2 zákona,

c) seznam druhů odpadu zahrnující katalogové číslo a název podle Katalogu odpadů a kategorii odpadu, pro něž je zařízení určeno, přiřazených k jednotlivým činnostem podle přílohy č. 2 k zákonu,

d) účel, k němuž je zařízení určeno,

e) údaj o tom, zda v zařízení dochází ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností a jejich výčet,

f) vymezení věcí a materiálů, které vstupují do zařízení a nejedná se o odpady.
 
 
3. Stručný popis zařízení:
 
a) popis technického a technologického vybavení zařízení, alespoň soustřeďovací prostředky a manipulační prostředky,
 
b) popis zařízení určených pro přejímku odpadů, alespoň zařízení na určování hmotnosti,
 
c) situační nákres provozovny s vyznačením hranice zařízení a míst charakteristických pro provoz zařízení, například přístupové cesty do zařízení, umístění zařízení k zjišťování hmotnosti, demontážní pracoviště, manipulační plocha, shromaždiště nebezpečných odpadů, administrativní zázemí.
 
 
4. Technologie a obsluha zařízení:
 
a) povinnosti obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení,
 
b) postup při přejímce odpadu – popis administrativního postupu a praktického postupu kontroly kvality odpadu, které zahrnují alespoň zjištění hmotnosti odpadu, provedení vizuální kontroly, provedení zápisu údajů o odpadech a o osobě předávající odpad, vystavení příslušných dokumentů,
 
c) popis způsobu vedení provozního deníku, nastavení odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány,
 
d) nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů v zařízení.
 
 
5. Monitorování provozu zařízení:
 
Výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a pracovní prostředí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování, zejména měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v souladu s jinými právními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu s jinými právními předpisy, meteorologické ukazatele.
 
 
6. Organizační zajištění provozu zařízení:
 
Alespoň počet pracovníků, kteří zajišťují provoz, vymezení funkcí a činnosti pracovníků a povinností, které jsou spojeny s jejich výkonem.
 
 
7.Způsob vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů. Součástí je vždy nastavení způsobu uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů.
 
 

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.

a) způsob zajištění minimalizace vlivů zařízení na okolní prostředí a zdraví lidí,

b) způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady,

c) opatření pro případ havárie,

d) opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí.


9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí včetně pokynů k bezpečnosti provozu pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí, včetně první pomoci a osobních ochranných pomůcek.
 

10. Provozní řád zařízení na úpravu, využití, nebo odstranění odpadu obsahuje dále

a) podrobnou kvalitativní charakteristiku odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení,

b) popis využitelných materiálů nebo energie získávaných v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům,

c) údaje o energetické náročnosti zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů,

d) výčet odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení,

e) údaje o hmotnostním podílu odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů.
 

11. Zařízení k biologickému zpracování odpadů a zařízení na úpravu kalů dále obsahují:

a) popis suroviny, včetně případných biopreparátů a biostimulátorů, které jsou v technologii používány,

b) způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie včetně hodnocení zdravotního rizika.

 

Příloha č. 2

Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2021 Sb.


Náležitosti provozního deníku zařízení


Provozní deník zařízení k nakládání s odpady musí být veden denně minimálně v následujícím rozsahu:

a) všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení - alespoň jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení - množství přijatých odpadů, teplota zakládky při kompostování,

b) další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu,

c) záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení, o uložených sankcích nebo nápravných opatřeních,

d) záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření.

V provozním deníku musí být dohledatelné všechny výše uvedené údaje za poslední 3 roky provozu zařízení.

 

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/provozni_rad_denik_metodika

Originál sdělení: OODP-Metodicky_pokyn_Provozni_rad_final-22062021.pdf