485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

obálka časopisu (s odkazem)vydánínázev a anotace článkuPDF
05/2020I svoz odpadů může být chytrý...
Bez nutných inovací a změn v řízení kritických oblastí nebudou budoucí města
schopna zajistit odpovídající kvalitu života všem svým obyvatelům, a právě proto
vznikl koncept nazvaný „smartcities“, který by měl přinést řešení problematických
témat a celkově tak zajistit prostor pro život budoucím generacím.
zde
04/2020První opravdu komplexní řešení svozu odpadů
Jak toto řešení funguje?
Nová legislativa bude ukládat povinnost splnit cíle pro množství vytříděného
komunálního odpadu a s tím souvisí právě toto řešení.
zde
02/2020Odpadové hospodářství v novém desetiletí
Odpady byly, jsou a budou jednou z nejdiskutovanějších oblastí v rámci životního prostředí. 
S blížícím se novým zákonem o odpadech by se navíc měl razantně změnit způsob, jakým se s nimi v ČR bude nakládat.
zde
4/2019

Odpady v obci, kreativita nebo jen administrativa

Odpadové hospodářství obce zahrnuje široké spektrum činností.
Samotné zavedení systému, resp. nastavení optimálních podmínek
pro všechny zainteresované strany, udržení tohoto stavu
v různě ekonomicky zdatných obdobích, a to vše v závislosti
na měnící se legislativě, je složitý proces.

zde
1/2017

Rozdíly v datech o produkci odpadů jsou zarážející

Článek poukazuje na to, proč jsou rozdíly mezi prezentovaným množstvím produkce odpadů z ISOH a Českým statistickým úřadem

zde
8/2016

Pohled externího ekologa II aneb
nejčastější chyby při plnění povinností ekologa

Článek se zaměřuje na základní a nejčastější chyby,
kterých se mnozí dopouštějí v jednotlivých oblastech
při plnění povinností, které na ně klade
legislativa životního prostředí.

zde
Časopis Průmyslová ekologie6/2016

Pohled externího ekologa do českých firem

Tento článek se snaží odpovědět na to jak je to s poradenstvím v oblasti
životního prostředí, jaká je pozice českého ekologa
ve firmách a popisuje jeho pracovní náplň, aneb na co by se
nemělo zapomínat. Článek je psán z pohledu letité
praxe externího ekologa, kterou naše společnost nabízí již několik let.

zde
Časopis Průmyslová ekologie4/2016

Jak se dívat na použité oděvy a textil?

V jaké chvíli se jedná o odpad?

Domníváme se, že na použité oděvy a textil neexistuje v ČR legislativně
jednotný postup a že firmy, které s tímto materiálem či odpadem pracují,
s ním nakládají tak, jak jim kdo dovolí. Rádi bychom tímto článkem
otevřeli diskusi, jak s touto komoditou z pohledu odpadového zákona zacházet,
aby výsledkem byly např. jednotné a srozumitelné výklady
nebo v budoucnu přesněji nastavená legislativa.

zde
Časopis Průmyslová ekologie3/2016

Odpady z plastů – zařazování je v praxi mnohdy problém

Víte jak správně zařazovat odpady z plastů podle
Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 Sb. v platném znění)?
V praxi existuje několik problémů, na které
bychom rádi upozornili. Konkrétně uvedeme
tři nejčastější situace, ve kterých
původce chybuje nebo je nucen postupovat jinak,
než vyžaduje legislativa.

 

zde
Časopis Stavebnictví10/2013

Odpady ze stavebnictví a jak je správně evidovat

Při stavební činnosti je vznik odpadů denním chlebem.
Ať už se jedná o nové stavby, rekonstrukce nebo bourání starých budov.
Možná se s touto agendou potýká i Vaše společnost.

Zpracováváte ale evidenci odpadů správně?
Jste si jistí, že znáte veškerá specifika, která se v této agendě
vyskytují právě pro stavební firmy?
Používáte vhodný nástroj na zpracování této agendy?
Pojďme si na tyto ale i mnohé další otázky odpovědět.

zde
Časopis Typografia4/2013

Odpady – evidenční ohlašovací povinnosti

Evidenční a ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství vyplývají ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a ze zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí č. 25/2008 Sb. Mezi základní prováděcí předpisy zákona o odpadech pak řadíme vyhlášku č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. Existují i další vyhlášky, které se specializují na nakládání s konkrétními odpady (autovraky, elektroodpady aj.), ale pro oblast polygrafického a typografického průmyslu je výčet výše uvedených předpisů dostatečný.

V tomto článku se ale zaměřím především na to, jaké jsou základní evidenční povinnosti ...