Prováděcí vyhlášky (383/2001 Sb. a HNVO) jsou ve vnějším připomínkovém řízení

7.10.2015
Ministerstvo životního prostředí dnes zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení dvě chystané normy - novelu vyhlášky č. 383/2001 Sb (odpady) a návrh vyhlášky o HNVO.

Ministerstvo životního prostředí dnes zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení:

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Oba návrhy reagují na změny zavedené do zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. tzv. Infringementovou novelou zákona o odpadech č. 223/2015 Sb.

Předpokládaná účinnost vyhlášek je 1.1.2016 (kromě způsobu a rozsahu označování nebezpečných odpadů, který bude uveden v nové příloze č. 29 novely vyhlášky 383/2001 Sb. a který bude účinný od 1.12.2015).

Termín připomínek je do 29.10.2015.

Materiál obou návrhů naleznete v aplikaci ODOK:

Přehled nejdůležitějších změn:

Návrh novely vyhlášky 383/2001 Sb.:

 • Nový rozsah položek v žádosti o provoz zařízení včetně provozního řádu v elektronické podobě
 • Způsob označování zařízení Identifikačním číslem zařízení (IČZ)
 • Způsob ohlašování provozu zařízení (nová příloha 22)
 • Nový rozsah kat. č. odpadů, u kterých je nutné při sběru či výkupu vést podrobnější evidenci včetně identifikace předávajících osob
 • Přesnější definice nepřetržitého vzniku odpadů
 • Zrušení části o zpětném odběru olejů
 • Obce budou ohlašovat nově i údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na listu č. 5 přílohy č. 20
 • Rozsah a způsob zasílání informací o rozhodnutích a vyjádřeních vydaných podle zákona (pro ORP a KÚ)
 • Způsob přidělování identifikačního čísla zařízení včetně jeho sdělování (pro KÚ)
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů včetně změny rozsahu položek na identifikačním listu (příloha 3)
 • Změna přílohy 20 – Roční hlášení o odpadech (kaly, skládky, evidence partnera)
 • Změna přílohy 22 – Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů včetně nové tabulky s popisem jednotlivých typů kapacit zařízení
 • Změna přílohy 25 – Hlášení KÚ a ORP o vydaných rozhodnutích, IČZ, vyjádřeních
 • Změna přílohy 26 – Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (náhrada ELPNO)
 • Změna přílohy 27 – Dopravce odpadů
 • Nová příloha 29 – Označování nebezpečných odpadů 

Návrh vyhlášky k HNVO:

 • Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů
 • Obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu
 • Příloha 1 – Doplňující limitní hodnoty a kritéria pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu HP 9, HP 14 a HP 15
 • Příloha 2 – Náležitosti obsahu dokumentační zprávy