29.1.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Důvodem tohoto návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.

Nyní je návrh ve vnějším připomínkovém řízení. Termín pro zasílání připomínek je do 25.2.2016.

Účel navrhované úpravy

  • Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Za účelem provedení této směrnice je navrhováno stanovit v zákoně o obalech zákaz bezplatného poskytování plastových odnosných tašek v místě prodeje výrobků spotřebiteli, s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek. Rovněž se zavádí povinnost označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové odnosné tašky způsobem, který bude blíže stanoven prováděcím právním předpisem až v návaznosti na vydání příslušeného prováděcího aktu Evropské komise. Lhůta pro transpozici uvedené směrnice uplyne 27. listopadu 2016.
  • Navrhovaným zákonem se dále zavádí ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou obalovou společností prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tím dojde ke sjednocení způsobu ohlašování údajů z evidencí v případě samostatně plnících povinných osob a v případě autorizované obalové společnosti.
  • Návrh zákona také stanoví nové cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu, neboť platný zákon o obalech upravuje tyto cíle pouze do roku 2016. Nové cíle jsou stanoveny pro období počínaje rokem 2016 (cíle pro tento rok se nemění), a to v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024, která byla vyhlášena v podobě nařízení vlády č. 352/2014 Sb.

Návrh novely zákona o obalech:

Adresa pro podání připomínek:

Oficiální adresou je eklep@mzp.cz. Budete-li uplatňovat zásadní připomínky, zasílejte je, prosím, rovněž na e-mailovou adresu ondrej.trojan@mzp.cz a uveďte jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) osoby oprávněné k jejich vypořádání.