Nakládání s vodami v roce 2017ochrana vod a tvorba havarijních plánů

Seminář je pořádán pro ty, kteří nakládají s vodami, čerpají vody a vypouští je do kanalizace a do povrchových nebo podzemních vod. Pro ty, kteří vodní díla provozují nebo jsou producenty znečišťování vod, tedy pro vodárenské společnosti, vodohospodáře a podnikové ekology, správce vodních toků a povodí.
Poskytneme Vám návod na zpracování potřebných dokumentů a provedeme Vás povinnostmi v oblasti metrologie, hodnocení vzorků a zpracování výstupů z analýz.
 

Termíny 03.5.2017
Lektor Ing. Václav Kuncl
Místo Praha
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka (zahrnuje i základní občerstvení a tiskové materiály). Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201718

Téma:

Pozornost bude věnována zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách (vodnímu zákonu) po novele se zaměřením na funkci poplatků za vypouštěné množství odpadních vod do vod povrchových a poplatku za odebrané množství podzemní vody ve vztahu k zajištění ochrany množství a kvality povrchových a podzemních vod.
Věnovat se budeme novým prováděcím předpisům v oblasti vypouštění odpadních vod. (nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech účinné od 1. ledna 2016) a nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.


Obsah:

 • Aktuální legislativa
 • Druhy vod, se kterými se nakládá
 • Provozní řády, souhlasy k provozování a dokumentace vodních děl
 • Stupně vodoprávních úřadů, jejich rozdělení a pravomoci
 • Přehled ohlašovacích povinností
 • Vznik ohlašovací povinnosti
 • Výstavba ČOV na ohlášení nebo na stavební povolení
 • Provoz ČOV  z pohledu nových právních předpisů ( NV č. 401/2015 Sb. a NV č. 57/2016 Sb.)
 • Tvorba havarijních plánů

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce

 • Ing. Václav Kuncl

   

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMístoLektor
3.5.2017 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Václav KunclObjednat