485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Víte, zda máte správně označenou provozovnu ke sběru a zpracování odpadů?

Mít správně označenou provozovnu k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů je zakotveno v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech, resp. ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Často se setkáváme s tím, že označení takových provozoven není v souladu s uvedenou legislativou a na informačních tabulích chybí zásadní údaje.

INISOFT s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci, Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Tato spolupráce spočívá mj. i v tom, že studentům nabízíme uplatnění, praxi v oboru, vytváříme pro ně témata na ročníkové a bakalářské práce, které obvykle úzce souvisí s informačními systémy v oblasti životního prostředí.

Jedním z námětů ročníkové práce studentů bylo i vytvoření aplikace pro správné označování provozoven ke sběru a zpracování odpadů. Minulý rok si námět vybrala jedna ze studentek této fakulty a kromě vytvoření samotné aplikace si musela projít celým procesem výroby software. Máme radost z toho, že se jí podařilo dojít až k cíli a vznikla tak jednoduchá internetová aplikace, kterou můžete využít a sestavit si tak návrh pro vlastní informační tabuli označující Vaší provozovnu.

Výhodou této aplikace je, že vyžaduje vyplnění všech položek, které musí být uvedeny na informační tabuli čitelné z volně přístupného prostranství před zařízením k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů. Navíc po vyplnění údajů v aplikaci probíhá validace pomocí Registru zařízení a spisů v systémech ISOH (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni) a ISPOP (https://www.ispop.cz). Pokud vše vyplníte správně, pak aplikace sestaví vizuální návrh, který může sloužit jako podklad pro grafické studio.

Pokud si chcete vyzkoušet nástroj pro generování informační tabule a ověřit si tak, že označení Vaší provozovny je v souladu s platnou legislativou, přejděte na tuto internetovou adresu:

https://informacnicedule.inisoft.cz/

Společnost INISOFT s.r.o. již více než 20 let pomáhá svými informačními systémy životnímu prostředí. Také pořádáme specializovaná školení, provádíme interní audity a mnoho dalších činností souvisejících s poradenstvím v ekologii. Více informací o nás získáte na internetové adrese www.inisoft.cz.

Petr Grusman
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: