Definici pojmu průmyslový odpad v zákoně o odpadech nenajdete. Lze ho ale popsat jako odpad z průmyslové činnosti, který vzniká v podnicích při výrobní i nevýrobní činnosti (těžba, stavebnictví, energetika, chemický a potravinářský průmysl, zemědělství atp.). Odpady z průmyslu obsahují velmi často nějakou nebezpečnou látku, a proto jsou obvykle zařazeny mezi nebezpečné odpady. Z pohledu jejich přepravy pak platí přísnější pravidla než je tomu u ostatních odpadů.

Legislativa

                Nejdůležitějšími právními předpisy pro přepravu odpadů jsou:

Zákon o odpadech stanovuje povinnosti při přepravě odpadů v § 24. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů ji musí zabezpečit v souladu s požadavky ostatních právních předpisů jako je zákon o silniční dopravě nebo Mezinárodní dohoda ADR, dále musí uchovávat doklady související s přepravou po dobu 3 let a to ode dne zahájení přepravy, označit přepravní prostředek způsobem stanoveným vyhláškou č. 374/2008 Sb., tj. dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Povinnost označení se nevztahuje na vozidla s kategorií M1 a N1.

Při přepravě nebezpečných odpadů musí zúčastněné osoby (odesilatel, dopravce, příjemce) navíc vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v rozsahu a způsobem stanoveným v § 40 zákona o odpadech.

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů – § 40

Přepravu nebezpečných odpadů ohlašuje odesilatel nebo příjemce. Dříve se přeprava ohlašovala zpětně a to převážně v listinné podobě prostřednictvím tzv. Evidenčních listů na úřady jednotlivých obcí s rozšířenou působností podle místa nakládky a vykládky. Aktuálně se pro přepravu odpadů používají tzv. Ohlašovací listy. Dvakrát se vytisknou, jeden si jako doklad nechá odesilatel a druhý je po ukončení přepravy předán příjemci.

Od 1. 1. 2018 by se měla přeprava nebezpečných odpadů ohlašovat elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP resp. prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů SEPNO a to před jejím zahájením. Odesilatel vyplní Ohlašovací list (příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.), ve kterém uvede místo nakládky, příjemce (místo vykládky), druhy přepravovaných odpadů a předpokládané množství, dopravce, datum zahájení a datum ukončení přepravy. Všechny tyto údaje resp. tento list odešle do elektronického systému, který mu automaticky přidělí jednoznačný identifikátor přepravy tzv. IČOL (Identifikační číslo ohlašovacího listu). Doklad s údajem IČOL pak odesilatel musí přiložit k zásilce.

Důležité je, že ohlášení přepravy včetně vytvoření všech průvodních dokladů může za odesilatele provést i příjemce. Ten se tím stane ohlašovatelem a ručí za všechny ohlášené údaje. Příjemce má po ukončení přepravy dále povinnost potvrdit převzetí nebezpečných odpadů a to do 3 pracovních dnů.

Pokud vznikne rozpor mezi ohlášenými a skutečnými informacemi o konkrétní přepravě, musí ten, kdo přepravu ohlásil, opravit ohlášené údaje. Opravu lze ale provést pouze před tím, než je ze strany příjemce převzetí odpadu potvrzeno. A to může znamenat potenciální problém, na který by si měl dát odesilatel i příjemce pozor.

Legislativa pamatuje i na speciální případy v přepravě nebezpečných odpadů. Jednak je to kyvadlová přeprava a dále je to svoz odpadů mobilním zařízením ke sběru. V případě kyvadlové přepravy, tzn. z jednoho místa nakládky do jednoho místa vykládky, jedním přepravním prostředkem a v jeden den stačí vše ohlásit jedním listem s označením, že se jedná právě o kyvadlovou přepravu. Po jejím ukončení je prakticky nutné pouze doplnit celkovou hmotnost převezeného nákladu. U svozu mobilním zařízením ke sběru odpadů platí, že toto zařízení se uvede jako odesilatel. Pak lze do ohlašovacího listu vyplnit jedno nebo více míst nakládek. To v minulosti nešlo. Pro každou adresu místa nakládky musel existovat samostatný Evidenční list. Podstatné v tomto případě je, aby u každé nakládky byla správně uvedená provozovna subjektu, ze které mobilní zařízení odpad fyzicky přebírá, dále jednotlivé druhy a množství naložených odpadů. Opět platí, že pokud se skutečné informace neshodují s ohlášenými údaji, může ohlašovatel vše po dokončení přepravy opravit do 3 pracovních dnů.

Pokud Vás tento článek zaujal a chcete vědět více o problematice ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, podívejte se na náš přehled aktuálně nabízených školení na internetové adrese www.inisoft.cz/skoleni. Rádi Vás seznámíme s platnou legislativou, upozorníme na to, v čem se nejvíce chybuje a na co si dát pozor a ukážeme Vám specializovaný softwarový nástroj na evidenci a ohlašování přepravy odpadů. Zároveň jsme připraveni navštívit přímo Váš podnik a provést audit v oblasti životního prostředí a realizovat individuální školení sestavené na míru.

Petr Grusman
jednatel společnosti INISOFT s.r.o.