Průběžná evidence odpadů a Roční hlášení o odpadech

Průběžná evidence odpadů

               Průběžnou evidenci odpadů musí vytvářet kromě nepodnikajících osob – občanů každý ekonomický subjekt, který produkuje nebo nakládá s odpady. Za průběžnou evidenci nelze považovat soubor vážních lístků, faktur nebo dodacích listů chronologicky seřazených a očíslovaných, ale je nutné vést přehlednou evidenci, která musí obsahovat položky v pořadí a v rozsahu definovaném v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. U zařízení ke sběru či zpracování autovraků nebo elektroodpadů se průběžná evidence vytváří podobně. Každý záznam o odpadu musí být očíslovaný a musí obsahovat datum produkce nebo nakládání s odpadem. V záhlaví průběžné evidence je potřeba uvést údaje o sídle společnosti a provozovně, za kterou je průběžná evidence vedena včetně osoby, která je za evidenci zodpovědná.

Samostatná provozovna

               Průběžná evidence odpadů se vytváří za každou samostatnou provozovnu. Za samostatnou provozovnu je považováno místo vzniku odpadu nebo místo nakládání s odpadem. Pokud provozujete zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů se souhlasem krajského úřadu podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (dále zákon), nebo byl tento souhlas nahrazen integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci, nebo podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona, musí se průběžná evidence za každé takové zařízení vést zvlášť. Každá provozovna /zařízení / resp. místo produkce/vzniku odpadů musí být jednoznačně označeno Identifikačním číslem provozovny IČP uvedeným v Rejstříku živnostenského podnikání RŽP nebo interním kódem v případě, že IČP pro danou provozovnu neexistuje / Identifikačním číslem zařízení IČZ / kódem ORP obce s rozšířenou působností, ve které odpad původci vznikl mimo stacionární provozovnu – např. při stavební činnosti, údržby, čištění …

Jak často vést průběžnou evidenci

               Záznamy se do průběžné evidence odpadů vkládají při jednotlivé produkci odpadu. Jednotlivá produkce představuje naplnění sběrového prostředku, převzetí, předání, zpracování nebo odstranění odpadu. Při nepřetržitém/periodickém vzniku odpadu a v případě svozu komunálního odpadu lze záznamy pořizovat jednou měsíčně.

Jak evidovat

               Vzniklý odpad musí původce zařadit podle druhů a kategorie a označit příslušným katalogovým číslem, které vychází z Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.). Odpad může předat pouze oprávněné osobě nebo jiné vlastní provozovně a ta jej po převzetí musí v průběžné evidenci zapsat pod stejným katalogovým číslem, kategorií a hmotností jako původce. Důležitá je i správná identifikace původce a oprávněné osoby pomocí IČP/IČZ/ORP. Hmotnost se vyplňuje vždy v tunách a v kladných hodnotách. Pro přepočet hmotnosti z obvyklých jednotek (kusy, litry apod.) existuje přepočtová tabulka, která je např. součástí programu EVI 8. Pro určení, jak bylo s odpadem nakládáno, slouží v průběžné evidenci kódy nakládání. Ty jsou uvedeny v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v přehledné tabulce. V případě převzetí nebo předání odpadu se musí vyplnit adresa partnerské provozovny subjektu včetně IČO, IČP/IČZ/ORP.

Použité výrobky, zpětný odběr, vedlejší produkty vs. evidence odpadů

               Do průběžné evidence odpadů se nesmí zapisovat použité výrobky, které odevzdáte v rámci zpětného odběru. Ani místo zpětného odběru jako např. sběrný dvůr tyto výrobky nesmí evidovat v průběžné evidenci odpadů. Použité výrobky se stávají odpadem až ve chvíli předání jejich oprávněné osobě ke zpracování. Ta je zapisuje do evidence odpadů pod speciálním kódem nakládání BN30. Tento kód se používá rovněž při prvním převzetí vozidla resp. autovraku, kdy se zároveň vystavuje potvrzení o převzetí autovraku nebo při převzetí odpadů od nepodnikajících osob – občanů mimo systém pro nakládání s odpady stanovený obcí. Rovněž vedlejší produkty, které vzniknou při výrobě a splňují všechny podmínky uvedené v ustanovení § 3 odst. 5 zákona, se nezapisují do průběžné evidence odpadů.

Předúprava, částečné zpracování odpadů

               Při částečném zpracování, úpravě odpadů většinou původní odpady zanikají, ale zároveň vznikají nové druhy. Ty jsou poté předávány k dalšímu zpracování jiným oprávněným osobám. V průběžné evidenci odpadů se v tomto případě velmi často chybuje, protože se zapomíná zaznamenat samotné zpracování odpadu. Je tedy důležité, aby se v průběžné evidenci zapsaly všechny přijaté odpady do zařízení, a dále jakým způsobem byly tyto odpady zpracovány nebo upraveny. K tomu se používají tyto kódy nakládání: B00 nebo BN30 = příjem odpadu; BRYZ, BDYZ, BNYZ = zpracování (úprava), kde XX specifikuje způsob zpracování, úpravy. Pokud po zpracování vznikne odpad, jedná se o vlastní produkci, která se do evidence zaznamenává pod kódem nakládání A00. Případné předání pak nejčastěji pod kódem nakládání AN3. Odpad, který převezmete a předáte ke zpracování jiné oprávněné osobě, zaevidujte pod kódem BN3. Kód nakládání BN40 použijte tehdy, jestliže převzatý odpad pouze upravujete a po jeho úpravě nevznikne nový odpad (jiné katalogové číslo). V evidenci odpadů tedy budou v tomto případě čtyři záznamy s kódy nakládání: B00 –> BR12, BN40 –>BN3. Platí podmínka, která je součástí kontroly správnosti ročního hlášení, tedy že při úpravě odpadů musí vzniknout z celkového množství upravených odpadů alespoň 50% množství nových odpadů.

Provozovna zapojená do systému obce

               Pokud jste zapojeni do systému sběru komunálního odpadu obce, pak musíte odpady, které předáváte do tohoto systému, třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu s tím, jak bylo stanoveno obecně závaznou vyhláškou té které obce. V průběžné evidenci musíte tyto vzniklé odpady zaznamenávat pod kódem nakládání A00 a předávat je pod kódem AN3 přímo dané obci nikoliv svozové firmě, která fyzicky komunální odpady sváží.  Při vyplňování ročního hlášení musíte uvést na listu č. 1 přílohy č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb., že daná provozovna je zapojena do systému obce, a to včetně uvedení příslušných katalogových čísel odpadů, které do systému obce předáváte (odpady ze skupiny 20).

Evidence odpadů a Roční hlášení o odpadech

               Průběžnou evidenci odpadů je nutné každoročně uzavřít a archivovat nejméně po dobu pěti let. Před uzavřením proto evidenci důkladně překontrolujte, doplňte ji o případné chybějící záznamy. Zůstatek odpadu na skladě zaznamenejte do evidence s kódem nakládání AN5, BN5 nebo CN5. Tento zůstatek musíte v novém roce uvést v průběžné evidenci jako počáteční stav s kódem nakládání C00. Je důležité, aby uzavřená evidence měla vyrovnanou množstevní bilanci a ABC bilanci v kódech nakládání. Co to znamená? V příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. je v tabulce kódů nakládání u každého kódu uveden význam pro zadávané množství (+/-). Součet množství všech odpadů s „plusovým“ kódem nakládání a s příslušným počátečním písmenem (A, B, C) se musí rovnat součtu množství všech odpadů s „minusovým“ kódem nakládání a s příslušným počátečním písmenem (A, B, C). Pro vyrovnání inventurních rozdílů v evidenci odpadů můžete využít kódy nakládání a to „plusový“ XN50 nebo „minusový“ XN53 (místo X se uvádí písmeno A, B, C podle původu odpadu). V případě živelných pohrom (požár, povodeň), černých skládek nebo starých ekologických zátěží se v evidenci uvede záznam s kódem nakládání XN60 nebo XN63 (místo X se opět uvádí písmeno A, B, C podle původu).

               Do 15. února musí původci, pokud vyprodukují nebo přesáhnou při nakládání s odpady zákonem stanovené limity (100 kg nebezpečných odpadů, 100 tun ostatních odpadů), zaslat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za předchozí kalendářní rok, a to v elektronické podobě (v Datovém standardu pro přenos dat). Hlášení se zasílá do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP, a to buď přímo prostřednictvím webových služeb, nebo prostřednictvím datové schránky. Výše uvedené limity se vztahují na celkovou produkci či nakládání s odpady každého subjektu. To znamená, že pokud v součtu nebo alespoň jedna z provozoven ohlašovací limit přesáhne, pak musí subjekt Roční hlášení odevzdat, a to za všechny svoje provozovny. Oprávněné osoby, které mohou přejímat odpady (mají přiděleno IČZ, provozují zařízení), musí dle zákona ohlásit vždy, pokud v kalendářním roce nakládaly s odpady.

U mobilních zařízení ke sběru odpadů se Roční hlášení vytváří na adrese sídla podle přiděleného IČZ. Jestliže provádíte činnost (stavebnictví, čištění, opravárenství), při které vznikají odpady mimo stacionární provozovnu a to na různých územích správních obvodech obcí s rozšířenou působností, pak vytvořte samostatná hlášení obsahující odpady vzniklé vždy při všech činnostech, které jste v daném správním obvodu realizovali. Taková hlášení mají v čísle provozovny příslušný kód ORP. Stejně jako při tvorbě hlášení za činnost se postupuje u mobilních zařízení ke zpracování odpadů.

Evidence, ohlašování a software

               Průběžnou evidenci odpadů můžete vést různým způsobem. V listinné podobě, v tabulkových editorech nebo v provozních systémech. Vzhledem k častým legislativním změnám a nutnosti jejich neustálého sledování se ale ukazuje, že nejpohodlnější a nejefektivnější způsob, jak vést průběžnou evidenci odpadů jsou specializované informační systémy, které garantují soulad s platnou legislativou. Nejrozšířenějším programem pro vedení průběžné evidence odpadů na českém trhu je program EVI 8. Ten je již 25 let vytvářen podle platné legislativy a přizpůsobován potřebám svých uživatelů. Umožňuje také propojení s různými provozními i účetními systémy. Program EVI 8 z průběžné evidence odpadů automaticky vytvoří Roční hlášení v elektronické podobě a umožňuje i přímé odeslání do ISPOP nebo do datové schránky ISPOP. Navíc obsahuje řadu kontrolních funkcí, které zajišťují, aby bylo Roční hlášení vždy úplné a formálně správné. Program EVI 8 nabídne z průběžné evidence také sestavení čtvrtletních výkazů pro AOS EKO-KOM nebo výkazu ODP 5-01 pro Český statistický úřad.

Školení a poradenství

               Každoročně pro uživatele i neuživatele programu EVI 8 provádíme řadu odborných školení. Na nich učíme jak správně vytvořit roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, upozorníme na co si dát pozor a v čem se nejčastěji chybuje. S námi tak budete vždy o krok na před. Více informací o aktuálních školeních najdete na našich stránkách https://www.inisoft.cz/skoleni.

Petr Grusman
společnost INISOFT s.r.o.