Pokud budeme odpady energeticky využívat, musíme se zaměřit na otázku spojenou se vznikem látek unikajících do ovzduší. I tento faktor velmi ovlivňuje názory lidí ohledně výstavby nových spaloven resp. ZEVO. Je samozřejmé, že zákon o ovzduší č. 201/2012 Sb. (dále zákon) tuto problematiku řeší, taková zařízení jsou vybavena vysoce výkonnými filtry a moderními technologiemi a zároveň jsou pod drobnohledem úřadů a musí mj. vést provozní evidenci a v elektronické podobě jí ohlašovat do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP a to za každou registrovanou provozovnu.

Provozní evidence

     Podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona musí provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále vyjmenovaného zdroje) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně do 31. března podat hlášení elektronicky za předchozí kalendářní rok prostřednictvím ISPOP. Rozsah údajů v provozní evidenci upravuje příloha č. 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Souhrnná provozní evidence

     Povinnost ohlašovat údaje ve formě souhrnné provozní evidence (dále SPE) má dle zákona provozovatel každého vyjmenovaného zdroje, s výjimkou kategorie označené kódem 8 – chovy hospodářských zvířat.  Ohlašování SPE v rozsahu stálých údajů vyplněných na listech 2 a/nebo 3 se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje. Příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. definuje náležitosti SPE.

Poplatkové přiznání

     Kromě SPE musí provozovatel vyjmenovaného zdroje podat také poplatkové přiznání a to do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu rovněž prostřednictvím ISPOP.

Nejčastější chyby

     Při vyplňování SPE resp. při vedení provozní evidence nejčastěji vznikají tyto chyby:

Informace ke SPE

     Řadu aktuálních informací, návodů, příkladů, kontaktů a novinek můžete získat přímo na portálu Českého hydrometeorologického ústavu a to na adrese http://portal.chmi.cz.

Ovzduší a software

     Naše firma koncem roku 2010 na základě výše uvedených povinností, častých požadavků a zjištěných potřeb oslovených ekologů směřujících ke snížení administrativní zátěže a chybovosti, zahájila vývoj specializovaného software pro plnění výše uvedených evidenčních povinností v oblasti ovzduší. Začátkem roku 2012 jsme uvolnili první verzi programu OVZDUŠÍ, která do dnešního dne doznala řadu změn a vylepšení.

     Nejnovější verze programu OVZDUŠÍ tak umožňuje všem firmám a podnikatelům, kteří mají ze zákona povinnost, vést a ohlašovat provozní evidenci za stacionární zdroje znečišťování ovzduší a to bez ohledu na kvalifikaci stacionárního zdroje (vyjmenovaného nebo nevyjmenovaného). Program snadno a rychle vypočte výši emisí zdrojů znečišťování ovzduší a zpracuje za ně hlášení v datové podobě do systému ISPOP podle platného datového standardu. Jako přílohu k hlášení nebo jako podklad pro případnou kontrolu z České inspekce životního prostředí lze z programu využít bloková schémata provozoven. Tato schémata jsou vytvořena na základě stanovených technologických vazeb.

     Program disponuje velkým množstvím číselníků odpovídajících platné legislativě, aktuálním věstníkům MŽP (palivo nebo odpad, topeniště, výrobek, MVE, apod.), a normám ČSÚ (územní číselníky – ZÚJ, ÚTJ, apod.) a celou řadou tiskových sestav (stálé a proměnné údaje provozní evidence, protokoly o způsobu výpočtu emisí a způsobu výpočtu poplatků z emisí, přehledy emisí, roční hmotnostní bilance, …). Rovněž lze datově zaznamenávat a dále zpracovávat hodnoty kontinuálního měření znečišťování.

     Postupem času tak program našel své využití u provozovatelů spaloven odpadů, ZEVO, cementáren, bioplynových stanic, kompostáren, chemických závodů a výrobních podniků. Oproti jinému způsobu vedení provozní evidence, např. v tabulkových procesorech, je u našeho software výhodou průběžné poskytování aktualizací, sledování a přizpůsobování programu aktuálně platné legislativě a datovému standardu v ISPOP, technická podpora a uživatelská pomoc, kterou poskytujeme.

Petr Grusman
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: