485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Oleje a jejich evidence ve vazbě na spotřební daň

Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do stávajícího zákona o spotřebních daních vložena nová část sedmá, která upravuje nakládání se zvláštními minerálními oleji. Tím se doplnily a srovnaly podmínky stanovené pro syntetické oleje a další ropné látky.

Stejně jako v původních, tak i v nových ustanoveních je mimo jiné uložena osobě nakládající se zvláštními minerálními oleji povinnost vést elektronicky evidenci minerálních olejů, a to ve formátu a struktuře stanovené správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, je subjekt povinen uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny. 

Struktura evidence ve formátu xls. je zveřejněna na webových stránkách Celní správy ČR, která je v této věci také kontrolním úřadem. Evidenci lze vést elektronicky i v jiné podobě a formátu za předpokladu, že osoba nakládající se zvláštními minerálními oleji bude schopna, prostřednictvím jí užívaného systému (např. vnitropodnikový software), bezodkladně vyhotovit požadovaný výstup, se shodnými údaji a obsahem v elektronické podobě (ve formátech xls, xlsx, ods). Plnění zvláštních minerálních olejů do balení nepřesahujících 20 litrů je považováno za spotřebu a bude jako spotřeba evidováno.

Tolik na úvod.

V poslední době stále častěji zodpovídáme dotazy na téma jak vyřešit požadavky celní správy při dokladování nakládání s ropnými látkami, často s oleji.

Pokusím se tedy tuto problematiku trochu objasnit.

Většina z Vás je primárně překvapena, že celní správa vůbec takovou činnost vykonává, většina z Vás se ptá, co po nás celní správa vlastně chce. Vždyť jsme zaolejovanou vodu, olej z lapáků nečistot apod. předali oprávněné osobě, a tak je to přece správně.

Ano, v principu takový původce odpadů postupuje správně, ale pouze z pohledu zákona o odpadech. Odpady v případě ropných látek, v tomto případě oleje, jsou předány oprávněné osobě a vyfakturovány včetně DPH. Faktura může být kladná i záporná ve smyslu buď Vy zaplatíte oprávněné osobě (za vody, kaly apod.) nebo ona zaplatí za ten který typ oleje Vám. Pokud však tento odpad nevyužíváte jako konečný spotřebitel, neplatíte spotřební daň, protože tu jste zaplatili již při nákupu oleje jako výrobku.

Co po Vás kontrola celní správy tedy chce? Pokusím se to vysvětlit zcela jednoduše a bez použití paragrafových znění nebo citací příslušných předpisů. Celní správa chce zkontrolovat, kdo a jak nakládá s níže uvedenými vybranými výrobky a zda mu vznikla či nevznikla povinnost odvést spotřební daň. Dále pak kontroluje množství a druh předávaného odpadu, zda jste si obstarali povolení s oleji nakládat a zda také řádně vedete jeho evidenci. Proč? Protože v minulosti se v režimu odpadů s oleji prováděly různé nekalé praktiky, přičemž některé firmy stát okrádaly právě na spotřební dani.

Celní správa se řídí zákonem č. 353/2003 Sb. O spotřebních daních, ze kterého vyplývají následující povinnosti:

  1. odvést spotřební daň za vybrané výrobky
  1. disponovat při předávání těchto vybraných výrobků potvrzením Celní správy, pokud se jedná o původce, kteří mají odpadu nad 10 tun.

Vysvětlím na příkladu. Mám 1 tunu odpadního oleje, jsem pod limitem 10 tun, tedy nežádám o „povolení k přijímání a používání vybraných výrobků osvobozených od daně“. Dále v kalendářním roce odkalím jímku a budu mít 3 tuny zaolejovaných kalů = součtem 4 tuny vybraného výrobku celkem, stále jsem pod limitem deseti tun a nemám povinnost dokladovat povolení. Na konci roku vyvezu jímku zaolejovaných vod, kde jsem uvedl 8 tun odpadu v podobě vybraného výrobku. Překročil jsem hodnotu 10 tun ročně a musím si požádat o povolení.

  1. v případě, že jste oprávněnou osobou, musíte mít jedno společné potvrzení Celní správy na původce s celkovou roční produkcí předání nebo prodeje pod 10 tun a potvrzení na každého samostatného původce s roční produkcí předání, prodeje nad 10 tun.

Opět příklad. Přijede sto různých původců, třeba i opakovaně a předá jako odpad olej, zaolejovanou vodu, kaly apod., Každý z nich má toho svého odpadu (vybraný výrobek) v roční produkci pod 10 tun. Pro tyto všechny Vám stačí jedno povolení od Celní správy. Pokud ale v průběhu roku překročí hmotností jejich předání 10 tun, nebo předá-li někdo z nich jednorázově více jak 10 tun, potom musíte disponovat souhlasem Celní správy za každý jednotlivý případ.

  1. vést v případě uživatele (uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen "uživatel") je právnická nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, případně podle § 52a nebo 53 prodává dalšímu uživateli, vybrané výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat) evidenci o přijatých výrobcích podle stanoveného předpisu (viz ustanovení § 37 zákona)

Co tedy musím splnit, abych dostál povinností vyplývajících ze zákona?

Jestliže jsem původce a budu předávat odpad, ve kterém je vybraný výrobek – olej apod., bude jeho množství (odpadu) považováno za tento výrobek. Jinak řečeno, 10 tun zaolejované vody, kde je 1 % oleje (vybraného výrobku) se bude brát jako překročení limitu 10 tun a vy musíte mít „povolení“ Celní správy.

Oprávněná osoba, jako držitel „povolení“ předkládá periodicky Celní správě seznam svých dodavatelů (původců). Pokud spadám, jako původce, do kategorie nad 10 tun, musím mít souhlas od Celní správy, který lze, v podobě žádosti stáhnout na webových stránkách Celní správy:

Zde je možné stáhnout, vyplnit a pomocí datové schránky poslat žádost o „povolení k přijímání a používání vybraných výrobků osvobozených od daně“. Jedná se o prodej bez daně – příloha VI.

Jako oprávněná osoba musím mít „povolení k příjmu a užívání, případně k provozu daňového skladu“, jako oprávněná osoba (příjemce) volím pro variantu příjmu nebo užívání přílohy č. I – IV. Mohou být i další možnosti.

Pokud jsem původce olejů v množství nad 10 tun, nebo příjemcem nad 10 tun, mám rovněž povinnost vést evidenci.

Přístup Celní správy se v různých krajích liší. Mnohdy se stane, že obdrží soupis původců a místo očekávaného oleje ovzorkují jímku plnou kalu, nebo vody s minimem oleje apod. Potom je jasné, že oleje bylo než limitní množství a původce, který svou povinnost neznal, neuměl své jednání doložit povolením.

Pokud potřebujete znát odpovědi na otázky, které aktuálně řešíte a my jsme je zde neuvedli, neváhejte využít služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT nabízí pro řádné plnění legislativních povinností v oblasti jednotlivých složek životního prostředí.

Chcete vědět ještě více? Vzdělávejte se spolu s námi. Připravili jsme pro Vás nabídku legislativních seminářů zaměřených na výklady jednotlivých složkových zákonů životního prostředí a prováděcích vyhlášek k nim s aplikací do praxe https://www.inisoft.cz/skoleni.

 

Ing. Václav Kuncl
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: