485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

     Jak správně naložit se zbytky stavebního polystyrenu v souladu s platnou legislativou? Dalo by se předpokládat, že pokud není polystyren znečištěn nebezpečnými odpady, bude se jednat o ostatní odpad zařazený pod stavební odpad k. č.  17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a  17 06 03. Díky evropské legislativě se však stavební polystyren stal odpadem, u kterého je nezbytné dokládat absenci nebezpečných látek, konkrétně látky zpomalující hoření (hexabromcyklododekanu – HBCDD). HBCDD se dlouhodobě používal v polystyrenu k ochraně staveb před požáry, a to až do 21. 8. 2015, kdy bylo používání této látky Evropskou komisí ve výrobcích zakázáno. HBCDD je zařazen mezi tzv. perzistentní organické znečišťující látky (POP), které jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí.

     Současná legislativa nařizuje výrobcům desek z extrudovaného polystyrenu (EPS) označovat výrobky s obsahem HBCDD tak, aby byl evidentní její obsah po celou dobu životnosti výrobku. Izolační desky z EPS obsahující HBCD se již v ČR od 1. 10. 2015 nevyrábí*, problém však může nastat při odstraňování starého polystyrenu vzniklého při rekonstrukcích, popř. demolicích staveb.

Shrnutí problematiky v bodech:

*(http://www.epscr.cz/obj/1023/Stanovisko_Sdruzeni_EPS_CR_k_dotazum_o_nakladani_s_odpadnim_penovym_polystyrenem__EPS__obsahujicim_hexabromcyklododekan__HBCD_.pdf)

**Polystyren se stává z hlediska obsahu HBCDD nebezpečným odpadem po dosažení 30 000 mg/kg HBCDD (3 %). Většina výrobců stavebního polystyrenu garantuje obsah HBCDD ve svých výrobcích pod 2,5 %.

 

     Pokud Vás tento příspěvek zaujal a potřebujete legislativní pomoc, využijte služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT nabízí v oblasti jednotlivých složek životního prostředí se zaměřením především na nakládání s odpady, obaly, vodami a při ochraně ovzduší.

     Chcete aktuální informace? Vzdělávejte se spolu s námi. Přehled všech školení pořádaných společností INISOFT naleznete na internetové adrese  https://www.inisoft.cz/skoleni.

Ing. Jitka Lochovská
společnost INISOFT s.r.o.