Zavedení zpětného odběru výrobků je již historickou záležitostí, dalo by se tedy předpokládat, že vše již bylo řečeno a tak není nutné toto téma otevírat. Praxe však je jiná, stále se řeší správná evidence elektrozařízení a elektroodpadů a nové jsou i povinnosti vyplývající z legislativy.10/2018

Pojďme si zrekapitulovat změny, které se dostaly do zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. již v roce 2014 tzv. elektronovelou č. 184/2014 Sb. a které nám počínaje 15. srpnem 2018 tak trochu změnily zaběhlý způsob vnímání, resp. způsob zařazování elektrických a elektronických zařízení.  

Novela mj. upřesnila, co lze považovat za elektrozařízení z domácností a definovala prostor, kam jej lze odevzdat, jako „místo zpětného odběru“. Stejně tak určila prostor pro ukládání elektroodpadu a tím se stalo „místo odděleného sběru“.

Připomeňme si rozdíl mezi elektrozařízením a elektroodpadem.

O elektrozařízení pocházející z domácností se jedná vždy,je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech, tak i jinými konečnými uživateli. Elektroodpadem je elektrozařízení pocházející od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které se používá v podnikatelské sféře, může jím být např. velké chladící zařízení z potravinářského průmyslu, tiskový stroj od polygrafických firem apod.

Elektrozařízení z domácností lze odevzdat v místě zpětného odběru, tedy mimo režim odpadů, avšak elektroodpad, tedy použité elektrozařízení nepocházející z domácností, je možno odevzdat pouze v místě odděleného sběru, který je zároveň schváleným zařízením pro sběr elektroodpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Do 14. srpna 2018 včetně se zákon vztahoval na elektrozařízení (EEZ), která bylo možno zařadit do deseti skupin. Problém nastával v případech, kdy nebylo možné do nadefinovaných skupin výrobek jednoznačně zařadit, jako např. v případě bojlerů. Novela zákona v § 37f říká, že od 15. srpna 2018 se již zákon vztahuje na všechna EEZ a každé zařízení se zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7 části II. Pro tyto účely bylo vytvořeno šest skupin, které jsou postaveny na jiném principu než původních deset, kritériem zůstává způsob využití, měrnou jednotkou je však zpravidla velikost EEZ.  

A jak tedy evidovat elektrozařízení po 15. srpnu 2018, kdy dochází ke změnám v členění skupin elektrozařízení?

Jelikož se členění v zařazování mění v průběhu kalendářního roku 2018, vyvstává problém s evidencí a následným ohlášením do systému ISPOP.

Příloha č. 8 (Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a o produkci a nakládání s odpady) vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, je na tuto změnu připravena a přímo uvádí: „do kalendářního roku 2018 (včetně) se uvádí označení skupiny elektrozařízení dle tabulky č. 1, do které zpracované elektrozařízení patří nebo ze které byl druh odpadu přepracováním získán. Od kalendářního roku 2019 se uvádí čísla skupin elektrozařízení podle přílohy č. 7 části II zákona.“.

Evidence a zařazování do skupin elektrozařízení v celém kalendářním roce 2018 by tedy měla probíhat v souladu s přílohou č. 7 části I. zákona o odpadech (členění v deseti skupinách platných do 14. srpna 2018). Doporučením pro evidenci elektroodpadu, na který vznikla povinnost až od 15. srpna 2018, je evidování v podskupinách (Ostatní), dle přílohy č. 1 vyhl. č. 352/2005 Sb.

Nově definované skupiny elektrozařízení se použijí v evidenci až od roku 2019.

Samostatná poznámka pro výrobce a dovozce elektrických a elektronických zařízení:

Ten, kdo je dovozcem nebo výrobcem uvedených zařízení, má povinnost zkontrolovat si své zařazení uvedené v seznamu výrobců a dovozců se skutečností platnou po 15. 8. 2018 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, přílohy č. 7 části II.

Pokud se toto zařazení změní oproti stávajícímu uvedenému, musí provést nebo nechat provést změnu zápisu v seznamu výrobců a dovozců a pokud by se dotýkalo změny plnění základní povinnosti výrobců (zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu), musí účastník zajistit, aby byly povinnosti výrobce plněny (např. rozšíření systému sběru a zpracování elektroodpadů).

Jakým způsobem se provede změna ve zmíněném seznamu?

Pro individuální systémy musí výrobce nebo dovozce, do doby vystavení změnových formulářů, dát na vědomí volnou formou textu nové zařazení do datových schránek MŽP, případně změnu, která by z ní vyplývala. Po vystavení změnových formulářů na stránkách CENIA musíte v rámci individuálního systému tuto změnu provést sami. Termín vystavení změnových formulářů zatím není známý.

Pro výrobce a dovozce zařazené v kolektivním systému by měl tuto změnu zajistit provozovatel kolektivního systému, se kterým je smlouva uzavřena. Pokud by se tak nestalo, chyba a odpovědnost by byla vedena vůči výrobci či dovozci, proto doporučujeme informovat písemně zástupce kolektivního systému o případné změně v zařazení elektrozařízení. Po vystavení změnových formulářů na stránkách CENIA zkontrolujte, zda kolektivní systém změnu provedl. Termín vystavení změnových formulářů zatím není známý.

A kam tedy se zmiňovanými bojlery?

Nově patří bojler mezi elektrozařízení, tedy je veden mimo režim odpadů a vztahuje se na něj zpětný odběr výrobků. Bojler je nově zařazen do skupiny č. 4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm a lze jej tedy odevzdat na místech zpětného odběru.

Potřebujete znát odpovědi i na otázky, které jsme zde neuvedli?

Zkuste využít služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT nabízí pro řádné plnění legislativních povinností v oblasti jednotlivých složek životního prostředí. Více na https://www.inisoft.cz/

Chcete vědět ještěvíc?

Vzdělávejte se spolu s námi. Připravili jsme pro Vás nabídku legislativních seminářů zaměřených na výklady jednotlivých složkových zákonů životního prostředí a prováděcích vyhlášek k nim s aplikací do praxe https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni.

 

Ing. Jitka Lochovská a Bc. Jiří Tichý,

INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: