Evidence odpadů a jejich přeprava při stavební činnosti

Odpady, odpady, odpady … vznikají, využívají se i odstraňují.

O všem se musí vést průběžná evidence. Víte jak na to?

I když si myslím, že každý dnes ví, jak se má správně vytvářet průběžná evidence odpadů, protože legislativa se v tomto ohledu mnoho let nezměnila, vždy mě přesvědčí nějaký dotaz či skutečnost o tom, že tomu tak není a stále je co vysvětlovat a připomínat. I letos jsme se setkali se situací, že řada stavebních firem nezná základní pravidla vedení průběžné evidence odpadů a z toho důvodu podává chybná Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP (www.ispop.cz). Pro připomenutí uvedu v tomto článku několik zásad a odpovědí na základní otázky, kterými je nutné se řídit. Pro zjednodušení agendy vedení průběžné evidence odpadů doporučuji vyzkoušet program EVI 8 (https://www.inisoft.cz/software/evi-8), který je užitečným pomocníkem a nástrojem, jak v odpadech udržet pořádek.

 

 

Kdo má povinnost vést průběžnou evidenci?

Každý, kdo produkuje nebo nakládá s odpady s výjimkou fyzických nepodnikajících osob – občanů, musí podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. vést průběžnou evidenci odpadů.

Kdo musí hlásit do ISPOP?

Do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností musí hlásit původce tj. ten, komu vzniká odpad, v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných nebo 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok. U oprávněných osob tj. těch, kteří přebírají odpady od původců za účelem jejich následného využití nebo odstranění, tyto limity neplatí. Oprávněné osoby tedy musí hlásit vždy, pokud v kalendářním roce s odpady nakládaly.

Komu vzniká odpad?

Neméně důležitou otázkou, a to právě při stavební činnosti je, kdo je původcem odpadů, resp. komu vzniká odpad. Některé stavební firmy se stále domnívají, že odpad je vždy stavebníka resp. majitele stavby, pozemku atp. V zákoně o odpadech však z definice uvedené v ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) jasně vyplývá, že původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti odpady vznikají, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

V některých případech může stavební firma dohodnout se stavebníkem, že např. vytěžená zemina zůstane majetkem vlastníka (stavebníka). Pak by se nejednalo o vznik odpadů z činnosti stavební firmy. Doporučujeme však, aby taková dohoda byla uzavřena písemně, a to v dokumentaci ke stavbě nebo ve smlouvě.

Místo vzniku a nakládání s odpadem?

Pro průběžnou evidenci je důležité, kde odpad vzniká nebo kde se s ním nakládá. To může být v konkrétní provozovně původce nebo oprávněné osoby, ale také mimo ni. Pokud odpad vznikne mimo stacionární provozovnu původce, což je u stavebních firem častým případem (místo stavby, demolice, opravy, údržby atp.), pak je nutné vést průběžnou evidenci tak, aby bylo poznat, kde byl odpad vyprodukovaný nebo kde se s ním nakládalo.  Ve vyhlášce je stanoveno, že je to evidence za činnost. Myslí se tím místo vzniku nebo místo nakládání s odpadem (využití, odstranění). Pokud tedy odpady vznikají stavebním firmám na různých stavbách, je nezbytné a nutné, aby byla průběžná evidence vedena za tyto stavby, respektive tak, aby odpovídala požadavku členění na jednotlivá území obcí s rozšířenou působností ORP (205 území) nebo správních obvodů hl. m. Prahy SOP (22 obvodů). Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se pak odevzdává vždy za všechny odpady vyprodukované na daném území ORP na SOP.

Evidence za každou stavbu a roční hlášení o odpadech

Roční hlášení se nepodává za každou stavbu, ale vždy za všechny odpady vyprodukované na konkrétním území obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy. Pokud tedy máte více staveb, ve kterých vznikaly odpady a tyto stavby byly umístěny na jednom území ORP či SOP, pak je nutné záznamy z evidencí těchto staveb sloučit do jednoho hlášení. To může být při větším počtu staveb a celostátní působnosti velmi náročné a pracné. V našem software EVI 8 jsme toto vyřešili prostřednictvím modulu Provozní celky. Pomocí něj lze snadno a rychle všechny záznamy z jednotlivých staveb resp. evidencí pro účely sestavení ročního hlášení sloučit podle konkrétních území ORP a SOP. Tímto způsobem můžete mít zajištěnou detailní průběžnou evidenci a zároveň je možné snadno a rychle podávat hlášení do systému ISPOP a samozřejmě vše v elektronické podobě.

Přeprava odpadů

Zákon o odpadech v ustanovení § 24 ukládá povinnosti související s přepravou odpadů. Nezapomeňme, že pokud odpady přepravujeme, musíme tyto povinnosti dodržovat. Mezi ty nejdůležitější patří označit vozidlo nad 3,5 tuny velkým písmenem A podle vyhlášky 374/2008 Sb., evidovat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne jejího zahájení, vybavit řidiče doklady obsahujícími informace o přepravě a přepravovaných odpadech (místo a datum nakládky, místo a datum vykládky, odesilatel, příjemce, dopravce, katalogové číslo každého odpadu a jeho množství), zabezpečit přepravu atp.

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

S přepravou nebezpečných odpadů je spojena povinnost jejího ohlašování. Je uvedena v ustanovení § 40 zákona o odpadech. Ohlašování se provádí do systému ISPOP resp. SEPNO (www.sepno.cz). Ohlašuje se v elektronické podobě a to před zahájením samotné přepravy. Přepravu musí primárně ohlásit odesilatel, ale tuto povinnost za něj může podle zákona splnit i příjemce. V případě, že vznikne rozpor mezi ohlášenými údaji a skutečností, musí je ohlašovatel do 3 pracovních dnů opravit. Příjemce musí do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy potvrdit realizaci ohlášené přepravy. Nezrealizovanou ohlášenou přepravu musí ohlašovatel do 3 pracovních dnů zrušit.

Vzhledem k tomu, že je s přepravou odpadů spojeno tolik povinností a není snadné myslet na všechny zákonem stanovené lhůty, vytvořili jsme v minulém roce do programů EVI 8SKLAD Odpadů 8 nový modul OLPNO (www.inisoft.cz/olpno), který umožňuje vytvářet evidenci přepravy odpadů, vystavovat doklady typu Dodací list, Ohlašovací list, Přepravní doklad podle ADR. Samozřejmostí je propojení se systémem SEPNO, připomínání lhůt, stahování ohlášené přepravy a hromadná synchronizace záznamů. Elektronické ohlašování přepravy je tak pomocí tohoto modulu velmi snadné a přehledné. Zároveň lze pomocí tohoto modulu zajistit soulad mezi ohlášenou přepravou a průběžnou evidencí odpadů. A to je největší přidanou hodnotou našeho softwarového řešení.  

Identifikační listy

Pokud na stavbě soustřeďujete odpady popř. je i skladujete, nezapomeňte na příslušná povolení ke skladování odpadů a zároveň, pokud se jedná o nebezpečné odpady, na vybavení stavby identifikačními listy nebezpečných odpadů. Každá nádoba, která slouží pro shromažďování odpadů, musí být správně označena. U nebezpečných odpadů je při označování nutné postupovat podle přílohy č. 29 vyhlášky č. 383/2001 Sb. I pro tuto povinnost jsme vytvořili specializovaný modul ILNO obsahující přes 900 šablon identifikačních listů nebezpečných odpadů, editor pro tvorbu vlastních identifikačních listů, pro tisk štítků v rozsahu přílohy č. 29 atp. Tento modul lze získat samostatně nebo jako součást programů EVI 8SKLAD Odpadů 8.

Chceme být pro vás partnerem

Společnost INISOFT s.r.o. vytváří specializovaný software nejen pro odpadové hospodářství.

Pokud si nejste jisti, že s odpady ze stavebnictví nakládáte ve shodě s legislativou, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme. Umíme u Vás provést základní kontrolu plnění legislativních povinností vyplývajících z jednotlivých složkových zákonů životního prostředí, tedy nejen v dodržování povinností vyplývajících ze zákona o odpadech a prováděcích vyhlášek k němu.

V neposlední řadě během roku pořádáme řadu školení a on-line seminářů.

S námi najdete cestu. Více informací o nás získáte na internetové adrese www.inisoft.cz.

Petr Grusman
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: