Na téma svoz a sběr odpadů jsme již v minulosti publikovali řadu článků, které jsou v plné verzi dostupné na našich internetových stránkách https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/odborne-clanky. Aktuálně bych rád popsal některé důležité kontrolní mechanismy, které souvisí se svozem a následnou evidencí odpadů.

SEPNO a jeho provoz v roce 2018

V minulém čísle tohoto časopisu vyšel článek od České informační agentury životního prostředí CENIA, který hodnotil provoz systému evidence přepravy nebezpečných odpadů SEPNO v roce 2018. Kromě statistických informací např. o počtu ohlášených přeprav v jednotlivých měsících se autoři článku zmiňují o tom, že data v systému SEPNO jsou přístupná institucím veřejné správy (ČIŽP, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, …) a slouží právě ke zvýšení efektivity kontrolních mechanismů v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Pokud si položíme otázku, jakými daty o odpadech instituce veřejné správy nyní disponují, pak kromě ohlášené přepravy jsou to ještě údaje o povolených zařízeních oprávněných osob tzv. Registr zařízení a data z Ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady (roční hlášení). Roční hlášení podávají jak oprávněné osoby zajišťující mj. i svoz odpadů, tak původci, kteří přesáhnou zákonem stanovené limity (100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů).

SEPNO v roce 2019

Protože provoz systému SEPNO byl zahájen 2. května 2018, může pracovník instituce veřejné správy kontrolovat především jednotlivé přepravy, skutečnosti, zda k převzetí konkrétních odpadů je příjemce oprávněn a to dle Registru zařízení, případně, zda provozovatel zařízení nepřesáhl povolenou denní či roční kapacitu nebo zda konkrétní původce nenakládal v roce 2018 s množstvím 100 kg nebezpečných odpadů a vyšším a měl tak podat roční hlášení do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Porovnat celkové roční množství svezeného nebezpečného odpadu mezi ohlášenou přepravou a ročním hlášením půjde poprvé až za rok 2019.

Mobilní zařízení ke svozu odpadů

Nejrozšířenější způsob zajišťování svozu odpadů je prostřednictvím mobilních zařízení. V Registru zařízení (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni) je uveden každý provozovatel a každé povolené mobilní zařízení ke sběru odpadů s jednoznačným identifikačním číslem zařízení IČZ. Registr zařízení, jak jsem již výše naznačil, obsahuje kromě základních informací o provozovateli a provozovaném zařízení také konkrétní kód činnosti (u svozu odpadů je to kód 11.1.0 – Sběr a výkup odpadů), seznam povolených odpadů k převzetí včetně kategorie, kapacity zařízení a to, zda je zařízení v provozu. Tyto všechny informace se porovnávají při ověřování a zpracování ročních hlášení na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a na úřadech správních obvodů hl. m. Prahy nebo přímo v informačním systému odpadového hospodářství ISOH na CENIA. Kontrolou lze zjistit mj. tyto nedostatky:

Výše uvedené nedostatky asi není nutné více komentovat. Zmíním se jen o kontrole na kódy nakládání, které neodpovídají povolené činnosti. Ta upozorňuje, že při mobilním sběru a výkupu odpadů lze pouze odpady přijímat a předávat. Pokud je v ročním hlášení uvedena např. nečekaně velká produkce, kódy nakládání představující využití či odstranění, nebo převod velkého množství odpadu do dalšího roku, pak je to již stav, který pracovníci úřadů při zpracování hlášení musí zpravidla prověřit. Při vyplňování ročního hlášení, při vedení průběžné evidence i při samotném nakládání s jednotlivými odpady mějte vždy na paměti, že ohlášené údaje musí být vždy v souladu s platným povolením. Uživatelé našich programů EVI 8SKLAD Odpadů 8 mohou již při vedení průběžné evidence či ohlašování přepravy nebezpečných odpadů ověřovat, zda je vše v pořádku. K dispozici mají řadu funkcí a alternativně i databázi RES Plus obsahující kompletní Registr zařízení s měsíční aktualizací.

Křížové kontroly

Pracovníci zajišťující výkon státní správy každoročně řeší i tzv. Křížové kontroly. Je to vlastně porovnávání množství jednotlivých druhů odpadů, které uvedli původci, že předali oprávněným osobám a které uvedly oprávněné osoby, že převzaly od původců. Důležité tak je, aby tato množství uvedená na příjemkách, potvrzených ohlašovacích nebo dodacích listech odpovídala údajům v ročních hlášeních původců i oprávněných osob. Podobná kontrola probíhá samozřejmě i mezi oprávněnými osobami. Zároveň je ještě možné tímto způsobem zjistit, kdo měl podat roční hlášení o odpadech a neučinil tak.

Aby uživatelé našich programů měli snadnější práci a obstáli při křížových kontrolách, snažíme se při vývoji softwarových produktů maximálně o to, aby jednou zadaný údaj do databáze byl následně využitý ve všech evidencích a hlášeních. Proto jsme vytvořili modul OLPNO pro evidenční program EVI 8 i pro provozní program SKLAD Odpadů 8 tak, aby z evidence přepravy nebezpečných odpadů bylo možné vytvořit příjemky či výdejky nebo rovnou průběžnou evidenci odpadů. Pokud provozovatel zařízení naopak vystaví jako první příjemku, může z ní velmi snadno vytvořit plnohodnotný záznam do evidence přepravy nebezpečných odpadů v modulu OLPNO včetně ohlašovacího listu s možností elektronického odeslání do systému SEPNO. Žádné údaje tak není nutné zadávat duplicitně a myslet na to, aby byly v různých evidencích shodné. To platí i při komunikaci oprávněných osob se svými zákazníky – původci. Pokud oprávněná osoba zajišťuje pro svého klienta komplexní služby v odpadovém hospodářství, může mu ze své evidence automaticky vytvořit tzv. Partnerskou průběžnou evidenci i roční hlášení v elektronické podobě.

Jak zajistit lepší služby pro své zákazníky?

Mnoho původců předává své odpady více oprávněným osobám. A i proto si sami vedou průběžnou evidenci a sestavují roční hlášení. Oprávněné osoby jim však mohou prostřednictvím našeho software EVI 8 nabídnout tzv. Partnerské přehledy. Ty obsahují za zvolené období seznam přijatých či předaných odpadů. V každém záznamu je uveden datum, katalogové číslo a název odpadu, kategorie, množství a způsob nakládání. To ale pro oprávněné osoby může představovat při velkém množství zákazníků zásadní administrativní zatížení. Aby tomu tak nebylo a nevznikaly obavy z křížových kontrol, vytvořili jsme v letošním roce do programu EVI 8 nový modul pod názvem PARTNER. Tento modul umožňuje přímou elektronickou komunikaci a odesílání partnerských přehledů za zvolené období na e-mailové adresy vybraných subjektů prakticky pomocí jednoho tlačítka. Věříme, že novým modulem PARTNER pomůžeme i vám. Vice informací o modulu získáte na internetové adrese www.inisoft.cz/partner.

Dotazy a odpovědi

I v letošním roce jsme v ohlašovacím období zaznamenali mnoho dotazů a to nejen k výše zmíněným kontrolám. Budeme rádi, pokud se na nás s důvěrou obrátíte a využijete některý z námi pořádaných tematicky zaměřených seminářů ke svému vzdělávání (www.inisoft.cz/skoleni). Jestliže si nejste jisti a potřebujete individuální pomoc či školení, rádi vám sestavíme kurz přímo na míru, provedeme interní audit ve vaší společnosti, zajistíme optimální software pro odpady odpovídající vašim potřebám atp.

Petr Grusman
jednatel společnosti INISOFT s.r.o.

 

Sdílejte tento článek: