Chystané legislativní změny – skládkování a recyklace

Nový a dlouho chystaný zákon o odpadech je pomalu tady a přináší s sebou velké množství změn, které se dotknou nejedné oblasti odpadového hospodářství a budou mít dopad jak na oprávněné osoby, tak i na původce. Mezi chystané změny patří například zdražení skládkování a s tím související možné zdražení popelnic, povinné umístění kamer ve sběrnách, povinný oddělený sběr textilu od roku 2025 apod. Jedním z cílů vycházejících ze směrnic EU je omezení množství ukládaného komunálního odpadu na skládky, a to v roce 2035 pouze 10 % z celkové hmotnosti vyprodukovaných komunálních odpadů (pozn. v r. 2016/2017 bylo toto číslo 45 %).

Navržená opatření by poté měla vést ke splnění dalšího cíle vytyčeného v Evropské směrnici o odpadech, kde se uvádí, že do roku 2025 by hodnota recyklace komunálního odpadu měla dosáhnout 55 %, což znamená, že od roku 2016, kdy se tento ukazatel pohyboval okolo 38 %, by mělo dojít k navýšení o celých 17 %. Následující roky se poté počítá s pokračováním nastoleného trendu. Cesta k vytyčeným cílům jistě nebude jednoduchá a vydání nového zákona má zásadně přispět k jejich realizaci.

Důsledky pro obce – změny v organizaci OH

Třídit, třídit, třídit. I tak by se dalo zjednodušeně popsat to, k čemu budou obce a jejich občané novým zákonem více motivováni. Nová legislativa bude ukládat povinnost splnit cíle pro množství vytříděného komunálního odpadu a s tím souvisí i změna výše poplatků za ukládání využitelného odpadu na skládky, která by se ze stávajících 500 Kč měla již v roce 2021 zvednout na 800 Kč a do roku 2030 se poté postupně vyšplhá až na částku 1850 Kč. Obce budou dále mj. povinny jednou ročně zveřejňovat výsledky odpadového hospodářství. V zájmu každé obce by tedy mělo být mít přehled o vyprodukovaných odpadech a o množství odpadů předávaných oprávněným firmám. Tomu by měl napomoci například podrobnější monitoring výsypů nádob na KO (nejlépe pomocí RFID čipů) a případně i zpřesnění vážení ať už na sběrných dvorech nebo přímo na svozovém autě osazeným telemetrickými senzory. U obcí, které se navíc rozhodnou pro zavedení motivačního systému pro třídění odpadů, který spočívá v individuálním zvýhodnění zapojených občanů, je přesnější sledování odpadů za jednotlivé občany nutností.

Financování i automatizovaná kontrola souladu s povolenými odpady, způsoby nakládání i s limity a kapacitami, vážení

Kvůli zvyšujícím se nákladům na odpadové hospodářství je pravděpodobné, že se obce, potažmo technické služby provozující sběrné dvory, více zaměří na další možnosti, jak zefektivnit financování OH. Mezi takové možnosti se může zařadit například sledování limitů u vybraných odpadů (např. stavební odpady) za občany na sběrných dvorech. Neméně důležitý je a bude i soulad s parametry úřadem schváleného provozního řádu z hlediska povolených odpadů, způsobů nakládání a kapacit.

Jak již bylo avizováno, mělo by být v zájmu každé obce přesněji sledovat hodnoty vyprodukovaných odpadů a zpřesnit i proces vážení. Některé převážně starší váhy však nesplňují legislativní povinnosti vydané stanoviskem Českého metrologického ústavu v roce 2016. V tomto roce došlo k ukončení možnosti cejchování kontinuálních vah. Od roku 2018 lze ocejchovat pouze váhy s alibi modulem. Nový systém s datovou pamětí označovaný jako alibi (nebo také DSD) ukládá unikátní identifikační číslo vážení s datem, časem, hmotností a číslem váhy (pro případ, že je připojeno více vah). Takto ocejchovaná váha mj. přispívá k důvěryhodnosti procesu vážení a pomůže snížit případné pochybnosti o hmotnosti odpadů. Samotné váhy však není potřeba měnit. Stávající systém je možné upravit tak, aby byl schopen poskytovat/ukládat zmíněná data. Specializované firmy zajistí připojení nového indikátoru s modulem, který vyhovuje stanovisku ČMI.

Chystaných změn je hodně a díky nim bude kladen větší důraz na zajištění fungování provozu spolehlivým informačním systémem, který zajistí jak snadný a rychlý příjem odpadů s řešením všech provozních požadavků tak i bezchybnou evidenci odpadů pro splnění ohlašovacích povinností.

Program SKLAD Odpadů 8 - užitečný pomocník pro řešení každodenního provozu na sběrných dvorech, výkupnách a všech zařízeních pro využívání a odstraňování odpadu

Software SKLAD Odpadů 8 byl vytvořen, aby pokryl potřeby různých typů oprávněných osob od sběrných dvorů přes výkupny, kompostárny a všechna zařízení pro využívání či odstraňování odpadu. Další rozsáhlou řešenou oblastí je problematika svozu komunálních odpadů a i pronájmu a svozu nejrůznějších typů kontejnerů. Program SKLAD Odpadů 8 byl od počátku vyvíjen s ohledem na jednoduché a intuitivní používání vzhledem k tomu, že řeší většinu důležitých provozních procesů včetně těch nejdůležitějších – finančních. Program umožňuje založení adresáře zákazníků, povolených odpadů, ceníku odpadů a služeb, smluvních cen, skupinových cen, evidenci vozidel včetně RZ, napojení na vážní systém, evidenci nádob, řešení četností svozu, řešení identifikace nádob např. prostřednictvím RFID, vážení nádob na vozidlech aj. Dále umožňuje fakturaci služeb (cestovné, pronájem kontejneru, poradenství apod.). Je zde možné řešit veškeré skladové pohyby, mezi které patří příjem a výdej, ale také výkup a prodej. Všechny tyto skladové pohyby je možné zadat přes jednoduchý formulář, kde jsou zároveň zvýrazněna povinná pole, aby jednotlivé doklady byly v souladu s platnou legislativou. V případě, že uživatel nevyplní tyto povinné údaje, příslušný doklad se neuloží, čímž je zaručeno bezchybné zakládání veškerých skladových pohybů. Ze zadaných údajů lze poté přímo z programu generovat příslušné doklady pro občany a zákazníky tedy např. příjemky, doklady o hotovostních platbách, je možné fakturovat či sledovat skladovou a finanční bilanci. Ve SKLADU Odpadů 8 je již dnes realizováno datové propojení s většinou účetnictví či ERP systémů vzhledem k potřebě snížení pracnosti a chybovosti při ručním přepisováním údajů.

Další funkce SKLADu Odpadů 8 – vážení, limity, SEPNO, provozní deník, pokladna s EET

Software SKLAD Odpadů 8 umožňuje přímé připojení vážního indikátoru různých typů vah. Vážení lze provádět přímo z programu pouhým stiskem tlačítka. Program ukládá data a samotné ID vážení (někdy také označované jako alibi číslo), které lze tisknout jako příloha k vážnímu lístku, případně jej lze zahrnout do jedné tiskové sestavy. K celému vážení se lze kdykoliv vrátit. SKLAD Odpadů 8 tak plně podporuje výše uvedenou legislativní změnu a umožňuje bezproblémové cejchování váhy. Navíc je možné jej propojit individuálně i se systémem semaforů a závor.

SKLAD Odpadů 8 myslel i na již výše zmíněné limity. Díky této nové funkcionalitě je tedy možné nastavit denní, roční nebo okamžité limity/kapacity pro vybrané odpady a skladová místa. Pokud tedy občan či firma při předávce překročí některý z nastavených limitů, zobrazí se uživateli v programu upozornění o jeho překročení.

Vedle již zmíněných funkcionalit disponuje program SKLAD Odpadů 8 ještě mnoha dalšími, které mohou usnadnit provoz těchto zařízení. Je zde možné například přímo v programu vytvářet a tisknout ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů, odesílat je do systému SEPNO a automaticky si z nich poté vygenerovat příjemky. Příjemným usnadněním administrativy je funkce provozního deníku zařízení, umožňující zaznamenávat události a vést provozní deník ve smyslu vyhlášky č. 383/2001 Sb. Uživatel si zde může definovat různé kontroly potřebné pro chod jeho zařízení a nastavit si, jak často probíhají (denní, týdenní, čtvrtletní apod.). Program následně automaticky generuje zápisy o těchto kontrolách a umožňuje vytisknout deník souhrnně za vybrané období nebo vyfiltrovat pouze vybrané položky například podle data, kdy se staly.

V roce 2020 bude pravděpodobně spuštěna třetí a čtvrtá vlna EET. Program SKLAD Odpadů 8 je na ni již dnes připraven.

Díky tomu, že se ve firmě INISOFT vedle vývoje zabýváme i legislativou v oblasti odpadového hospodářství, připravujeme naše programy, pomocí aktualizací a vytvářením nových funkcionalit, již s předstihem na nové zákonné požadavky a můžeme tak zaručit, že naše software jsou vždy plně v souladu s platnou legislativou.

Povinná průběžná evidence odpadů a roční hlášení jsou s programy SKLAD 8 a EVI 8 hračkou

S čím vám, jako oprávněným osobám, může program SKLAD odpadů 8 pomoci, jsme už zmínili. Nesmíme však zapomenout na jednu z nejdůležitějších výhod tohoto software, a to bezchybné propojení s dalším programem z dílny INISOFT a to evidenčním EVI 8, který slouží zejména k evidenci odpadů. Díky této symbióze je možné jednoduše převádět data do EVI 8, kde se z těchto dat průběžné evidence vygeneruje řádné roční hlášení, které po proběhnutí všech automatizovaných kontrol může uživatel odeslat do systému ISPOP Ministerstva životního prostředí. EVI 8 má dále řadu dalších funkcí řešících povinnosti v odpadovém hospodářství. Obce a firmy využívající propojení těchto dvou programů si tedy mohou ušetřit znatelné množství práce s ne vždy snadným přenesením podkladů pro roční hlášení do evidenčních systémů a vyhnout se tak i možným chybám, které mohou vznikat při jejich přepisování. Nenechte si tedy znepříjemnit první týdny nového roku strašákem jménem roční hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP a využijte pomoc, kterou programy od společnosti INISOFT nabízí.

INISOFT s.r.o.
Ing. Petr Karásek

Sdílejte tento článek: