Nezapomeňte při sběru, zpracování a využití odpadů na správnou evidenci a roční hlášení

Zpracování odpadů a využití druhotných surovin je bezesporu nezbytnou součástí toho, jak v budoucnu pomoci vyřešit palčivou problematiku odpadového hospodářství a přiblížit se splnění poměrně ambiciózních cílů vyplývajících ze směrnic EU. Tyto činnosti jsou ale doprovázeny mnohými legislativními povinnostmi, které mohou být pro lidi, kteří se pravidelně nepohybují v odpadové legislativně značně nepřehledné. Společnost INISOFT se na poli odpadů a životního prostředí pohybuje již více než 20 let a naše softwary a služby pomáhají ulehčit tuto agendu širokému spektru oprávněných osob zabývajících se nakládáním s odpady.

Recyklace ano, skládkování ne

Nový a dlouho chystaný zákon o odpadech je pomalu tady a přináší s sebou velké množství změn, které se dotknou nejedné oblasti odpadového hospodářství a budou mít dopad jak na oprávněné osoby, tak i na původce. Mezi chystané změny patří například zdražení skládkování, povinné umístění kamer ve sběrnách, zákaz předávání odpadu mezi mobilními zařízeními, změna kódů nakládání s odpady apod. Jedním z cílů vycházejících ze směrnic EU je také omezení množství ukládaného komunálního odpadu na skládky. Do roku 2035 by mělo toto číslo klesnout až na 10 % z celkové hmotnosti komunálních vyprodukovaných na území České republiky (pozn. v roce 2019 byla tato výše cca. 45 %).

Navržená opatření by poté měla vést ke splnění dalšího cíle vytyčeného v Evropské směrnici o odpadech, kde se uvádí, že do roku 2025 by hodnota recyklace komunálního odpadu měla dosáhnout 55 %. Dosažení tohoto cíle bude muset být podpořeno navýšením kapacit stávajících nebo vznikem nových firem a zařízení pro využití a úpravu odpadů, které však nyní v ČR chybí.

Třídit, třídit, třídit.

I tak by se dalo zjednodušeně popsat to, k čemu budou obce a jejich občané novým zákonem více motivováni. Nová legislativa bude ukládat povinnost splnit cíle pro množství vytříděného komunálního odpadu a s tím souvisí i změna výše poplatků za ukládání využitelného odpadu na skládky, která by se ze stávajících 500 Kč měla již v roce 2021 zvednout na 800 Kč a do roku 2030 se poté postupně vyšplhá až na částku 1850 Kč. Obce budou dále mj. povinny jednou ročně zveřejňovat výsledky odpadového hospodářství. V zájmu každé obce by tedy mělo být mít přehled o vyprodukovaných odpadech a o co nejpřesnějším množství odpadů předávaných oprávněným firmám. Tomu by měl napomoci například podrobnější monitoring výsypů nádob na KO (nejlépe pomocí RFID čipů) a případně i vážení přímo na svozovém autě osazeným telemetrickými senzory. U obcí, které se navíc rozhodnou pro zavedení motivačního systému pro třídění odpadů, který spočívá v individuálním zvýhodnění zapojených občanů, popř. pokud zvolí pro zpoplatnění komunálního odpadu poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, je přesnější sledování odpadů za jednotlivé občany/nemovitosti nutností.

Splňuje Vaše váha legislativní povinnosti?

Jak již bylo avizováno, mělo by být v zájmu každé obce přesněji sledovat hodnoty vyprodukovaných odpadů a zpřesnit i proces vážení. Některé převážně starší váhy však nesplňují legislativní povinnosti vydané stanoviskem Českého metrologického ústavu v roce 2016. V tomto roce došlo k ukončení možnosti cejchování kontinuálních vah. Od roku 2018 lze ocejchovat pouze váhy s alibi modulem. Nový systém s datovou pamětí označovaný jako alibi (nebo také DSD) ukládá unikátní identifikační číslo vážení s datem, časem, hmotností a číslem váhy (pro případ, že je připojeno více vah). Takto ocejchovaná váha mj. přispívá k důvěryhodnosti procesu vážení a pomůže snížit případné pochybnosti o hmotnosti odpadů. Samotné váhy však není potřeba měnit. Stávající systém je možné upravit tak, aby byl schopen poskytovat/ukládat zmíněná data.

Chystaných změn je hodně a díky nim bude kladen větší důraz na zajištění fungování provozu spolehlivým informačním systémem, který zajistí jak snadný a rychlý příjem odpadů s řešením všech provozních požadavků tak i bezchybnou evidenci odpadů pro splnění ohlašovacích povinností.

SKLAD Odpadů 8 - užitečný pomocník pro řešení každodenního provozu

Software SKLAD Odpadů 8 byl vytvořen, aby pokryl potřeby různých typů oprávněných osob od sběrných dvorů přes výkupny, kompostárny a všechna zařízení pro využívání či odstraňování odpadu. Další rozsáhlou řešenou oblastí je problematika svozu komunálních odpadů. Program SKLAD Odpadů 8 byl od počátku vyvíjen s ohledem na jednoduché a intuitivní používání vzhledem k tomu, že řeší většinu důležitých provozních procesů včetně těch nejdůležitějších – finančních. Program umožňuje založení adresáře zákazníků, povolených odpadů, ceníku odpadů a služeb, smluvních cen, skupinových cen, evidenci vozidel včetně RZ, napojení na vážní systém, evidenci nádob, řešení četností svozu, řešení identifikace nádob např. prostřednictvím RFID čipů, vážení nádob na vozidlech aj. Dále umožňuje fakturaci služeb (cestovné, pronájem kontejneru, poradenství apod.). Je zde možné řešit veškeré skladové pohyby, mezi které patří příjem a výdej, ale také výkup a prodej. Všechny tyto skladové pohyby je možné zadat přes jednoduchý formulář, kde jsou zároveň zvýrazněna povinná pole, aby jednotlivé doklady byly v souladu s platnou legislativou. V případě, že uživatel nevyplní tyto povinné údaje, příslušný doklad se neuloží, čímž je zaručeno bezchybné zakládání veškerých skladových pohybů. Ze zadaných údajů lze poté přímo z programu generovat příslušné doklady pro občany a zákazníky jako např. příjemky nebo doklady o hotovostních platbách. Dále je možné fakturovat či sledovat skladovou a finanční bilanci. Ve SKLADU Odpadů 8 je již dnes realizováno datové propojení s většinou účetnictví či ERP systémů vzhledem k potřebě snížení pracnosti a chybovosti při ručním přepisováním údajů.

Vážení, limity, SEPNO, provozní deník, pokladna s EET

Software SKLAD Odpadů 8 umožňuje přímé připojení vážního indikátoru různých typů vah. Vážení lze provádět přímo z programu pouhým stiskem tlačítka. Program ukládá data a samotné ID vážení (někdy také označované jako alibi číslo), které lze tisknout jako příloha k vážnímu lístku, případně jej lze zahrnout do jedné tiskové sestavy. K celému vážení se lze kdykoliv vrátit. SKLAD Odpadů 8 tak plně podporuje výše uvedenou legislativní změnu a umožňuje bezproblémové cejchování váhy. Navíc je možné jej propojit individuálně i se systémem semaforů a závor.

SKLAD Odpadů 8 myslel i na sledování limitů předaného odpadu, které najde své uplatnění například na sběrných dvorech. Díky této nové funkcionalitě je tedy možné nastavit denní, roční nebo okamžité limity/kapacity pro vybrané odpady a skladová místa. Pokud tedy občan či firma při předávce překročí některý z nastavených limitů, zobrazí se uživateli v programu upozornění o jeho překročení a může dojít třeba i k následnému zpoplatnění tohoto nadlimitního odpadu.

Vedle již zmíněných funkcionalit disponuje program SKLAD Odpadů 8 ještě mnoha dalšími, které mohou usnadnit provoz těchto zařízení. Je zde možné například přímo v programu vytvářet a tisknout ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů, odesílat je do systému SEPNO a automaticky si z nich poté vygenerovat skladový pohyb. Příjemným usnadněním administrativy je také funkce provozního deníku zařízení, umožňující zaznamenávat události a vést provozní deník ve smyslu vyhlášky č. 383/2001 Sb. Uživatel si zde může definovat různé kontroly potřebné pro chod jeho zařízení a nastavit si, jak často probíhají (denní, týdenní, čtvrtletní apod.). Program následně automaticky generuje zápisy o těchto kontrolách a umožňuje vytisknout deník souhrnně za vybrané období nebo vyfiltrovat pouze vybrané položky například podle data, kdy se staly.

S modulem pokladna můžete dále evidovat platby v hotovosti, tisknout si pokladní doklady a knihy. Díky tomuto rozšíření získáte také možnost elektronické evidence tržeb (EET) přímo z Vašeho počítače bez nutnosti pořizování dalšího zařízení.

Díky tomu, že se ve firmě INISOFT vedle vývoje zabýváme i legislativou v oblasti odpadového hospodářství, připravujeme naše programy, pomocí aktualizací a vytvářením nových funkcionalit, již s předstihem na nové zákonné požadavky a můžeme tak zaručit, že naše software jsou vždy plně v souladu s platnou legislativou.

Průběžná evidence odpadů a roční hlášení jsou s programy SKLAD Odpadů 8 a EVI 8 hračkou

S čím vám, jako oprávněným osobám, může program SKLAD odpadů 8 pomoci, jsme už zmínili. Nesmíme však zapomenout na jednu z nejdůležitějších výhod tohoto softwaru, a to bezchybné propojení s dalším programem z dílny INISOFT - EVI 8, který slouží zejména k evidenci odpadů. Díky této symbióze je možné jednoduše převádět údaje do EVI 8, kde se z těchto dat vygeneruje řádné roční hlášení, které, po proběhnutí všech automatizovaných kontrol, může uživatel odeslat do systému ISPOP Ministerstva životního prostředí. Obce a firmy využívající propojení těchto dvou programů si tedy mohou ušetřit znatelné množství práce s ne vždy snadným přenesením podkladů pro roční hlášení do evidenčních systémů a vyhnout se tak i možným chybám, které mohou vznikat při jejich ručním přepisování.

Více najdete na: /software/sklad-odpadu-8

 

Ing. Petr Karásek
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: