485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Dohoda ADR. Znění Dohody ADR bylo vyhlášeno MZV již v roce 1987 pod č. 64/1987 Sb. Česká republika ji ratifikovala po svém vzniku v roce 1993 a od téhož roku tak platí i pro vnitrostátní přepravu na území ČR.  Podstatnou částí dokumentu jsou přílohy A a B, které představují konkrétní pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, včetně klasifikace nebezpečných věcí, značení, používání obalů, používání cisteren, postupů před odesláním, používání dopravních prostředků (včetně nakládky a vykládky) atd. Tyto přílohy se každé dva roky  novelizují (vždy v lichý rok). V současné době je platná verze ADR 2019, účinná od 1. 1. 2019.

Povinnosti vyplývající z Dohody ADR musely být provázány a zakotveny v legislativě ČR, což bylo učiněno zákonem o silniční dopravě, který řeší mj. definici nebezpečných věcí a vymezuje základní povinnosti jednotlivých účastníků přepravy - odesílatele, dopravce a příjemce.

Je potřeba zdůraznit, že každý článek účastný na přepravě nebezpečných věcí má své povinnosti. Zainteresovaný tak není jenom dopravce, ale i osoba předávající nebezpečné věci a osoba provádějící vykládku. Odesílatel tak musí zajistit, aby dopravce obdržel nebezpečné věci s řádně vyplněnými průvodními doklady a ve schválených obalech s předepsaným značením. Musí zajistit proškolení ostatních osob podílejících se na přepravě a ustanovit bezpečnostního poradce. Tyto povinnosti nevychází z dohody o ADR, ale z legislativy ČR, v tomto případě za zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, konkrétně část III § 22 a především § 23.

Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí (příjemce) musí stejně jako odesílatel proškolit ostatní osoby podílející se na této přepravě a ustanovit bezpečnostního poradce.

Nejširší spektrum povinností však připadá na samotného dopravce, který může převzít nebezpečné věci pouze do způsobilého dopravního prostředku s vystavenými předepsanými doklady a výbavou, označeného bezpečnostními značkami. Musí zajistit proškolení osádky dopravního prostředku a ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. Garantuje přítomnost řádně vyplněných průvodních dokladů přepravovaného zboží a dodržení povinností při nakládce, vykládce, manipulaci, zajištění nákladu, vč. zabránění úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí.

Co si mnoho firem neuvědomuje, a jak z výše uvedeného vyplývá, je, že společnost, která se podílí na balení, nakládce, plnění nebo vykládce nebezpečných věcí, je jedním z článků silniční přepravy nebezpečných věcí a je i ona povinna ustanovit bezpečnostního poradce v ADR. Tato osoba je pak odpovědná za pomoc při zabránění rizikům při přepravě, a to s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí. Hlavním úkolem s ohledem k výše uvedenému je usnadnit podniku provádět činnosti v souladu s platnými předpisy.

Bezpečnostní poradce musí být držitelem osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, čehož dosáhne složením zkoušky po absolvování příslušného školení.

Jsou však i situace, kdy se lze přepravě v režimu ADR vyhnout. Dle správného zařazení přepravované nebezpečné věci se dále odvíjí jednotlivé povinnosti a náročnost samotné přepravy. Za určitých podmínek lze přepravu nebezpečných věcí zcela vyjmout z ADR, popř. ji lze provádět v tzv. podlimitním množství, tedy s  úlevami z povinností z ADR.

Jiné podmínky se vztahují na fyzické osoby a jiné na podnikatelské subjekty. Některé látky jsou zcela vyjmuty z Dohody ADR, např. přepravované nádoby o objemu 60 l hořlavé kapaliny, resp. 240 l kapaliny na dopravní jednotku, fyzickými osobami pro vlastní potřebu.

Jiné látky jsou vyňaté částečně, jedná se o tzv. podlimitní množství, které se odvíjí od přepravní kategorie uvedené u jednotlivých látek a směsí. Každá kategorie má stanoveno nejvyšší povolené celkové množství nebezpečné věci na jednu dopravní jednotku, tedy maximální množství, které je tzv. podlimitní. V současné době je zařazeno do jednotlivých přepravních kategorií cca 3000 látek a směsí, které jsou jednoznačně identifikovány charakteristickým čtyřčíslím tzv. UN kódem. Soupis všech UN kódů je součástí Dohody ADR.

Návodem jak začít s přepravou nebezpečných věcí by mělo být uvědomění si, kdo přepravu realizuje, co a v jakém množství. A pozor, pod samostatnými UN kódy lze najít i nebezpečné odpady, které se ve smyslu Dohody ADR řadí mezi nebezpečné věci.

A pak je tu také přeprava nebezpečných odpadů, která se řídí legislativou na úseku odpadového hospodářství a částečně i Dohodou ADR. Každá přeprava nebezpečných odpadů musí být před jejím zahájením dle ustanovení § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ohlášena elektronicky přes systém SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů, a to v rozsahu ohlašovacího listu. Přeprava musí být ohlášena i za podmínky, že množství přepravované látky, v tomto případě odpadů, nedosahuje limitu stanoveného dle Dohody ADR, přičemž tato povinnost platí již od května 2018.

A pozor, jedno nenahrazuje druhé. Platí tedy, že přepravovaná látka musí být vybavena doklady dle ADR (osvědčení o školení řidiče, přepravní doklad, písemné pokyny apod.) a stejně tak doklady dle zákona o odpadech (identifikační list nebezpečného odpadu a ohlašovací list přepravy NO).

Jak bylo na začátku řečeno, novela předpisu o ADR je aktualizována každé dva roky. Našimi zákazníky a kolegy jsou především pracovníci z oblasti ochrany životního prostředí, ekologové, původci i oprávněné osoby. Ne všichni musí být nutně v ADR zběhlí a i pro ně jsou novinky a jejich aplikace důležité. Jedna z posledních novinek je v případě přepravy podlimitního množství, a to uvedení informací na přepravním dokladu o celkovém přepravovaném množství nebezpečných věcí v jednotlivých přepravních kategoriích. Tyto informace slouží kontrolním orgánům pro snadný přehled přepravovaného nákladu, včetně možnosti kontroly správného zařazení a přepočtu koeficientu pro podlimitní množství.

Pokud potřebujete znát odpovědi na otázky, které aktuálně řešíte, a tento článek Vás zaujal, neváhejte využít služeb poradenství společnosti INISOFT Consulting pro řádné plnění legislativních povinností v oblasti všech složek životního prostředí.

Také jsme pro Vás připravili řadu vzdělávacích seminářů. Najdete je na https://www.inisoft.cz/skoleni.

Ing. Jitka Lochovská a Ing. Václav Kuncl
INISOFT Consulting s.r.o.

 

Sdílejte tento článek: