485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Usnadněte si evidenci odpadů a zefektivněte provoz sběrného dvora s programy od INISOFT

Časy tužky a papíru jsou již nenávratně pryč. Je tomu ale skutečně tak i v oblasti evidence odpadů na sběrných dvorech, kompostárnách, skládkách a dalších zařízeních sloužících pro nakládání s odpady? I s ohledem na nový zákon o odpadech, stále se zvyšujícím nákladům na provoz odpadového hospodářství a zapojováním firem do obecního systému pro nakládání s odpady, bude kladen čím dál větší důraz na podrobnější a přesnější evidenci odpadů. V dnešní době, kdy jsou stále častějšími tématy, i v rámci odpadového hospodářství, pojmy jako elektronizace, automatizace, limity atd., by se provozovatelé těchto zařízení neměli spoléhat na vedení evidence po sešitech nebo excelových tabulkách, ale využít modernějších technologií i v této oblasti a ušetřit a hlavně zefektivnit práci svých pracovníků. Se vším výše uvedeným Vám mohou pomoci programy od společnosti INISOFT.

SKLAD Odpadů 8 – pomocník pro každodenní provoz Vašeho zařízení

Pojďme si nejdříve v rychlosti představit jednu z našich ‚‚vlajkových lodí‘‘. Software SKLAD Odpadů 8 byl vytvořen, aby pokryl potřeby různých typů oprávněných osob od sběrných dvorů přes výkupny, kompostárny a všechna zařízení pro využití a odstranění odpadu. Program SKLAD Odpadů 8 byl od počátku vyvíjen s ohledem na jednoduché a intuitivní používání vzhledem k tomu, že řeší většinu důležitých provozních procesů včetně těch nejdůležitějších – finančních. Program umožňuje založení adresáře zákazníků, číselníku povolených odpadů na jednotlivá zařízení, ceníku odpadů a služeb, smluvních cen, skupinových cen, evidenci vozidel včetně RZ nebo napojení na vážní systémy a jiné periferie. Dále umožňuje fakturaci služeb (cestovné, pronájem kontejneru, vážení apod.). Je zde možné řešit veškeré skladové pohyby, mezi které patří příjem a výdej, ale také výkup a prodej. Všechny tyto skladové pohyby je možné zadat přes jednoduchý formulář, kde jsou zároveň zvýrazněna povinná pole. Díky tomu máte jistotu, že veškeré záznamy, které uložíte v programu Sklad odpadů 8, jsou správně jak z evidenční stránky, tak i z hlediska platné odpadové legislativy. Ze zadaných údajů lze poté přímo z programu generovat příslušné doklady pro občany a zákazníky jako např. příjemky, vážní lístky či daňové doklady. Dále je možné také sledovat skladovou a finanční bilanci Vašeho zařízení. SKLAD Odpadů 8 nabízí také celou řadu různých druhů propojení s většinou účetních programů a ERP systémů, které najdete na českém trhu. Tato propojení ne jen, že značně snižují chybovost, která může vznikat při ručním přepisování dat do těchto systémů, ale především velkou měrou šetří váš čas.

Limity – cesta k úspoře nákladů

Velkým tématem v rámci odpadového hospodářství obcí se v poslední době stává také sledování limitů produkce odpadů za jednotlivé občany. Se zvyšujícími se náklady hledají obce možné nástroje jak ušetřit a limity pro příjem odpadů na určité komodity mohou být bez pochyby jedním z nich. I tato agenda se dá nastavit v programu SKLAD Odpadů 8. Je zde možnost vydefinování ročního, denního nebo okamžitého limitu pro jednotlivé typy odpadů. Nastavené limity si poté program sám hlídá a v případě překročení limitu při zadání příjemky/výkupky vás na tuto skutečnost program upozorní. Díky této informaci máte poté možnost nadlimitní množství zpoplatnit a ušetřit tak část nákladů na jeho další zpracování nebo uložení.


SKLAD Odpadů 8 – nastavení limitů

Nemusí se však jednat o sledování limitů pouze nad sběrným dvorem provozovaným městem nebo jen jednou společností. Příklad můžeme najít u Magistrátu hlavního města Prahy. Zde se využívá náš program SKLAD Odpadů 8 rozšířený o zakázkovou úpravu umožňující získání dat z 19 sběrných dvorů provozovaných různými subjekty. Tato data se poté schází v jedné centrální databázi města, nad kterou jsou nastaveny výše zmíněné limity pro příjem odpadů od občanů. Na pozadí probíhá neustálá synchronizace dat z jednotlivých sběrných dvorů s centrální databází prostřednictvím webových služeb, a díky tomu je zajištěn i off-line režim při výpadcích internetového připojení.

Občan je při příjmu odpadu identifikován skrze občanský průkaz či jiný doklad totožnosti a dle typu odpadu (zejména stavební odpad) je provedena kontrola limitu stanoveného městskou vyhláškou. Pokud je limit překročen, je odpad zpoplatněn případně se příjemka rozdělí na dvě hmotnosti - v limitu a zpoplatněné množství nad stanovený limit. Je prováděna i doprovodná kontrola četnosti návozů na občana případně i na RZ vozidla, což slouží k odhalování záměn občanských odpadů za firemní odpady.


SKLAD Odpadů 8 - upozornění na překročení limitu

‚‚Automatizace‘‘ sběrných dvorů – proces zaevidování odpadu

Co si pod pojmem automatizace, v souvislosti se sběrnými dvory, představit? Může se jednat například o usnadnění identifikace daného subjektu (občana nebo firmy), který přinesl odpad na sběrný dvůr. Město může vydat svým občanům (nebo firmám zapojených do obecního systému pro nakládání s odpady) identifikační karty (rfid, čárové, QR, …), kterými se na sběrném dvoře identifikují a mají tak oprávnění sem daný odpad uložit. Po načtení karty se v programu SKLAD Odpadů 8 automaticky otevře formulář pro příjem odpadu, kam již obsluha pouze doplní typ odpadu a načte váhu z připojeného vážního zařízení. V tomto případě je ale stále nutná součinnost pracovníka sběrného dvora.


Karta s čárovým kódem pro identifikaci občana na sběrném dvoru

SKLAD Odpadů 8 však umožňuje zavedení i plně automatizovaného a tím pádem bezobslužného systému. Pokud dané zařízení disponuje u vjezdu speciálním terminálem, který je napojen na náš program, může se občan nebo firma identifikovat pomocí karty nebo čipu, ale také případně načtením registrační značky vozidla. Na terminálu je poté možné vybrat odpad, který daný subjekt veze. Automaticky dojde ke zvážení na vjezdu, na což může být navázána i aktivace závory či semaforu, aby byl do areálu vůz vpuštěn až po správném zvážení. Po uložení odpadu se subjekt znovu identifikuje a zváží i na odjezdu, čím se dopočítá celková váha odevzdaného odpadu. Na pozadí poté celou dobu běží náš program SKLAD Odpadů 8, díky čemuž se automaticky generují podklady pro jednotlivé skladové pohyby.

Další velkou výhodou je poté již zmíněná možnost integrace na softwary třetích stran (účetní SW, ERP, apod.), díky které se dá zautomatizovat přenos dat a odstranit tak chyby při jejich ručním přepisování.

Věříme, že s větší osvětou občanů v oblasti odpadů a častějším využíváním modernějších technologií na sběrných dvorech bude zájem o takovéto automatizované systémy stále větší a provozovatelé v tom uvidí jednu z cest, jak výrazně snížit náklady na provoz takových zařízení.

Elektronizace dokumentů – šetřete peníze i životní prostředí

V dnešní době je již standardem elektronická fakturace, ale u provozních dokladů, jako jsou příjemky nebo vážní lístky, tomu tak mnohdy není. Často se tyto typy dokladů tisknou a archivují nebo předávají v papírové podobě, čím dochází k plýtvání peněz i materiálu. I vzhledem k životnímu prostředí se toto v našem programu snažíme minimalizovat díky funkcionalitě umožňující elektronické zasílání všech provozních dokladů ve formátu PDF, čímž nejen, že šetříte životní prostředí, ale také své peníze a svůj čas.


SKLAD Odpadů 8 – elektronické zaslání dokladu typu příjemka

ENVITA – evidenční a provozní software nové generace

Trh na poli informačních technologií se stále vyvíjí a INISOFT nezůstává pozadu. Možná jste již zaregistrovali, že jsme v tomto roce přišli s nástupcem našeho evidenčního software EVI 8 – ENVITA. V tomto a následujícím roce poté dojde k plnému přechodu našich zákazníků na tento nový software a to z důvodu nutnosti odesílat hlášení podle nové legislativy, která již do programu EVI 8 nebude implementována. Tato změna s sebou přinese mnoho nových funkcionalit a benefitů, jako například možnost individuálního nastavení sloupců dle preferencí uživatele, možnost jednoduchého filtrování dat nad každým sloupcem, rychlé našeptávače při zadávání dat, možnost neomezeného „štítkování“ záznamů pro snadné vyhledávání, orientaci a přehledy, možnost hromadných vložení dat například importem z Excelu, bohaté možnosti výstupů dat exporty do mnoha formátů (například pro účetní, ERP, CRM a BI systémy) a mnoho dalšího.


ENVITA – náhled menu a titulní strana

Co se týká nahrazování našeho provozního SW SKLAD Odpadů 8 (v budoucnu ENVITA SKLAD a OBCHOD), tak zde bude proces pomalejší a rozdělený do více etap, což znamená, že program SKLAD Odpadů 8 bude upravený dle nové legislativy a bude propojený s ENVITA. I do tohoto programu však připravujeme různé novinky a funkce, jako například automatizaci zápisu občana při příjmu odpadu prostřednictvím čtečky občanského průkazu, individuální konfiguraci vzhledu a položek příjemky odpadu pro co nejrychlejší odbavení na příjmu, možnost samoobslužného předání odpadu v zařízení oprávněné osoby a mnoho dalšího.

Díky tomuto vývoji a změně technologie se nám poté v budoucnu usnadní napojení různých periferií, jako jsou např. váhy, kamery, čtečky, semafory atd., ale také využití různých mobilních aplikací, například pro zaznamenání fotky a přiřazení k danému dokladu nebo přímo mobilnímu zadání dávky odpadu.

 

Ing. Petr Karásek
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: