485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Evidence a ohlašování odpadů u mobilních zařízení v praxi

Evidence a ohlašování odpadů u mobilních zařízení v praxi

Povinnost vést průběžnou evidenci odpadů a ohlašovat jejich produkci a nakládání má každý provozovatel mobilního zařízení určeného ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů. Povinnost je stanovena zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a upřesněna vyhláškou č. 383/2001 Sb. Ohlašovat musí provozovatel bez ohledu na množství odpadů, se kterým v kalendářním roce nakládá. Pouze nulová produkce resp. nakládání se neohlašuje. Provozovatel mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů podává každý rok jedno souhrnné hlášení o produkci a nakládání s odpady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo správnímu obvodu hl. m. Prahy podle adresy sídla, provozovatel mobilního zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů podává hlášení podle jednotlivých území obcí s rozšířenou působností a správních obvodů hl. m. Prahy, ve kterých s odpady nakládal.

Tyto základní povinnosti většina oprávněných osob již dobře zná.  V některých situacích si provozovatel mobilního zařízení není tak úplně jist, zda postupuje v souladu s legislativou, proto si dovolím uvést několik příkladů z praxe.   

Přeprava odpadů prostřednictvím mobilního zařízení

Pokud původce odpadů přepravuje odpady ze své provozovny k oprávněné osobě sám nebo prostřednictvím dopravce, vyplývá pro něj dle současně platné legislativy řada povinností. Musí např. označit vozidlo nad 3,5 t přepravující odpady velkým tiskacím písmenem A, poučit řidiče, správně označit přepravované odpady, vyhotovit příslušné průvodní doklady, předem ohlásit v systému SEPNO přepravu v případě nebezpečných odpadů atp. Při sjednávání přepravy prostřednictvím dopravce musí původce zjistit, zda má poskytovatel dopravy řádné živnostenské oprávnění. Z těchto důvodů vyhledává mnoho původců raději služby provozovatelů mobilních zařízení ke sběru odpadů. Příjemka odpadů, tedy jejich převzetí se realizuje přímo v areálu provozovny původce a za přepravu je tak dále zodpovědný provozovatel mobilního zařízení. Ten musí všechny výše uvedené povinnosti zajistit. U přepravy nebezpečných odpadů je původce pouze místem nakládky. Odesilatelem je provozovatel mobilního zařízení a proto takovou přepravu původce neohlašuje. To musí provést provozovatel mobilního zařízení. Pozn.: Návrh nového zákona o odpadech má převzetí odpadu přímo v areálu původce umožnit i provozovatelům stacionárních zařízení, jestliže u původců provedou kompletní převzetí odpadů do svého vlastnictví (do svého zařízení).

Převzetí odpadů do mobilního zařízení ke sběru odpadů

Provozovatel mobilního zařízení musí předávajícímu tj. původci vystavit příjemku odpadů. Ta slouží pro původce jako doklad, který by se měl uschovat pro případnou kontrolu nejméně po dobu 3 let, doporučujeme však 5 let. Provozovatel mobilního zařízení ke sběru nesmí převzít odpad od provozovatele mobilního zařízení ke sběru odpadů. Při předání je důležité, aby provozovatel mobilního zařízení měl platný souhlas k provozu zařízení a také k převzetí konkrétního druhu odpadu. Platnost souhlasu lze ověřit v Registru zařízení na internetové adrese https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/. U mobilních zařízení je dále důležité, že souhlas k provozu musí vydat každý krajský úřad, na jehož území chce provozovatel svou činnost realizovat.

Převzetí odpadů do mobilního zařízení k využití odpadů

Při úpravě odpadů prostřednictvím mobilního zařízení k využití či odstranění odpadů může v praxi dojít k nelegálnímu nakládání s odpady, aniž by si to původce nebo provozovatel mobilního zařízení uvědomili. Tento problém nastává převážně u odpadů vzniklých ze stavební činnosti. Původce odpadů si pozve provozovatele mobilního zařízení k využití odpadu, aby mu upravil jeho odpad. Ten úpravu provede a předá jej zpět původci k využití. Pokud ale úpravou dojde pouze ke změně vlastností odpadu (jiná frakce úpravou drcením atp.), pak původce nemůže takový odpad zpět přijmout, pokud není zároveň oprávněnou osobou. V evidencích se často objevuje tento případ jako A00 –> AN3 u původce, B00 –> BR12, BN40 –> BN3 u oprávněné osoby. Původce ale zpravidla není oprávněn odpad zpátky převzít, i když byl původně jeho. Tím se tedy chyby dopustí jak původce, tak oprávněná osoba – provozovatel mobilního zařízení k využití odpadu, protože předá odpad osobě, která k tomu oprávnění nemá. Jaký je tedy správný postup? Pokud potřebuje původce upravit vlastní odpady, aby je mohl následně sám využít, měl by si mobilní zařízení pronajmout jako technologické zařízení s obsluhou. Provozovatel mobilního zařízení k využívání odpadů by v tomto případě měl účtovat původci pouze poskytnutí techniky a případně obsluhy, nikoliv zpracování odpadů. Původce pak ve své evidenci zapisuje produkci A00 a využití odpadu např. AR5. Druhým možným řešením je stav, kdy po úpravě odpadu v zařízení dochází ke konečnému využití resp. k přeměně odpadu na výrobek, což může být i materiál. Zde je nutné, aby provozovatel dodržel všechny potřebné předpisy a výstup odpovídal potřebným normám a parametrům. V tomto případě již k předání vzniklého materiálu zpět původci nic nebrání. Evidence pak vypadá následovně: A00 –> AN3 u původce, B00 –> BRZ u oprávněné osoby (kde Z je číslo označující konkrétní využití).

Vznik odpadů při provozu mobilních zařízení ke sběru odpadů

V posledních letech se setkáváme při ohlašování i s tím, že stále více provozovatelů mobilních zařízení ke sběru odpadů používá kód nakládání R12 (předúprava) a následně eviduje produkci A00. Pokud se jedná pouze o mobilní zařízení ke sběru odpadů, neměla by taková situace nastat. Vysvětlení je však prosté a jednoduché. Oprávněná osoba ke sběru převezme od původce odpad v souladu se svým provozním řádem a platným povolením, ale pro daný druh odpadu těžko hledá koncové zařízení, nebo je výkupní cena příliš nízká. S použitím kódu nakládání R12 a prostou změnou katalogového čísla v evidenci (již jako produkce) se v praxi sice daná situace řeší, ale není to legislativně správně. Na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a správních obvodech hl. m. Prahy se takové počínání kontroluje a při zjištění se chybné hlášení vrací k doplnění. Prakticky je to ale zpětně neřešitelná situace a proto se v doplněném hlášení popisuje pouze v poznámce. Odpad při provozu mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů tak může vznikat pouze v souvislosti s jejich činností tj. při opravách, údržbě nebo čištění svozové techniky.

Mám jiný dotaz a odpověď jsem nenašel

Jestliže provozujete mobilní zařízení a řešíte problematiku, kterou jsem zde nezmínil nebo potřebujete legislativní pomoc, a to nejen při nakládání s odpady, využijte služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT Consulting nabízí v oblasti jednotlivých složek životního prostředí. Více najdete na https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/poradenstvi.

Petr Grusman
jednatel společnosti INISOFT Consulting s.r.o.

Sdílejte tento článek: