27.12.2016
Tato vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě nahrazuje vyhlášku 382/2001 Sb.

Vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě nahrazuje původní vyhlášku č. 382/2001 Sb. Zároveň mění vyhlášku č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vyhláška specifikuje nové povinnosti pro provozovatele čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) a zařízení na úpravu kalů, dále stanoví podmínky pro skladování kalů v zařízení ke sběru a skladování odpadů a technické požadavky pro dočasné uložení upravených kalů v ČOV, u zemědělce a jejich použití na zemědělské půdě.

Vyhláška stanovuje požadavky pro používání upravených kalů na zemědělské půdě. Na zemědělskou půdu by tak něměly být aplikovány neupravené kaly nebo kaly, které jsou na základě svých vlastností nevhodné pro využití na zemědělské půdě.

Dále stanovuje požadavky pro provozovatele zařízení na úpravu kalů tak, aby bylo prokazatelné, že technologie úpravy je schopna účinně kaly hygienizovat na požadované snížení počtu patogenních mikroorganismů. Provozovatel tedy bude povinen ověřovat technologii na úpravu kalů, a to na základě odebrání vzorků na vstupu do technologie a na výstupu z technologie a následného porovnání kontaminace, která nesmí překročit stanovený počet kolonií tvořících jednotku (KTJ).

Jsou upravena mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělskou půdu, kdy od 1. ledna 2020 bude možné aplikovat na zemědělské půdy pouze kal kategorie I uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 4.

Vyhláška také upravuje podmínky pro uložení kalů v ČOV,  uložení kalů u zemědělce a způsob skladování kalů. Ačkoli jsou kaly odpadem a je třeba s nimi dále nakládat v zařízení k nakládání s odpady podle zákona o odpadech, jsou stanoveny podmínky pro tzv. dočasné uložení upravených kalů, které lze provádět bez souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Upravený kal lze dočasně uložit za předem stanovených podmínek v ČOV po maximální dobu celkem 12 měsíců od okamžiku výstupu z technologie úpravy kalů v rámci jejich shromažďování, nebo u zemědělce po dobu 8 měsíců od doby výstupu z technologie úpravy kalů. Zemědělci je rovněž dána možnost umístit upravené kaly na jednom z dílů půdních bloků, na kterém budou upravené kaly použity, po maximální dobu 30 dnů (je tedy možné 8 měsíců zabezpečená plocha + 30 dní zemědělská půda) před jejich použitím.

Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Zdroj informace:

Plné znění vyhlášky: