Sdělení odboru odpadů k zařazení vybraných elektrozařízení

13.11.2019
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení konkrétních výrobků, zda splňují či nesplňují definici elektrozařízení dle § 37g písm. a) ve spojení s § 37f odst. 4 a 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Odbor odpadů
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
www.mzp.cz

V Praze dne 1. června 2019
č.j. MZP/2019/720/168

 

SDĚLENÍ

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení
konkrétních výrobků, zda splňují či nesplňují definici elektrozařízení
dle § 37g písm. a) ve spojení s § 37f odst. 4 a 5 zákona
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o odpadech“)

Na základě ustanovení § 37f odst. 2 písm. b) zákona o odpadech, došlo ode dne 15. srpna 2018 ke změně rozsahu působnosti části čtvrté, dílu 8 zákona o odpadech, a to tak, že od uvedeného data se rozšiřuje okruh výrobků s povahou elektrozařízení, která spadají pod regulaci dílu 8 zákona o odpadech (§ 37f - § 37s). Od 15. srpna 2018 se tak povinnosti definované dílem 8 zákona o odpadech vztahují na všechny výrobky s povahou elektrozařízení splňující definici uvedenou v § 37g písm. a) zákona o odpadech, s výjimkou případů vyjmenovaných v § 37f odst. 4 a odst. 5 zákona o odpadech.

Vzhledem ke skutečnosti, že v praxi může být problematické určit, zdali se na konkrétní výrobek daný právní rámec vztahuje či nikoliv, odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení k zajištění jednotného postupu ze strany výrobců elektrozařízení ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona o odpadech.

Předmětem tohoto sdělení jsou informace o konkrétních výrobcích majících povahu elektrozařízení, zda splňují výše uvedené definice zákona o odpadech, resp. zda mají být tyto výrobky považovány za elektrozařízení ve smyslu části čtvrté, dílu 8 zákona o odpadech či nikoliv. Pokud jsou dané výrobky za elektrozařízení považovány, vztahují se na jejich výrobce povinnosti dané § 37h - § 37s zákona o odpadech.

Vybrané druhy elektrozařízení a jejich zařazení pod působnost části čtvrté, dílu 8 zákona o odpadech

 

Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

Zdroj: www.mzp.cz

Originál dokumentu:  OO-sdeleni_k zarazeni_ vybr_ elektrozarizeni-20190602 (pdf)