Sdělení MŽP k vydávání závazných stanovisek

26.1.2018
Ministerstvo životního prostředí vydalo pro ORP toto sdělení.

Nové sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 25.1.2018 se týká vydávání závazných stanovisek podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Je důležité pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

S D Ě L E N Í

odboru odpadů Ministerstva životního prost ředí k vydávání závazných stanovisek podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Ministerstvo životního prostředí vydává sdělení k výkladu ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Cílem předmětné novelizace zákona o odpadech byla změna právní formy dosavadních vyjádření obecních úřadů obcí s rozšířenou působností podle

  • 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění ú činném před nabytím ú činnosti zákona č. 225/2017 Sb., na závazná stanoviska.

Podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností vydával vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady. Kromě provedení změny právní formy na závazné stanovisko byla rovněž navržena změna formulace daného ustanovení, která zohledňuje, že výše uvedenou novelou stavebního zákona se zavádí společné územní a stavební řízení, v němž se vydává společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje.

Vlastní text § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zní s ú činností od 1. ledna 2018 následovně:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a řízením podle zvláštního  právního předpisu z hlediska nakládání s odpady a dává vyjádření zejména

  1. ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
  2. k připravovaným  změnám  výrobního  procesu  nebo  výroby,  které  mají  vliv na nakládání s odpady,
  3. k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
  4. ke zřízení malých za řízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.

Umístění stavby, změna využití území a povolení stavby jsou předmětem řízení podle stavebního zákona. Formulaci „k řízením podle zvláštního právního předpisu“ je s ohledem na cíl a účel novelizace zákona nebytné chápat tak, že se vztahuje k předchozí části věty.

Lze tedy konstatovat, že podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. obecní úřad obce s rozšířenou působností  vydává závazné stanovisko pouze k řízením podle stavebního zákona, jejichž předmětem je umístění stavby, změna využití území nebo povolení stavby. Jedná se o závazné stanovisko k územnímu řízení (jehož předmětem je umístění stavby nebo změna využití území), společnému územnímu a stavebnímu řízení a ke stavebnímu řízení.

Odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí
Praha, 25. 1. 2018

 

Zdroj: http://mzp.cz/cz/stanovisko_ke_stavebnim_rizenim

Sdělení:  Sdělení OODP-zavaznastanoviska-20180125.pdf