Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1. 1. 2016 nemusí být elektronicky !

1.1.2016
Podle poslední tzv. Infringementové novely zákona 185/2015 Sb. by mělo v letošním roce probíhat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů elektronicky přes systém ISPOP. Systém ISPOP však zatím ohlašování této agendy neumožňuje. V této souvislosti je důležité sdělení MŽP.

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k elektronickému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (ELPNO):

Dne 10. září 2015 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o odpadech zákon č. 223/2015, která upravuje využití systému v roce 2016 - Čl. II Přechodná ustanovení "7. Přede dnem 31. prosince 2016 nejsou odesílatel a příjemce povinni ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud vedou evidenci podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Výše uvedené znamená, že bude možné do 31. 12. 2016 vykazovat přepravu nebezpečných odpadů (NO) dosavadním způsobem. Po celý rok 2016 je možné vykazovat přepravu NO stejným způsobem jako v roce 2015. Spuštění elektronického ohlašování je plánováno v průběhu roku 2016. 

Podrobně pak návrh ohlašovacího listu a další podrobnosti týkající se hlášení přepravy NO budou řešeny novelou vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, která je v současnosti v legislativním procesu. 

Doporučujeme sledovat aktuální legislativu a postupovat dle platných znění právních přepisů.