Nový přestupkový zákon č. 250/2016 Sb.

30.6.2017
Od 1. 7. 2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který přináší významné změny v oblasti přestupkového práva.

Současná právní úprava rozlišuje mezi dvěma skupinami správních deliktů, a to mezi přestupky a jinými správními delikty. Dosud se přestupku mohla dopustit pouze nepodnikající fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba se dopouštěla jiného správního deliktu.

Nový přestupkový zákon tuto dualitu překonává a nově stanovuje jednotný pojem Přestupek, kterého se tak může dopustit vedle fyzické osoby nepodnikající i fyzická osoba podnikající i právnická osoba. Zavádí se změny v úpravě zániku odpovědnosti za přestupek.

Podle dnešní právní úpravy nelze přestupek projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Pokud bylo během jednoho roku zahájeno řízení o přestupku, počíná běžet lhůta nová, přičemž přestupek nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání roky dva. Maximální lhůta pro projednání přestupku činila dva roky.

Nový přestupkový zákon vztahuje délku promlčecí doby nutné k zániku odpovědnosti za přestupek na jeho závažnost. Jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice nepřekročí 100.000 Kč, zanikne odpovědnost za přestupek uplynutím 1 roku. Pokud však jde o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice činí nejméně 100.000 Kč, zanikne odpovědnost za přestupek až po uplynutí 3 let. Promlčecí doba v obou případech začíná běžet dnem, který následuje po dni spáchání přestupku.

Mimo jiné je v novém přestupkovém zákoně stanoven institut napomenutíblokové pokuty.

V souvislosti s novým přestupkovým zákonem nabývá dnem 1. 7. 2017 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Skutkové podstaty přestupků obsažené v zákoně č. 200/1990 byly přemístěny částečně do nového zákona č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích a do zvláštních zákonů. Tento zákon je v současné době projednáván ve sněmovně a je připravena jeho novela. Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA9UBSAY9

Tato legislativní změna se samozřejmě dotýká i oborových zákonů,
jako je zákon o odpadech, zákon o ochraně ovzduší, zákon o vodách a další.

Nejkomplikovanější rozhodování se očekávají v rámci přechodného období, kdy budou zahájena správní řízení za přestupky nebo delikty spáchané v období před 1. 7. 2017.