Nové stanovisko k autovrakům odboru odpadů MŽP

27.2.2019
Stanovisko odboru odpadů k přijímání vybraných autovraků a vydávání potvrzení o převzetí autovraku

Přinášíme Vám nové stanovisko MŽP k vydávání potvrzení o převzetí neúplných autovraků.

Stanovisko odboru odpadů kpřijímánívybranýchautovraků a vydávání potvrzení o jejich převzetí dle § 37b odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „OODP MŽP“) se setkává s dotazy a podněty na (nelegální) činnost v souvislosti s rozebíráním autovraků a následným odevzdáváním karoserie bez motoru do zařízení ke sběru/zpracování autovraků (dále jen „zařízení“). V souvislosti s tímto jednáním OODP MŽP vydává stanovisko, dle kterého by měla zařízení postupovat, a které slouží především ke sjednocení postupů jednotlivých zařízení a k zamezení neodborného rozebírání vybraných vozidel (autovraků) jejich vlastníky/provozovateli (vozidlo kategorie M1, N1 nebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky) či osobami, které k tomu nejsou oprávněny [nemají souhlas s provozem zařízení ke sběru nebo zpracování dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“)], při kterém může docházet k uvolňování škodlivých látek do životního prostředí.

Dle § 37b odst. 1 písm. c) zákona o odpadech má provozovatel zařízení ke sběruautovraků povinnost bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel, pokud obsahují podstatné části a neobsahují odpad nemající původ ve vybraném vozidle. Podstatnou částí autovraku je dle § 36 písm. g) zákona o odpadech myšlena karosérie autovrakuvybavená identifikačním číslem vozidla, včetně dveří, blatníků a kapot, hnací a převodový mechanismus s příslušenstvím, nápravy s koly, motor vybavený identifikačním číslem, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla, elektroinstalace, včetně ovládacích a bezpečnostních prvků, řídící jednotky a dalších přístrojů, katalyzátor dle homologace.

Pokud tedy vybrané vozidlo, které je přijímáno do zařízení, neobsahuje některou z podstatných částí či obsahuje odpad, který ve vybraném vozidle nemá původ, je akceptovatelné, že si provozovatel zařízení může při převzetí takového autovraku účtovat poplatek.

Dále je v § 37b odst. 1 písm. d) zákona o odpadech uvedeno, že provozovatel zařízeníke sběru autovraků je povinen při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jestliže byla odevzdána alespoň karosérie s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla. V ustanovení § 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky (dále jen „vyhláška“), je přesněji vysvětleno, jaké části musí být do zařízení odevzdány, aby byla splněna podmínka pro vydání potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (provozovatel zařízení ke sběru autovrakůvystaví vlastníkovi autovraku nebo obci písemné potvrzení o převzetí autovraku podle přílohy č. 3. Potvrzení o převzetí autovraku se vystavuje, pokud byla odevzdána alespoňkaroserie nebo rám s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla). Jinými slovy, pokud není odevzdána alespoň karoserie nebo rám s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, není možné vydat Potvrzení o převzetí vybraného vozidla/autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

Pokud je do zařízení odevzdávána pouze karoserie či motor, evidentně zde došlo k nelegálnímu rozebrání autovraku mimo oprávněná zařízení, ať už ze strany majitelů/provozovatelů vybraných vozidel či „zařízení“, která nemají oprávnění ke sběru a zpracování autovraků.

Vyřazení takového vybraného  vozidla z registru je možné provést na základě § 13 odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „dopravní zákon“), tedy jestliže vozidlo zaniklo jinak a o jehozániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona o odpadech nebo v trestním řízení. Provozovatel zařízení ke sběru/zpracování autovraků může karoserii do svého zařízení přijmout. Karoserii bez motoru zařadí pod katalogové číslo 16 01 17– Železné kovy dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (dále jen „katalog odpadů“), v případě, že již není nutná demontáž dalších částí (např. elektroinstalace), i přes to, že je na karoserii vyražené identifikační číslo VIN. Stejně tak v případech, kdy jsou odevzdávány pouze části autovraku, které nelze považovat za autovrak, je třeba tyto části zařazovat pod jednotlivá katalogová čísla odlišná od 16 01 04* a 16 01 06 (např. 16 01 19 - Plasty, 16 01 11* -Brzdové destičky obsahujícíazbest apod.). Pokud je však odevzdávána karoserie, u které je nutné provést demontážní práce před tím, než je možné ji zařadit pod katalogové č. 16 01 17, měla by být zařazována pod katalogové č. 16 01 04*, a to i v případech, kdy nebudou obsažené nebezpečné látky, neboť tato povinnost je dána § 6 odst. 3 katalogu odpadů. Zároveň je zde povinnost zadat o tomto vybranémvozidle údaje do systému Modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství (dále jen „MA ISOH“) včetně zaznamenání všech chybějících částí. Potvrzení o převzetí vozidla do zařízení ke sběru autovraků v těchto případech nebude vydáváno.

Aby v důsledku skutečnosti, že majitel/provozovatel vybraného vozidla jednal nelegálně, nebyl následně vystaven obtížně řešitelnému problému, jak vyřadit vozidlo z registru vozidel, měla by zařízení přijímající tyto autovraky na vyžádání vystavit majiteli/provozovateli, resp. osobě předávající, doklad, na kterém bude uvedeno, že bylo takto rozebrané vozidlo, resp. část vozidla, s identifikačním číslem VIN přijata do zařízení ke sběru/zpracování autovraků (doklad by měl být samozřejmě opatřen razítkem a podpisem provozovatele zařízení). Tento dokument není legislativně definován, nejedná se tedy o Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků dle přílohy č. 3 vyhlášky a slouží především jako doklad k prokázání nelegálního nakládání s autovraky pro přestupkové řízení dle § 13 odst. 1 písm. a) bodu 4 dopravního zákona.

Dále je třeba při převzetí vybraného autovraku do zařízení pod kódem BN30 do MA ISOH mimo jiné zadávat i informace o chybějících částech vozidla, pokud se hmotnost dle technického průkazu liší od skutečné hmotnosti při převzetí autovraku. Z evidenčních důvodů je třeba tyto chybějící díly do jednoho vypsat, a to i v případě, že jich chybí větší množství (nelze jen vyplnit do poznámky seznam částí vybraného autovraku, které byly odevzdány). V takovém případě by totiž nebylo možné získat pravdivé a souhrnné údaje o chybějících částech z MA ISOH. Tato povinnost je stanovena § 4 odst. 3 vyhlášky (Provozovatel zařízení ke sběru autovraků se zapojujedo informačního systému zasíláním identifikačních údajů o provozovateli zařízení ke sběru vybraných autovraků a o osobě předávající vybraný autovrak, údajů o souhlasu k provozování zařízení ke sběru autovraků a údajů o převzatém vybraném autovraku a ochybějících částech převzatého autovraku v rozsahu požadovaném v potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, uvedeném v příloze č. 3. Údaje zasílá ministerstvu současně s vystavením potvrzení o převzetí autovraku v přenosovém standardu dat o odpadech v elektronické podobě na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.).

Závěrem tedy uvádíme, že z důvodu zamezení nelegální činnosti rozebírání vybraných autovraků osobami mimo seznam oprávněných zařízení uvedených na webových stránkách MŽP (https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight) či majiteli/provozovateli vybraných vozidel, není možné vydat potvrzení o převzetí, pokud je odevzdávána pouze karoserie s identifikačním číslem VIN.

Výše uvedené stanovisko se týká výhradně vybraných vozidel/autovraků, tedy kategorií M1, N1 a tříkolových motorových vozidel s výjimkou motorových tříkolek. Netýká se tedy např. demontáží náhradních dílů ze speciálních (ostatních) vozidel ze strany profesionálních osob.

Odbor odpadů
únor 2019

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/prijimani_autovraku_vydavani_potvrzeni
Originál sdělení: OODP-stanovisko_vydavani_potvrzeni_avr-20190219 (pdf)