Nové sdělení MŽP k předávání odpadů

21.12.2017
Předávat odpady mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů není dovoleno

S D Ě L E N Í
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k možnosti předávání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení k zajištění jednotného výkladu k možnosti předávání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů.

Předávání odpadu mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů neumožňuje definice sběru odpadů vymezená v § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), která zní: „sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu.“

Tento text odpovídá definici sběru v čl. 3 odst. 10 směrnice 2008/98/ES o odpadech (dále jen „směrnice“), která zní: „sběrem“ shromažďování odpadu, včetně předběžného třídění a předběžného skladování odpadu pro účely přepravy do zařízení na zpracování odpadu“. Přičemž zpracováním je myšleno odstranění nebo využití odpadu v souladu s čl. 3 odst. 14 směrnice.

Z výše uvedených definic vyplývá, že ze zařízení ke sběru odpadů může být odpad předáván pouze do zařízení k využití nebo odstranění odpadů. Toto omezení nedopadá na předání odpadu z mobilního zařízení ke sběru odpadů do stacionárního zařízení ke sběru odpadů, protože v stacionárních zařízeních ke sběru odpadů a jejich provozních řádech, se vždy předpokládá přechodné skladování odpadu, které je možné v souladu se směrnicí a zákonem o odpadech, považovat za využití nebo odstranění odpadů. To v případě mobilních zařízení ke sběru odpadů nepřichází v úvahu.

Odbor odpadů se v praxi s nedovoleným předáváním odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů setkal. Důvodem je zřejmě skutečnost, že toto omezení nevyplývá z jednoznačně vysloveného zákazu, ale z definice. Takové jednání je nicméně možné sankcionovat na základě ustanovení § 66 odst. 3 písm. e), protože mobilní zařízení má souhlas výhradně ke sběru odpadů, což podle definice předpokládá předání odpadu do zařízení k využití nebo odstranění odpadů, předání odpadu do jiného mobilního zařízení, které není zařízením k využití nebo odstranění odpadů, představuje provozování takového zařízení v rozporu s uděleným souhlasem.

S ohledem na toto omezení nebude elektronický systém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (tzv. SEPNO) umožňovat, aby příjemcem z přepravy mobilním zařízením ke sběru odpadů bylo jiné mobilní zařízení ke sběru odpadů.

Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

Zdroj: http://mzp.cz/cz/predavani_odpadu_mobilni_zarizeni

Originál dokumentu:  OODP-Sdeleni_MZP_mobilni_zarizeni_ke_sberu-20171212