8.12.2020
Přehledná tabulka přechodných ustanovení z nového zákona o odpadech a návrhů prováděcích předpisů.

I když byla nová legislativa v odpadovém hospodářství schválena poslaneckou sněmovnou a podepsána prezidentem, ne vše bude platné a účinné od 1.1.2021. Níže v tabulce uvádíme důležitá přechodná ustanovení ze schváleného zákona o odpadech i z návrhů prováděcích předpisů k zákonu o odpadech v souvislosti s vybranými povinnostmi, evidencí odpadů a ohlašováním. Detailnější informace a praktické důsledky probereme na našich školeních k nové legislativě. Více o těchto školeních se dozvíte zde: www.inisoft.cz/skoleni.

Přechodné ustanovení

Předpis

Účinnost

Řízení zahájená před nabytím účinnosti nového zákona se dokončí podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

§ 153 zákona o odpadech

-

Zařízení ke sběru, využívání, odstraňování odpadů provozovaná podle § 14 odst. 1 na základě souhlasu od KÚ lze provozovat až do doby skončení platnosti tohoto souhlasu podle zákona č. 185/2001 Sb., nejdéle však:

Mobilní zařízení ke sběru a výkupu = 1 rok

Stacionární sběrny a výkupny = 2 roky

Ostatní typy zařízení = 3 roky

 

Od nabytí účinnosti nového zákona

 

Požádat o nový souhlas musí provozovatel nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby jeho souhlasu, nejdéle však 6 měsícům před uplynutím doby stanovené v tomto přechodném ustanovení. Pokud existuje žádost, pak lze zařízení provozovat až do vydání nového souhlasu.

§ 153 zákona o odpadech

Dle typu zařízení. Nejdříve od 1.1.2022 a nejdéle od 1.1.2024

Zařízení podle § 14 odst. 2, která nesplňují podmínky uvedené v § 21 odst. 3 (příloha 4, sklady), smí přijímat odpady bez povolení do 1 roku od nabytí účinnosti. Pokud provozovatel požádá o vydání povolení do 6 měsíců od nabytí účinnosti, pak lze zařízení provozovat dle § 21 odst. 2 až do doby vydání rozhodnutí

§ 153 zákona o odpadech

Nejdéle od 1.1.2022

Malá zařízení 33b odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., lze provozovat až do uplynutí doby platnosti vyjádření, nejdéle však 2 roky od nabytí účinnosti nového zákona. Pokud provozovatel požádá do 6 měsíců do skončení platnosti jeho souhlasu nebo do uplynutí 2 let od nabytí účinnosti nového zákona, pak může provozovat do vydání nového souhlasu (vyjádření).

§ 153 zákona o odpadech

Nejdéle od 1.1.2023

Komunitní kompostárna = nemusí splňovat technické požadavky na vybavení a provoz zařízení do 1 roku od nabytí účinnosti nového zákona

§ 153 zákona o odpadech

Nejdéle od 1.1.2022

Ohlašování odpadů za rok 2020 se provádí podle § 39 odst. 2 a 4 až 7 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ohlašování podle § 95 odst. 3 až 5 se poprvé provádí za rok 2021.

§ 154 zákona o odpadech

V roce 2021 se ohlašuje za rok 2020 podle zákona 185/2001 Sb. tj. do 15. února s limity 100 kg N a 100 t O odpadů.

V roce 2022 se ohlašuje za rok 2021 podle nového zákona § 95 odst. 3 až 5 = 600 kg N, 100 t O odpadů do 28. února. Zařízení i obchodník musí ohlásit, i když s odpady nenakládal, pokud byl alespoň jeden den v roce v provozu (neměl celý rok přerušen provoz).

POH = podle zákona 185/2001 Sb. zůstávají v platnosti do doby, na kterou byly vydány.

§ 154 zákona o odpadech

POH jsou nadále platná.

Osoby pověřené k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se považují za osoby pověřené podle nového zákona až do uplynutí doby platnosti vydaného pověření

§ 154 zákona o odpadech

Pověření osob jsou nadále platná

Osvědčení vydaná podle zákona 185/2001 Sb. jsou platná až do uplynutí doby, na kterou byla vydána.

§ 154 zákona o odpadech

Osvědčení jsou nadále platná

Odpady, které přestaly být odpadem v souladu s § 3 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., se považují za věci podle nového zákona, pokud pro ně nebyla vydána kritéria prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie

§ 154 zákona o odpadech

Viz ustanovení

Do konce roku 2021 nemusí mít občané uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou na likvidaci stavebních a demoličních odpadů, pokud je nemohou předat obci

§ 154 zákona o odpadech

Od 1.1.2022

Pokud původce či oprávněná osoba nepředá vzniklý či soustředěný odpad oprávněné osobě do 60 dnů od ukončení nájemní smlouvy uzavřené s vlastníkem nemovitosti, pak stejnou povinnost předat odpad má také vlastník nemovitosti viz § 15 odst. 4 nebo § 17 odst. 3 nového zákona

§ 155 zákona o odpadech

1.1.2021 + 60 dnů

Na vybrané poplatkové povinnosti za skládkování před nabytím účinnosti nového zákona se vztahuje zákon 185/2001 Sb.

§ 155 zákona o odpadech

1.1.2021

Upuštění od třídění u původce, oprávněné osoby = původce může uplatňovat souhlas max. do dvou let od nabytí účinnosti nového zákona nebo platnosti souhlasu, oprávněná osoba může uplatňovat souhlas do konce doby, na kterou byl vydán, nejdéle však do konce platnosti souhlasu k provozu zařízení vydaného dle § 14 odst. 1 zákona 185/2001 Sb.

§ 155 zákona o odpadech

-

Katalog odpadů: Odpady se do 31. prosince 2023 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

§ 14 nového katalogu odpadů

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení bude zařazování dle nového katalogu až od 1.1.2024

Katalog odpadů: Nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxický může být po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky posuzována podle tabulky č. 1.1 v příloze č. 1 vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. 

§ 14 nového katalogu odpadů

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2021 resp. od 1.1.2024

Autovraky: Provozovatelé zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelé vozidel s ukončenou životností zasílají roční hlášení podle této vyhlášky poprvé za ohlašovací rok 2021. Pro splnění ohlašovací povinnosti za ohlašovací rok 2020 postupují provozovatelé zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zpracovatelé vozidel s ukončenou životností při ohlašování podle vyhlášky č. 352/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 10 vyhlášky k autovrakům

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení poprvé roční hlášení za rok 2021 v roce 2022

Autovraky: Údaje o vozidlech s ukončenou životností a o osobách, od kterých byla vozidla s ukončenou životností převzata, jsou do Informačního systému zasílány do 31. prosince 2021 v rozsahu podle vyhlášky č. 352/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky

§ 10 vyhlášky k autovrakům

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2022

Autovraky: Potvrzení o převzetí je do 31. prosince 2021 vydáváno podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 10 vyhlášky k autovrakům

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2022

Autovraky: Provozní řád zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností nebo zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností doplní provozovatel zařízení dle požadavků přílohy č. 1 k této vyhlášce do 31. března 2021.

§ 10 vyhlášky k autovrakům

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.4.2021

Odpady: Do 31. prosince 2022 nemusí být splněny požadavky na soustřeďování odpadů podle této vyhlášky, pokud soustřeďování odpadu splňuje požadavky na shromažďování nebo skladování odpadů podle § 5 a 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinností zákona. 

§ 76 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2023

Odpady: Do 31. prosince 2022 mohou být odpady využívány k zasypávání za splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Odpady, které nejsou inertní, nesmí být využívány k zasypávání ode dne nabytí účinnosti.

§ 76 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2023

Odpady: Do 31. prosince 2021 může být odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů v zařízení na mechanickou úpravu odpadu předán k energetickému využití do zařízení na energetické využití odpadu nebo na odstranění odpadů, pokud množství odpadu předaného k danému způsobu nakládání tvoří nejvýše stejný podíl z celkového množství odděleně soustřeďovaného recyklovatelného komunálního odpadu daného materiálu vstupujícího do procesu úpravy jako v roce 2020.

§ 76 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2022

Odpady: Do 31. prosince 2021 nemusí být údaj o tom, jaký podíl z upravovaného odpadu tvoří předávaný odpad, a zda odpad splňuje podmínku podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1, součástí údajů o odpadu předávaných provozovatelem zařízení na úpravu odpadu dalšímu provozovateli zařízení.

§ 76 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2022

Odpady: Odlišně od § 14 odst. 2 se do 31. prosince 2022 jako nebezpečné odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, protože je technicky možné je zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu provozovaných na území České republiky, nevymezují žádné odpady.

§ 76 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2023

Odpady: Do 31. prosince 2021 může provozovatel skládky odlišně od § 16 odst. 2 až 4 využívat jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky, k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky nebo k vytváření ochranné a svrchní rekultivační vrstvy skládky odpady vymezené pro tyto účely v rozhodnutí, na základě kterého je skládka provozována, nebo v jejím provozním řádu.

§ 77 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2022

Odpady: Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na údaje, které je povinna předat osoba předávající odpad do zařízení nebo obchodníkovi s odpady, splněny, pokud údaje odpovídají požadavkům přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

§ 77 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2022

Odpady: Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na základní popis odpadu splněny, pokud základní popis odpovídá požadavkům přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

§ 77 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2022

Odpady: V roce 2021 se průběžná evidence vede a roční hlášení za tento rok se podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Pokud bude roční hlášení ohlášeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, považují se všechny údaje, které jsou součástí ročního hlášení podle § 27, za ohlášené.  

§ 77 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2022

Odpady: Zařízením určeným pro nakládání s odpady podle § 31 odst. 7 provozovaným přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které neměly přidělené samostatné identifikační zařízení, se samostatné identifikační číslo zařízení přidělí až při prvním vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona.

§ 77 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

-

Odpady:Do 31. prosince 2022 se přeprava nebezpečných odpadů ohlašuje podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

§ 77 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.1.2023

Odpady: Požadavky na parametry kamerového systému podle § 41 odst. 4 a 5 musí být splněny do 31. března 2020.

§ 78 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dle případného schválení návrhu a přechodného ustanovení od 1.4.2021