Jak ohlašovat produkci u oprávněných osob nesouvisející s provozem zařízení?

13.11.2019
Metodický návod odboru odpadů MŽP k vedení evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady v provozovnách a zařízeních.

Odbor odpadů

 

V Praze dne 19. září 2019 č.j. MZP/2019/720/3926

 

M E T O D I C K Ý   N Á V O D

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k vedení evidence
a ohlašování produkce a nakládání s odpady v provozovnách
a zařízeních k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) vydává tento návod k zajištění jednotného plnění evidenčních a ohlašovacích povinností právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které provozují zařízení k nakládání s odpady.

Účelem metodického návodu je dosáhnout správného vedení evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

V souladu se zákonem o odpadech se pro identifikaci zařízení k nakládání s odpady používá identifikační číslo zařízení (IČZ), pro identifikaci provozovny, kde odpad vzniká identifikační číslo provozovny (IČP).

Odpady vznikající v zařízení a odpady jejichž vznik souvisí s provozem zařízení, musí být evidovány a ohlašovány za zařízení (IČZ). Hranice zařízení stanovuje sám provozovatel zařízení a vychází z toho, co je jako zařízení uvedeno v povolení provozu zařízení. Provozovatel zařízení (oprávněná osoba podle zákona o odpadech) zasílá roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za zařízení (IČZ).

Pokud provozovateli vzniká odpad a tento vznik odpadu nesouvisí s provozem zařízení, ke kterému je přiděleno IČZ, pak původce eviduje a ohlašuje odpady vznikající na provozovně za provozovnu (IČP).

Původce tedy může na jedné adrese samostatně evidovat odpady pocházející z provozu zařízení (IČZ) a odpady z provozovny (IČP), jejichž vznik přímo nesouvisí se způsoby nakládání s odpady v daném zařízení.

Následně se zasílají dvě samostatná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (za zařízení IČZ a za provozovnu IČP).

Jednotlivé činnosti provozovatele zařízení, které jsou prováděné na jedné adrese a souvisejí s provozem zařízení, je vhodné posuzovat v širším kontextu.

V rámci zařízení (IČZ) by měly být evidovány a ohlašovány odpady, které vznikají činností zařízení, ale i odpady, které jsou produkovány při podpůrné činnosti pro zařízení a mají, byť vzdálený, vztah k provozu daného zařízení. Do činností souvisejících s provozem zařízení lze zahrnout např. i administrativní práce nebo jiné podobné činnosti.

Následně se zasílá jedno roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za zařízení (IČZ).

Vždy je vhodné zvážit konkrétní situaci. Původce je zodpovědný za to, jak eviduje vznik odpadů.

 Platnost a účinnost: Tento metodický návod nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. října 2019.

 

Zpracovala: Ing. Gabriela Bulková

Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

 

Zdroj: www.mzp.cz

Originál dokumentu:  OODP - Navod_Hlaseni_ICZ a ICP_20190919 (pdf)