Informace z MŽP: Jak je to s výkupem části vozidel ve sběrnách

23.4.2016
Zákaz výkupu částí autovraků po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Podle ustanovení § 8 odst. 5 písm. e) vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, jsou jako odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob vymezeny odpady mající povahu části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku.

Po účinnosti vyhlášky č. 83/2016 Sb., která novelizuje mimo jiné § 8 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, je nově zakázáno vykupovat části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. g), tzn. autovraků od fyzických osob. Vybraným výrobkem je v tomto smyslu myšleno vozidlo (výrobek), ne pouze autovrak (odpad), který je v textu vyhlášky explicitně zmíněn. Pro účely výkupu částí vozidel, tak není rozhodné, zda díl pochází z autovraku (odpadu) či vozidla (výrobku), rozhodné je, že již samotný díl byť z funkčního vozidla představuje odpad pocházející z vybraného výrobku a tento odpad má v tomto smyslu vždy charakter části autovraku, který se vždy zařazuje pod příslušné katalogové číslo odpadu (16 01 17, 16 01 18).

Pro případ, že obsluha sběrny nalezne předmětný odpad až po provedení výkupu, upozorňujeme na ustanovení § 18 odst. 1 písm. e), které stanoví povinnost provozovatele zařízení ke sběru a výkupu odpadů provozovat zařízení v souladu s provozním řádem. Náležitosti provozního řádu zařízení pro sběr a výkup kovových odpadů stanovuje příl. č. 1 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Zde je v bodě 5. 4 uvedeno, že provozní řád musí obsahovat kapitolu „Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení.“ Obsluha zařízení je povinna dodržovat provozní řád zařízení a tedy provádět vizuální kontrolu přijímaných odpadů. Odpad vykupovaný od fyzických osob obvykle nedosahuje velkých objemů. Pokud tedy dojde nedbalostí obsluhy při vizuální prohlídce k výkupu odpadu, který je zakázáno vykupovat od fyzických osob dochází k porušení provozního řádu zařízení a § 8 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

(Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/zakaz_vykupu_casti_autovraku)