DOK-02-09. Kontrola na neplatné typy kapacity

Popis:

Tato kontrola prověřuje správné vyplnění typů kapacit uvedených u jednotlivých záznamů v evidenci zařízení. Kapacity musí nově přesně odpovídat tabulce dle přílohy 22 vyhlášky 383/2001 Sb (po novele vyhláškou 83/2016 Sb.).

Tabulka kapacit:

Název kapacityPopisJednotka
Roční projektovaná kapacita zařízeníMnožství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok přijmout podle projektové dokumentace. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita. t/rok
Roční projektovaná zpracovatelská
kapacita zařízení
Množství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok zpracovat podle projektové dokumentace. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita.t/rok
Projektovaná denní
zpracovatelská kapacita  
Množství odpadů, které lze s ohledem na používanou technologii přijmout do zařízení ke zpracování za jeden den. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita.t/den
Údaj má vztah k tomu, zdali bude mít zařízení integrované povolení podle zákona o integrované prevenci.
Maximální okamžitá kapacita zařízeníMaximální množství odpadů, které se může v jeden okamžik nacházet v zařízení. t
Celková projektovaná kapacita skládkyKapacita skládky pro uložení odpadů v metrech krychlových tak, jak je uvedena v projektové dokumentaci.m3
Volná kapacita skládky Rozdíl objemu celkové projektované kapacity a objemu všech odpadů uložených na skládku od zahájení provozu, stav platný k 31. prosinci vykazovaného roku. Přepočet přijatých odpadů na skládky z metrů krychlových na tuny se provede pomocí zjištěných údajů provedeného monitoringu skládky podle technické normy ČSN 83 8036.m3, t
Plánovaná kapacita skládky Celková projektovaná kapacita případných dalších plánovaných etap rozšiřování skládky.m3

Doporučení:

V evidenci zařízení nastavte kurzor na odesílané zařízení s chybnou kapacitou a ve spodní části editoru na záložce Kapacita upravte záznam nebo záznamy o kapacitách. Některé původní kapacity již neplatí a je nutné je opravit či odstranit.

Příklad:

V níže uvedeném příkladu je nutné opravit typ původní kapacity dle nové tabulky kapacit uvedených v příloze 22 vyhlášky 383/2001 Sb. v platném znění. Opravu provedete editací záznamu. Program při editaci již nabídne pouze správné typy kapacit.