87. Kontrola na poměr množství předupravených a nově vzniklých odpadů

Popis:

Tato kontrola hlídá poměr mezi množstvím předupravenéhonově vzniklého odpadu. Platí, že po předúpravě odpadů (kódy nakládání xR12, xD9, xD8, xD13xN14) musí vzniknout alespoň 50% nového odpadu (kódy nakládání A00, BN40).

Program zjišťuje, zda součet množství vzniklého odpadu (A00+BN40) je větší než 50% součtu množství odpadů s kódy nakládání xR12+xD9+xD8+xD13+xN14. Kontrola poměru množství se provádí souhrnně nad celou evidencí dané provozovny.

Jestliže Vám předúpravou nevzniklo více než 50% odpadu (A00+BN40), potom jste pravděpodobně chybně použili kódy nakládání xR12, xD9, xD8, xD13xN14. Ujistěte se, zda jste neměli použít jiný kód nakládání např. xR3, xR4 nebo xR5.

Doporučení:

Překontrolujte množství vzniklé z úpravy odpadů. Pokud kontrolou (inventurou) zjistíte chybu, doplňte evidenci o příslušné dávky nebo opravte množství u existujících záznamů. Jestliže chybu neodhalíte a jedná se o skutečný pokles hmotnosti odpadu vzniklého po předúpravě, pak tuto skutečnost okomentujte v poznámce k hlášení. Ta se v programu vyplňuje v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Roční hlášení. Zde do pole Poznámka uveďte stručný důvod poklesu hmotnosti po úpravě.

Příklad:

V evidenci je 12,5 tuny předupraveného odpadu. Dále je však nově vzniklého odpadu pouze 5,1 tuny. Zde je nutné opravit množství nově vzniklého odpadu nebo použít jiný kód nakládání (např. BR5). Pro daný kód nakládání však musíte mít platný souhlas od krajského úřadu.

Pokud kontrolou množství zjistíte, že je evidence správně, pak danou skutečnost poklesu vzniklého množství po předúpravě zapište do poznámky k hlášení.

Tip:

Opravu kódu nakládání na více dávkách lze v programu provést i hromadně. Pokud máte aktivní modul Hromadné operace (lze volitelně zakoupit), můžete v tomto případě použít funkci pro hromadnou změnu kódu nakládání, kterou spustíte v editoru Subjekty příkazem z horní lištové nabídky Možnosti / Hromadné operace / Změna kódu nakládání s odpady. Před hromadnou změnou doporučujeme spustit zálohu databáze.