21. Kontrola vyplněného listu č. 3 v případě produkce odpadu 190805 – V evidenci subjektu se nachází produkce odpadu 190805 a není vyplněn list č.3

Popis:

List č. 3 – Údaje o složení kalu je nutné pro dané hlášení o odpadech vyplnit v případě, že je v evidenci odpadů uveden záznam o produkci tj. s kódem nakládání A00 a s katalogovým číslem odpadu 19 08 05Kaly z čištění komunálních odpadních vod. Pozn.: Údaje na listu č. 3 musí být každoročně aktualizované a program toto kontroluje.

Doporučení:

Pokud jste provozovatelem ČOV (čistírny odpadních vod), pak je nutné správně vyplnit List č. 3 ročního hlášení. Pokud ČOV neprovozujete, musíte v evidenci odpadů opravit záznamy s katalogovým číslem 19 08 05 a uvést na nich jiné katalogové číslo odpadu.

Údaje na List č. 3 se v programu zadávají v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Kal ČOV List č. 3. Zde nejprve překontrolujte Rok hlášení. Ten musí odpovídat nastavenému období v programu a zároveň období, za které podáváte hlášení. V tabulce vyplňte požadované hodnoty. Průměrné roční hodnoty složení kalu se stanoví jako podíl součtu hodnot sledovaných ukazatelů za rok a počtu analýz jednotlivých ukazatelů za rok, u mikrobiologických ukazatelů se uvede rozmezí hodnot získaných z provedených rozborů ve vykazovaném roce (minimální hodnota – maximální hodnota). V případě použití kalu z čistírny odpadních vod na zemědělskou půdu, v evidenci odpadů uvedete zároveň s produkcí záznamy s kódem nakládání xN2 nebo xR10, musíte vyplnit všechny ukazatele. V případě jiného využití kalů než na zemědělskou půdu se vyplňuje pouze ukazatel číslo 1 (sušina v kalu).

Příklad:

Ukázka okna Parametry subjektu. Zde kal z ČOV není využíván na zemědělské půdě a jeho sušina je 35%.