Vyhlášky k aktuálnímu zákonu o odpadech po Infringementové novele

29.1.2016
Ministerstvo životního prostředí zaslalo 28.1.2016 novely prováděcích předpisů k aktuálnímu znění zákona o odpadech konečně do Odboru vládní legislativy. Pokud je tento odbor schválí, pak budou účinné od 1. března 2016.

Konkrétně se jedná o tyto vyhlášky:

  • Katalog odpadů – jedná se o novou vyhlášku, která nahradí předpis č. 381/2001 Sb. (navrhované znění)
  • Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – tato vyhláška nahradí předpis 376/2001 Sb. (navrhované znění)
  • Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady383/2001 Sb. (navrhované znění)

Buďte i nadále připraveni řádně plnit Vaše legislativní povinnosti!

Využijte nabídky našeho vzdělávacího programu a zúčastněte se semináře s názvem:
Odpady v roce 2016 – nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele

V návrhu novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady upozorňujeme na tato přechodná ustanovení:

  1. Nebezpečný odpad nemusí být do dne 31. března 2016 označen podle § 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen alespoň nápisem „nebezpečný odpad“.
  1. Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do dne 31. března 2016 označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
  1. Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí do dne 31. března 2016 obsahovat údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
  1. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je v rámci písemných informací podle přílohy č. 2 bod 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, povinen poskytovat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.
  1. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.