Vyhláška 83/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku 383/2001 Sb. o podrobnostech a nakládání s odpady

21.3.2016
Dne 21.3.2016 vyšla ve sbírce zákonů dlouho očekávaná vyhláška 83/2016 Sb., která mění vyhlášku 383/2001 Sb. a dává tak do souladu podrobnosti nakládání s odpady s aktuálním zněním zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Účinnost od 21.03.2016.

Přehled nejdůležitějších změn:

 • Rozšíření seznamu kovových odpadů, při jejichž odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a vést o těchto skutečnostech evidenci a dále, u kterých platí povinnost provádět pouze bezhotovostní platbu způsobem stanoveným zákonem. V seznamu je nově katalogové číslo 02 01 10 a 15 01 04.
 • Nový způsob ohlašování zařízení (příloha 22) a dopravců (příloha (27) na krajské úřady (§23).
 • Způsob přidělování identifikačního čísla zařízení krajskými úřady (§24a).
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (§25) a Ohlašovací list pro přepravu NO (příloha 26) – příprava pro elektronické ohlašování přepravy NO.
 • Změny v průběžné evidenci odpadů, která vyplývá z Ročního hlášení za rok 2016 (změny se týkají např. používání Identifikačních čísel zařízení a provozoven při vyplňování partnerských subjektů). Nově je součástí Ročního hlášení i list č. 5, ve kterém budou obce muset uvádět informace o obecním systému nakládání s komunálními odpady. Provozovatelé skládek budou muset v Ročním hlášení na listu č. 4 uvádět navíc informace o poplatcích za ukládání odpadů na skládky.
 • Nový rozsah Identifikačního listu NO (příloha 3) a nový způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů tj. sběrových prostředků NO a míst pro soustřeďování NO (příloha 29).

Přechodná ustanovení:

 1. Nebezpečný odpad nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen alespoň nápisem „nebezpečný odpad".
   
 2. Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
   
 3. Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí do 31. května 2016 obsahovat údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
   
 4. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je v rámci písemných informací podle přílohy č. 2 bodu 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, povinen poskytovat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.
   
 5. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.
   

Pozvánka na legislativní školení

Aktuálně jsme pro Vás připravili seminář s názvem: Odpady v roce 2016 - nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele. Nenechte si ujít důležité informace a přihlaste se zde.
 

Program EVI 8

Nová verze EVI 8, která bude reagovat na výše uvedené legislativní změny, vyjde na začátku dubna a bude mít číslo verze 8.5.7.0.

Ke stažení: