Připravované legislativní změny na Slovensku

14.9.2017
Pokud Vás zajímá slovenská legislativa, podívejte se v jaké fázi je navrhovaná novela zákona o odpadech.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na rokovanie Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky, ako iniciatívny materiál. Hlavným dôvodom prípravy a následného predloženia návrhu zákona do legislatívneho procesu je potreba zapracovania početných požiadaviek na úpravu znenia zákona vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

     Predložený návrh zákona je štvrtou novelou zákona č. 79/2015Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečuje odstránenie legislatívnych nedostatkov a nepresností zákona o odpadoch ako aj riešenie aktuálnych problémov na trhu, ďalej zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli počas obdobia platnosti nového zákona o odpadoch z praxe a to nielen zo strany ministerstva a  štátnej správy, ale aj zo strany podnikateľských subjektov.

     Návrh zákona zároveň implementuje nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017  o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017), ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2018odstraňuje nedostatočnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

     Vláda SR dňa 16. augusta 2017 predložený návrh zákona vypracovaný Ministerstvom životného prostredia SR schválila.

     Predseda NR SR v rozhodnutí č. 688, z 21. augusta 2017 navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky prideliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 660), doručený 18. augusta 2017 na prerokovanie

  • Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
  • Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
  • Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
  • Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
  • Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

určiť

  1. k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
  2. lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.  

     S novelou zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. dôjde tiež ku zmenám vo vykonávacích vyhláškach.

     Vo vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, by malo dôjsť k dvom zmenám:

  1. V prílohe č. 1 časti B Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov pri odpade č. 13 08 99 sa označenie kategórie odpadu „O“ nahrádza označením „N“. 
  2. V prílohe č. 1 časti B Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa za slová „20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O" vkladajú slová „20 01 04 obaly z kovu O  20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N  20 01 06 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál, napríklad azbest vrátane prázdnych tlakových nádob N". 

     Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 o registrácii a ohlasovacej povinnosti, obsahuje celkovo 13 zmien.

     V návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z.  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je obsiahnutých 13 bodov zmien, vrátane novej prílohy č. 25, ktorá sa vkladá za prílohu č. 24. Ide o vzor „Žiadosti o registráciu podľa § 98 zákona“. 

     Pozmeňujúci návrh zákona o odpadoch sa tiež dotkne vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z.  

     Aplikačná novela odpadového zákona má za cieľ, ako uviedol v tlačovej správe minister životného prostredia SR Ing. László Sólymos: „Odbremeniť tisícky podnikateľov a živnostníkov od zbytočnej administratívy, sprehľadniť systém odpadov, ale najmä viac odpad triediť a menej ho ukladať na skládky odpadov“. 

     Účinnosť návrhu zákona je naplánovaná na 1. december 2017, účinnosť zmien vo vyššie uvedených vyhláškach je naplánovaná na 1. január 2018.

Ing. Michal Horník
INISOFT s.r.o.