17.4.2020
Nabídka spolupráce při zabezpečení legislativní shody v oblastech ochrany životního prostředí, BOZP a ISO norem

Nabídka spolupráce při zabezpečení legislativní shody v oblastech ochrany životního prostředí, BOZP a ISO norem

V současné době, kdy v České republice nařízením vlády platí nouzový stav, který potrvá nejméně do 30. dubna 2020, je potřeba dát zaměstnancům práci a najít smysl fungování firem i v období této vynucené hibernace.

Asi bychom mohli či spíš měli využít období, kdy je omezena nebo dokonce zastavena výroba, kdy jsou provozovny poskytující služby uzavřené nebo je jejich činnost funkční jen v řádu desítek procent.

Majitelé a jednatelé firem, ekologové, energetici, ale také manažeři kvality, facelity manažeři a pracovníci zabývající se BOZP a PO mají pravděpodobně v současné době časový prostor na revizi, doplnění a kontrolu nastavených systémů, vytvoření dokumentů a případně zavedení nových pravidel.

Kterých? Určitě je vhodné zaměřit se na dokumentace stavební, kde v kolaudačním rozhodnutí jsou nadefinované podmínky provozování objektu nebo areálu, kde provozujeme své podnikatelské činnosti. Můžeme se také zabývat širokou a mnohdy značně komplikovanou oblastí životního prostředí ve všech jeho složkách. A pak také nezapomínejme na nastavení a udržování ISO norem např. kvality nebo environmentu. I v oblasti BOZP je mnoho příležitostí narovnat procesy, sladit praxi s požadavky legislativy. 

A právě zde pro vás může být dobrým rádcem, pomocníkem i partnerem INISOFT Consulting, který nabízí komplexní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblastech:

nakládání s odpady - zákon č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb., č. 93/2016 Sb. a 294/2005 Sb.                         

 • zpracovávání žádostí a provozních řádů zařízení
 • vedení průběžné evidence
 • zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP

nakládání s obaly - zákon č. 477/2001 Sb.                                                                                                          

 • zpracovávání žádosti o zápis do Seznamu osob
 • zhotovení ročního nebo čtvrtletního výkazu o obalech zasílaného MŽP nebo AOS

ochrany ovzduší - zákon č. 201/2012 Sb.                                                                                                         

 • zařazení zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracovávání provozních řádů
 • zpracování provozní evidence včetně výpočtu poplatků
 • zpracování souhrnné provozní evidence pro potřeby podání ročního hlášení do systému ISPOP

ochrany vod - zákon č. 254/2001 Sb.                                                                                     

 • zpracování hlášení do systému ISPOP
 • zpracování provozních řádů vodních děl a výpočtu znečištění a poplatků
 • tvorbě havarijních plánů, jejich projednání a schválení

IRZ - zákon č. 25/2008 Sb.                                                                                                                      

 • zařazení provozovny do činností podle novely zákona a evr. předpisu
 • ohlašování úniků znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy prostřednictvím systému ISPOP
 • ohlašování přenosu odpadů a znečišťujících látek mimo provozovnu prostřednictvím systému ISPOP

nakládání s chemickými látkami a směsmi - zákon č. 350/2011 Sb.                                                                                       

 • zpracování písemných pravidel a provozních řádů skladů
 • vytvoření databáze chemických látek
 • školení nakládání s chemickými látkami

zpracování

 • IPPC
 • EIA
 • prevence závažných havárií
 • základního hodnocení rizik ekologické újmy
 • metodické přípravy na kontrolu ČIŽP
 • vzdělávání
 • konzultací
 • výkladů
 • metodik

Dokážeme vám pomoci také se zavedením systému managementu kvality podle ISO 9001:2015(QMS) dle ČSN EN 9001:2016 a systému environmentálního managementu podle ISO 14001:2015 (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

 • Připravíme vás na zavedení integrovaného systému managementu
 • Naformulujeme a stanovíme politiku a cíle
 • Zpracujeme SWOT analýzu, vč. analýzy zainteresovaných stran
 • Vypracujeme dokumentaci, vč. registrů
 • Provádíme interní audity systému kvality a systému řízení environmentu, vč. řešení případných neshod.

A možná, že zrovna vy byste uvítali audit v oblasti ekologie, kdy k vám přijedeme, zkontrolujeme plnění povinností vyplývající z legislativy jednotlivých složek životního prostředí tak, jak by uskutečnily kontrolní orgány, upozorníme na oblasti sankciování, které vám může hrozit, a navrhneme nápravná opatření. Ale především vám pomůžeme s uvedením praxe do souladu s platnou legislativou.

Jestliže jste zjistili, že naše nabídka je přesně to, co právě teď potřebujete, neváhejte a obraťte se na nás https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/poradenstvi.

INISOFT Consulting s.r.o.