Nový Katalog odpadů a nová vyhláška k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

31.3.2016
Dnes vyšly ve sbírce zákonů dvě nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech

V částce 38/2016 Sb. najdete novou vyhlášku 93/2016 Sb. nahrazující vyhlášku 381/2001 Sb.Katalog odpadů a  novou vyhlášku 94/2016 Sb. nahrazující vyhlášku 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Účinnost obou vyhlášek je již od 1. 4. 2016.

Vyhláška 93/2016 Sb. Katalog odpadů

Tato vyhláška ruší původní Katalog odpadů tj. vyhlášku 381/2001 Sb. a obsahuje:

 1. Katalog odpadů,
 2. postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a
 3. náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

Z důvodové zprávy:

 • Nová vyhláška plně transponuje Rozhodnutí Komise 2014/955/EU. Oproti dosavadní vyhlášce bylo do Katalogu odpadů doplněno několik druhů odpadů (01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07, 16 03 07*, Kovová rtuť a 19 03 08* částečně stabilizovaná rtuť).
 • Dále se nově stanoví postup pro zařazení odpadu do kategorie nebezpečný podle Rozhodnutí 2014/955/EU a zavádí se nový způsob označování odpadů v kategorii ostatní odpad pro účely evidence.
 • Také byly opraveny textové chyby, které se doposud vyskytovaly ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Vyhláška rovněž zohledňuje novelu zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., co se týče zařazování autovraků. Bylo zjednodušeno zařazení autovraku po odčerpání provozních kapalin a odejmutí nebezpečných částí pod katalogové číslo.

Vyhláška 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Tato vyhláška ruší původní vyhlášku 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a stanovuje:

 1. obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 2. obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 3. obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 4. kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 5. obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 6. obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (dále jen „osvědčení“),
 7. obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu (dále jen „sdělení“).

Z důvodové zprávy:

 • Nová vyhláška reaguje na nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (dále jen „nařízení EU č. 1357/2014“). Toto nařízení vstoupilo v účinnost dnem 1. června 2015. Příloha III směrnice o odpadech obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými. Nařízením EU č. 1357/2014 se mění definice nebezpečných vlastností tak, aby byly uvedeny do souladu s nařízením ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
 • Dále se mění kódové označení nebezpečných vlastností z toho důvodu, aby se zabránilo případné záměně s kódy standardních vět o nebezpečnosti, které jsou definovány v nařízení ES č. 1272/2008.
 • Rovněž se mění názvy některých nebezpečných vlastností tak, aby byly uvedeny do souladu se změnami evropských právních předpisů týkajících se chemických látek a s pojmenováním ostatních nebezpečných vlastností.
 • Vyhláška dále na základě novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 223/2015 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. října 2015, nově stanoví náležitosti sdělení o přítomnosti jedné nebo více nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu. Rovněž zohledňuje právní úpravu v této novele ohledně elektronizace agendy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a provádění hodnocení nebezpečných vlastností odpadu více pověřenými osobami, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Pozvánka na legislativní školení

Aktuálně jsme pro Vás připravili seminář s názvem: Odpady v roce 2016 - nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele. Nenechte si ujít důležité informace a přihlaste se zde.
 

Program EVI 8

Nová verze EVI 8, která bude reagovat na výše uvedené legislativní změny, vyjde na začátku dubna a bude mít číslo verze 8.5.7.0.

Ke stažení: