1.12.2016
Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb., novela vyhlášky o kalech, aktuální informace k přepravě NO a ...

Přinášíme Vám aktuální legislativní informace:

 1. Ve sbírce zákonů vyjde v nejbližších dnech nová vyhláška č. 387/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Přehled nejdůležitějších změn je uveden níže.
   
 2. Do sbírky zákonů putuje také nová Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, která nahradí původní vyhlášku č. 382/2001 Sb.  Přehled nejdůležitějších změn je uveden níže.
   
 3. Dle informací z MŽP nebude již možné od 1.1.2017 ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů pomocí 7mi evidenčních listů pro přepravu NO (ELPNO). Od začátku příštího roku tedy bude nutné v případě přepravy NO vytisknout dle § 40 odst. 8 zákona o odpadech č.  185/2001 Sb. 2 kopie ohlašovacího listu (dle přílohy 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) s vyplněnými údaji o odesilateli, příjemci, nakládce, vykládce a přepravovaných odpadech. Jeden potvrzený list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu odesilatel a druhý se přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. MŽP avizovalo, že zpětné ohlášení všech uskutečněných přeprav od začátku roku po spuštění elektronického systému pro ohlašování přepravy NO v ISPOP není do tří dnů reálné a proto upřesní prostřednictvím sdělení, jak se bude v roce 2017 postupovat. Existuje několik variant. Sdělení MŽP plánuje vydat v horizontu několika dnů či týdnů. V nové verzi programu EVI 8 připravíme mj. i tisk ohlašovacího listu dle aktuální přílohy 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Více informací o elektronické evidenci a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů naleznete zde.
   
 4. Na začátku listopadu vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 355/2016 Sb.  o Programu statistických zjišťování na rok 2017. Z ní vyplývá, že i v příštím roce budou někteří původci a oprávněné osoby muset vykazovat informace o produkci a nakládání s odpady duplicitně a to prostřednictvím Ročního výkazu ODP 5-01 o odpadech a druhotných surovinách.
Chcete-li proškolit v aktuální legislativě, vědět více o přepravě nebezpečných odpadů a jejím ohlašování v roce 2017, využijte naše aktuální semináře. Více informací naleznete zde.

Hlavní změny ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

 • Základní pojmy pro účely této vyhlášky
  • směsné komunální odpady = odpady katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07
  • sediment – materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch a koryt vodních toků vzniklý převážně erozí půdy, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál
  • využívání odpadů na povrchu terénu
 • Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti
 • Vzorkování odpadu
 • Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu
 • Příloha č. 10 Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu
 • Příloha č. 11 Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu
 • Příloha č. 12 Technické normy pro metody k provádění zkoušek

Přehled hlavních změn ve vyhlášce o kalech

 • Základní pojmy (zařízení na použití upravených kalů, dočasné uložení upravených kalů, skladování upravených kalů)
 • Technické podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě
 • Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech a mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě
 • List č. 3 - Údaje o složení kalu (katalogové číslo odpadu 19 08 05) v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Vysvětlivky k příloze 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v souvislosti ohlašování zařízení na použití upravených kalů